Natječaji Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU

04.08.2009.

Središnja agen­ci­ja za finan­ci­ra­nje i ugo­va­ra­nje pro­gra­ma i pro­je­ka­ta EU (SAFU) ras­pi­sa­la je 2 natje­ča­ja za dodje­lu bes­po­vrat­nih sred­sta­va za pro­jek­te koji će pri­do­ni­je­ti jača­nju kapa­ci­te­ta i ulo­ge orga­ni­za­ci­ja civil­nog druš­tva u izvo­đe­nju aktiv­nos­ti pra­će­nja pro­ved­be prav­ne ste­če­vi­ne EU u podru­čju anti-dis­kri­mi­na­cij­ske stra­te­gi­je te bor­be pro­tiv korup­ci­je, pra­va na pris­tup infor­ma­ci­ja­ma i otvo­re­nos­ti, odgo­vor­nos­ti tije­la jav­ne upra­ve u Republici Hrvatskoj.  Rokovi za pod­no­še­nje pro­jek­t­nih pri­jed­lo­ga su 2. stu­de­no­ga 2009. (za podru­čje anti-dis­kri­mi­na­cij­ske stra­te­gi­je), odnos­no 10. stu­de­no­ga 2009. (za podru­čje bor­be pro­tiv korup­ci­je), a ter­min odr­ža­va­nja infor­ma­tiv­nog sas­tan­ka u orga­ni­za­ci­ji SAFU‑a  bit će objav­ljen na nji­ho­voj inter­net­skoj stranici

Natječaji će se finan­ci­ra­ti iz sred­sta­va pomo­ći Europske zajed­ni­ce u okvi­ru I. kom­po­nen­te pro­gra­ma IPA 2008 pod nazi­vom „Pomoć u tran­zi­ci­ji i jača­nje ins­ti­tu­ci­ja“, pri čemu je u izra­di natje­čaj­ne doku­men­ta­ci­je aktiv­no sudje­lo­vao Ured za udru­ge Vlade Republike Hrvatske u surad­nji sa Savjetom za razvoj civil­nog druš­tva, a u sklo­pu nad­lež­nos­ti pro­izaš­lih iz ulo­ge Ureda za udru­ge kao Jedinice za pro­ved­bu pro­je­ka­ta pret­pris­tup­ne pomo­ći Europske uni­je za sek­tor civil­nog društva.

U natje­ča­ju sa svo­jim pro­jek­t­nim pri­jed­lo­zi­ma mogu sudje­lo­va­ti orga­ni­za­ci­je civil­nog druš­tva, kao i aka­dem­ske i istra­ži­vač­ke ins­ti­tu­ci­je. Ukupni ras­po­lo­ži­vi iznos za dodje­lu u sklo­pu sva­kog od ras­pi­sa­nih natje­ča­ja je 1.111.111 EUR, a visi­na bes­po­vrat­nih sred­sta­va će se dodje­lji­va­ti u ras­po­nu izme­đu 50.000 i 250.000 EUR.

Natječajna doku­men­ta­ci­ja dos­tup­na je na inter­net­skim sta­ni­ca­ma EuropeAid‑a*, SAFU‑a** i Ureda za udru­ge***. Rokovi za pod­no­še­nje pro­jek­t­nih pri­jed­lo­ga su 2. stu­de­no­ga 2009. (za podru­čje anti-dis­kri­mi­na­cij­ske stra­te­gi­je), odnos­no 10. stu­de­no­ga 2009. (za podru­čje bor­be pro­tiv korup­ci­je), a ter­min odr­ža­va­nja infor­ma­tiv­nog sas­tan­ka u orga­ni­za­ci­ji SAFU‑a  bit će objav­ljen na nji­ho­voj inter­net­skoj stra­ni­ci. Ured će tije­kom mje­se­ca ruj­na tako­đer orga­ni­zi­ra­ti niz regi­onal­nih pri­prem­nih radi­oni­ca za poten­ci­jal­ne koris­ni­ke pro­gra­ma, a ras­po­red odr­ža­va­nja može­te pro­na­ći na nji­ho­voj inter­net­skoj stranici.

* – https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=QS

** – http://www.safu.hr/hr/natjecaji?category=17&type=&status=&pg=1

*** – http://www.uzuvrh.hr/ufokusu.aspx?pageID=36&newsID=855

Adresa:

Središnja agen­ci­ja za finan­ci­ra­nje i ugo­va­ra­nje pro­gra­ma i pro­je­ka­ta Europske unije
Ulica gra­da Vukovara 284 (objekt C),

10 000 Zagreb, Hrvatska

telefon:+385 1 4591 245

fax: +385 1 4591 075

+385 1 4591 133

+385 1 2446 566