Kazališno nebo 15. PUF –a

09.07.2009.

Vrijeme: 05. srp­nja 2009.

Mjesto: Festivalski klub Casoni Vecchi

Organizator: Kazalište D.R. Inat

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Ovogodišnji «15. Međunarodni kaza­liš­ni fes­ti­val – PUF» okon­čan je tra­di­ci­onal­nom podje­lom tri­ju nagra­da pod zajed­nič­kim ime­nom «Kazališno nebo PUF –a».

Nakon pos­ljed­nje odi­gra­ne pred­sta­ve, 05. srp­nja oko 24 sata, unu­tar fes­ti­val­skog klu­ba «Casoni Vecchi», tro­čla­ni žiri ( Branko Dimitrijević, dra­ma­turg i književnik/Srbija, Bojana Ćustić Juraga, kaza­liš­ni kri­ti­čar «Glasa Istre»/Hrvatska i Wong Chun Tat, polaz­nik J. Lecoqove ško­le kazališta/Hong Kong) dodi­je­lio je nagra­de naj­bo­lje oci­je­nje­nim predstavama.

Duh sklon promjeni«Studio za suvre­me­ni ples» i nji­ho­va pred­sta­va «Duh (sklon pro­mje­ni)», dobi­li su nagra­du «Kaplja»,  za skup­no ostva­re­nje koje unu­tar svog pri­no­sa pred­stav­lja nago­vje­štaj osvježenja.

Nagrada «Vjetar», za istra­ži­vač­ke dose­ge koji nas­lu­ću­ju pro­mje­nu i dono­se svje­ži­nu, dodi­je­lje­na je pred­sta­vi «Katuk» Adama Reada i Anat Grigoria (Izrael/Australija) te špa­njol­skoj «Sirena a la plan­c­ha», ples­ne kom­pa­ni­je «Sol Pico».

Treća nagra­da «Oblak», za scen­sko pro­miš­lja­nje koje svo­jom cje­lo­vi­toš­ću i zaokru­že­noš­ću osta­je sre­diš­njim i pres­tiž­nim ukra­som «Kazališnog neba PUF –a», pri­pa­la je «Bacačima sjen­ki» iz Zagreba za «Expoziciju».

Dodijeljene nagra­de i ove je godi­ne izra­di­la pul­ska umjet­ni­ca Roberta Waissman Nagy. (I.R.)