Odlazak dizajnera i umjetnika – preminuo Predrag Spasojević|Departure of the designer and artist – Predrag Spasojević passed away|

27.01.2010.

98180

Danas je u jutar­njim sati­ma od teške boles­ti pre­mi­nuo poz­na­ti istar­ski dizaj­ner i umjet­nik Predrag Spasojević. Istranima je bio naj­poz­na­ti­ji po kre­ira­nju vizu­al­nog iden­ti­te­ta Festivala igra­nog fil­ma u Puli, no nje­go­vi su umjet­nič­ki inte­re­si uve­li­ke pre­la­zi­li dome­nu dizaj­na te se uspješ­no oku­šao u raz­li­či­tim sli­kar­skim i gra­fič­kim tehnikama.

Today the famo­us Istrian desig­ner and artis­ts passed away after a seri­ous ill­ness. He was best known for his cre­ati­on of the visu­al iden­tity of the Pula Film Festival, but his artis­tic inte­res­ts cro­ssed the bor­der of the doma­in of design ‑he was also very suc­ce­s­sful when employing pain­ting of grap­hic techniques.


Predrag Spasojević rođen je 1959. u Čapljini. Diplomirao je na Akademiji likov­nih umjet­nos­ti u Zagrebu 1985. u kla­si pro­fe­so­ra Šuteja. Profesionalno se bavio gra­fič­kim dizajnom.

Samostalno je izla­gao u Puli, Zagrebu, Sarajevu, Mostaru, Poreču, Labinu, Rovinju, a skup­no na broj­nim izlož­ba­ma diljem svi­je­ta: u Langenfeldu, Ljubljani, Varšavi, Brnu, Hollywoodu, Kyotu, Fort Collinsu u Coloradu, Meksiku, Portorožu, Trieru, Veroni. Bio je dobit­nik više nagra­da i priz­na­nja. (B. V.)

Izvor: http://www.glasistre.hr/kultura/vijest/163102

Predrag Spasojević was born in 1959 in Čapljina. He gra­du­ated from the Academy of Visual Arts in Zagreb in 1985, in the class of pro­fe­ssor Šutej. He was pro­fe­ssi­onal­ly enga­ged in grap­hic design.

Spasojević sta­ged solo exhi­bi­ti­ons in Pula, Zagreb, Sarajevo, Mostar, Poreč, Labin, Rovinj and par­ti­ci­pa­ted in joint exhi­bi­ti­ons all across the wor­ld: Langenfeld, Ljubljana, Warsaw, Brno, Hollywood, Kyoto, Fort Collins (Colorado), Mexico, Portorož, Trier, Verona. He won seve­ral awar­ds and acknowledgements.