Mea culpa – izložba Predraga Spasojevića u Puli|Mea Culpa – Exhibition by Predrag Spasojević in Pula|Mea culpa – mostra di Predrag Spasojević a Pola

25.10.2009.

Vrijeme: od 30. lis­to­pa­da do 13. stu­de­nog 2009.

Mjesto: MMC Luka Pula

Organizator: HDLU Istre

Time: from the 30th of October to the 13th of November, 2009

Place: MMC Luka, Pula

Organization: HDLU of Istria

Data: dal 30 otto­bre al 13 novem­bre 2009

Luogo: Centro mul­ti­me­di­ale Luka, Pola

Organizzatore: HDLU dell’Istria

luka

U pul­skom MMC –u «Luka», 30. lis­to­pa­da s počet­kom u 19.30 sati odr­žat će se otva­ra­nje samos­tal­ne izlož­be Predraga Spasojevića pod nazi­vom «Mea culpa».

On the 13th of October the MMC «Luka» in Pula will host the ope­ning of the solo exhi­bi­ti­on «Mea Culpa» by Predrag Spasojević.


Il 30 otto­bre, alle ore 19.30, al Centro mul­ti­me­di­ale «Luka» di Pola, sarà aper­ta la mos­tra per­so­na­le di Predrag Spasojević, inti­to­la­ta «Mea culpa».

Ovom pri­go­dom autor će pred­sta­vi­ti dio ostva­re­nja, od kon­ce­pa­ta, idej­nih te reali­zi­ra­nih rje­še­nja iz boga­tog opu­sa nas­ta­log u pro­tek­la dva deset­lje­ća u dome­ni mar­ke­tin­ga, gra­fič­kog dizaj­na, pro­dukt dizaj­na i dizaj­na interijera.

«Četvrt sto­lje­ća (1984. – 2009.) pro­fe­si­onal­nog dje­lo­va­nja na nave­de­nim podru­čji­ma Spasojevića je odre­di­lo kao auto­ra etič­nog dizajna.

To zna­či urav­no­te­žen pris­tup iznim­no slo­že­nom pos­lu dizaj­na u kojem je jas­no arti­ku­li­ra­na vlas­ti­ta ulo­ga pari­tet­nog su akte­ra, uvi­jek sa nagla­še­nom potre­bom da se na indi­vi­du­alan i osvi­je­šte­no direk­tan način dje­lu­je i na etič­ke, i na este­tič­ke kri­te­ri­je te na pla­uzi­bil­ne pro­mje­ne u druš­tve­noj svi­jes­ti i savjes­ti poje­di­na­ca i inte­res­nih grupa…

…Instrument kojim se naj­ra­di­je slu­ži i koji jest nje­gov per­so­nal­ni sig­num redu­ci­ra­ni je reali­zam u kojem je sve direk­t­no vid­lji­vo i u smis­lu poru­ke kris­tal­no jas­no, a slu­ži mu i dalje kao vrhun­skom orga­ni­za­to­ru per­cep­ci­je za teme­lji­tu ana­li­zu, selek­ci­ju i izna­la­že­nje vizu­al­nog nagla­ska za sasvim odre­đe­ne lokal­ne indi­vi­du­al­nos­ti i poseb­nos­ti ili za glo­bal­ne fenomene.

Naglašavajući uvi­jek tu anga­ži­ra­nu, svje­žu nara­ci­ju, vrlo čes­to i vizu­al­no i

tipo­graf­ski duho­vi­to struk­tu­ri­ra­nu, Predrag Spasojević jedan je od malo­broj­nih koji

je dose­gao isto­vre­me­nu i sim­bo­lič­ku i komu­ni­ka­cij­sku dimen­zi­ju dizaj­na. A to mu je

bio osnov­ni pre­du­vjet za onaj oso­bit, civi­li­za­cij­ski ritu­al razu­mi­je­va­nja poruka

izme­đu poje­di­na­ca te lokal­nog i glo­bal­nog kolek­ti­vi­te­ta.» – piše Gorka Ostojić Cvajner (povjes­ni­čar­ka umjet­nos­ti) u katalogu.


Predrag Spasojević rođen je 1959. u Čapljini. Diplomirao na Akademiji likov­nih umjet­nos­ti u Zagrebu 1985. godi­ne u kla­si pro­fe­so­ra Miroslava Šuteja.


Član je Hrvatskog druš­tva likov­nih umjet­ni­ka Istre, Udruženja likov­nih umjet­ni­ka pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti Hrvatske i Zajednice umjet­ni­ka Hrvatske.


Samostalno je izla­gao u Puli, Zagrebu, Sarajevu, Mostaru, Poreču, Labinu, Rovinju i drugdje.
Skupno je izla­gao više puta: na godiš­njim izlož­ba­ma «HDLU –a» Istre, na «Ars Histriae», «Ex tem­po­re» u Piranu, Porečkom «Annalu», u Langenfeldu, Ljubljani, Warsawi, Brnu, Hollywoodu, Kyotou, Fort Collinsu /Colorado/, Mexicu, Portorožu, Trieru, Veroni i drugdje.


Profesionalno se bavi gra­fič­kim dizaj­nom, pro­dukt dizaj­nom i dizaj­nom interijera.

Za svoj umjet­nič­ki rad dobit­nik je 7 nagra­da i priznanja.

Ima sta­tus slo­bod­nog umjetnika.


Radi u Puli u vlas­ti­tom stu­di­ju za gra­fič­ki i indus­trij­ski dizajn («Medit» – pul­ska agencija).


Izložba je otvo­re­na do 13. stu­de­no­ga. (I. R.)

On this occa­si­on the aut­hor will pre­sent some of his con­cep­ts, ide­as and wor­ks cre­ated during the last two deca­des and which are reali­zed wit­hin doma­ins of mar­ke­ting, grap­hic design, pro­duct design and inte­ri­or design.

Predrag Spasojević was born in 1959 in Čapljina. He gra­du­ated from the Academy of Visual Arts in Zagreb in 1985 in the class of pro­fe­ssor Miroslav Šutej. He is a mem­ber of the Croatian Society of Visual Artists of Istria, Association of Visual Artist of Applied Arts of Croatia and the Society of Croatian Artists. Spasojević has sta­ged solo exhi­bi­ti­ons in Pula, Zagreb, Sarajevo, Mostar, Poreč, Labin, Rovinj, etc. He has also par­ti­ci­pa­ted in seve­ral joint exhi­bi­ti­ons: annu­al exhi­bi­ti­on of the HDLU of Istria, «Ars Histriae», «Ex Tempore» in Piran, «Annale» in Poreč, in Langenfeld, Ljubljana, Warsawa, Brno, Hollywood, Kyoto, Fort Collins (Colorado), Mexico, Portorož, Trier, Verona and other places.

He is pro­fe­ssi­onal­ly enga­ged in grap­hic design, pro­duct design and inte­ri­or design. Spasojević has won seven awar­ds and recog­ni­ti­ons for his art wor­ks. He wor­ks in Pula in his stu­dio for grap­hic and indus­tri­al design («Medit») and has the sta­tus of the inde­pen­dent artist.

The exhi­bi­ti­on is on view until the 13th of November.


In tale occa­si­one, l’autore pre­sen­terà par­te del suo opus venu­to­si a cre­are negli ulti­mi ven­ti anni, con­cen­tra­to del cam­po del mar­ke­ting, design gra­fi­co, del design del pro­dot­to e degli interni.


Predrag Spasojević è nato nel 1959 a Čapljina. Si è laure­ato nel 1985, all’Accademia di Belle Arti di Zagabria, nel­la cla­sse del prof. Miroslav Šutej.


È mem­bro del­la Società cro­ata degli artis­ti dell’Istria, dell’Associazione degli artis­ti cro­ati del­le arti appli­ca­te e del­la Comunità degli artis­ti croati.


Si è esi­bi­to in mos­tre per­so­na­li a Pola, Zagabria, Sarajevo, Mostar, Parenzo, Albona, Rovigno…

Più vol­te si è esi­bi­to in mos­tre col­let­ti­ve: alle mos­tre annu­ali del HDLU dell’Istria, all’«Ars Histriae», all’«Ex tem­po­re» di Pirano, all’«Annale» di Parenzo, a Langenfeld, a Lubiana, a Varsavia, a Brno, a Hollywood, a Kyoto, a Fort Collinsu (Colorado), a Messico, a Portorose, a Trier, a Verona…


Si occu­pa di design gra­fi­co, design del pro­dot­to e design degli interni.

È vin­ci­to­re di 7 pre­mi e riconoscimenti.

Possiede lo sta­tus di libe­ro artista.


Lavora a Pola, nel suo stu­dio di design gra­fi­co ed indus­tri­ale («Medit» – agen­zia di Pola).


La mos­tra è aper­ta fino al 13 novembre.