Međunarodna skupna izložba i simpozij “Unutar otoka” na Brijunima||Mostra internazionale collettiva ed il simposio “Unutar otoka” a Brioni

30.04.2010.

Vrijeme: 07., 08. i 09. svi­banj 2010.
Mjesto: Nacionalni park Brijuni

Data: 07, 08 e 09 mag­gio 2010

Luogo: Parco Nazionale Brioni

LW118Skjolden-GUY_MORETON

U petak, 07. svib­nja 2010. godi­ne s počet­kom u 19:00 sati odr­žat će se otvo­re­nje Međunarodne skup­ne izlož­be i sim­po­zi­ja suvre­me­ne umjet­nos­ti u Nacionalnom par­ku Brijuni. Dana 08. i 09. svib­nja 2010. odr­žat će se sim­po­zij suvre­me­ne umjet­nos­ti a pre­da­va­či će biti Christine Frisinghelli, glav­na ured­ni­ca među­na­rod­nog časo­pi­sa za umjet­nič­ku foto­gra­fi­ju Camera Austria te Sandra Kričić Roban, povjes­ni­čar­ka umjet­nos­ti i znans­tve­na surad­ni­ca Instituta za povi­jest umjet­nos­ti u Zagrebu.
Izložba osta­je otvo­re­na do 31. kolo­vo­za 2010. Svoje rado­ve pri­ka­zat će ILIA, Guy Moreton, Mika Natri, Sofija Silvia, Mirjana Vodopija. Projekcije umjet­nič­kih fil­mo­va i mul­ti­me­di­jal­na ins­ta­la­ci­ja odr­žat će se za otvo­re­nje i vri­je­me sim­po­zi­ja 07., 08. i 09. svib­nja 2010. (Chrystel Lebas, Jeremy Millar, Mirjana Vodopija).
Više o samom pro­gra­mu pogle­daj­te kli­kom na Više…

Venerdì, 07 mag­gio 2010, con ini­zio alle ore 19:00 nel Paco Nazionale Brioni si ter­ran­no due even­ti ovve­ro l’apertura di una Mostra inter­na­zi­ona­le col­let­ti­va e un conveg­no d’arte contemporanea.


I gior­ni 08 e 09 mag­gio 2010 si ter­rà il conveg­no d’ar­te con­tem­po­ra­nea ed i docen­ti saran­no Christine Frisinghelli, capo­re­dat­to­re del­la rivis­ta inter­na­zi­ona­le dedi­ca­ta all’arte foto­gra­fi­ca Camera Austria, e Sandra Kričić Roban, sto­ri­ca d’arte e ricer­ca­tri­ce che col­la­bo­ra atti­va­men­te con l’Istituto per la sto­ria dell’arte a Zagabria.


La mos­tra rimar­rà aper­ta fino il 31 agos­to 2010 e ver­ran­no espos­te le ope­re di ILIA, Guy Moreton, Mika Natri, Sofija Silvia e Mirjana Vodopija. La pro­iezi­one dei film artis­ti­ci e l’installazione mul­ti­me­di­ale si ter­ran­no nel cor­so dell’apertura e duran­te il sim­po­sio i gior­ni 07, 08 e 09 mag­gio 2010.


U nutar oto­ka
Thomas Mann, na pro­pu­to­va­nju tije­kom kojeg je posje­tio Brijune pa zatim Veneciju, napi­sao je krat­ku pri­ču Smrt u Veneciji u kojoj glav­ni lik, vođen “potak­nu­tom maštom” koja je iza­zva­la “neko čud­no šire­nje nutri­ne, neki nemir koji nešto tra­ži i luta, neku mla­de­nač­ki žar­ku žud­nju za daljinama”1 dola­zi na Brijune, a zatim odla­zi u Veneciju. Mann u pri­či istra­žu­je odnos umjet­ni­ka spram živo­ta; Unutar oto­ka istra­žu­je odnos umjet­ni­ka pre­ma pri­ro­di. Brijunski oto­ci pru­ža­ju jedins­tve­ni pros­tor za istra­ži­va­nje spo­me­nu­tog odno­sa, oni tra­ju kroz vri­je­me kao mjes­to pri­vi­le­gi­ra­ne izo­la­ci­je i kao ins­pi­ra­ci­ja oni­ma koji na nji­ma bora­ve. Unutar oto­ka dovo­di umjet­nost u izrav­ni dija­log s otoč­kim svi­je­tom te pozi­va na otkri­va­nje ono­ga što se skri­va u nutri­ni – oto­ka, umjet­ni­ka i umjet­nos­ti. Aludira na to iznim­no pro­ši­re­nje unu­tar­njeg bića o koje­mu govo­ri Mann, o ono­me što pukom pogle­du osta­je nevid­lji­vo no što pokre­će ima­gi­na­ci­ju i što je potreb­no za dub­lju spoznaju.
Izložba će istra­ži­ti odnos lju­di spram pri­ro­de nagla­ša­va­ju­ći našu ovis­nost o njoj, ne samo u biolo­škom smis­lu nego i u psi­ho­lo­škom, odnos­no filo­zof­skom i poetič­nom – otkri­va­ju­ći, možda, tre­nu­tak kad pri­ro­da pos­ta­je to izu­zet­no pro­ši­re­nje našeg unu­tar­njeg bića.
Izložba
Fotografije nor­ve­škog kra­jo­li­ka Guya Moretona snim­lje­ne su u Skjoldenu, mjes­tu gdje je Ludwig Wittgenstein potra­žio uto­či­šte div­lji­ne, tre­ti­ra­ju­ći pri­ro­du poput meta­fo­re za misao. Predstavljene su u knji­zi There Where You Are Not (Tamo gdje nisi), reali­zi­ra­nom u surad­nji s umjet­ni­kom Alecom Finlayem i Dr Micael Nedom. Jeremy Millar pri­ka­zat će umjet­nič­ki film Birds (Ptice) koji je tako­đer ins­pi­ri­ran živo­tom i stva­ra­laš­tvom Ludwiga Wittgensteina. U fil­mu koji je sni­mi­la 2009. godi­ne u Nacionalnom par­ku Risnjak, Chrystel Lebas istra­žu­je odnos lju­di pre­ma živo­ti­nja­ma. Skulptura Mikea Natria izra­đe­na od mate­ri­ja­la nađe­nog na oto­ku pro­pi­tu­je utje­caj lju­di na pri­ro­du. ILIA u svo­jim sli­ka­ma istra­žu­je poetič­nu izo­li­ra­nost ljud­skog lika u pros­trans­tvu pri­ro­de. Mirjana Vodopija u dje­lu Dah uspo­re­đu­je ljud­ski dah s vje­trom i pro­pi­tu­je što se doga­đa s tre­nut­kom, gdje on osta­je unu­tar real­nos­ti. SofijaSilvia u pro­jek­tu umjet­nič­kih foto­gra­fi­ja pod nas­lo­vom Brijuni, istra­žu­je  povi­jest oto­ka koja je donek­le bila frag­men­ti­ra­na i iskriv­lje­na u proš­los­ti, sla­žu­ći moza­ik iz mno­gih pri­ča koje su se izgu­bi­le u vre­me­nu, ali čije tra­go­ve i dalje može­mo pro­na­ći na otočju.
Koncept za izlož­bu i sim­po­zij razvio se iz uvi­da u slo­že­nost bri­jun­skog prostora.
Simpozij
Umjetnici koji sudje­lu­ju u izlož­bi odr­žat će i pre­zen­ta­ci­je o svom stvaralaštvu.
Predavači: Christine Frisinghelli, glav­na ured­ni­ca među­na­rod­nog časo­pi­sa za umjet­nič­ku foto­gra­fi­ju Camera Austria i vodi­te­lji­ca isto­ime­ne gale­ri­je, pred­sta­vit će nači­ne na koje su poje­di­ni auto­ri pro­ble­ma­ti­zi­ra­li temu ljud­skog odno­sa s pri­ro­dom tije­kom tri deset­lje­ća pos­to­ja­nja časo­pi­sa. Sandra Križić Roban, povjes­ni­čar­ka umjet­nos­ti i znans­tve­na surad­ni­ca Instituta za povi­jest umjet­nos­ti u Zagrebu, odr­žat će uvod­no pre­da­va­nje u sim­po­zij o pro­ble­ma­ti­ci mjes­ta unu­tar kon­tek­s­ta prirode.