Poziv na konferenciju za Simpozij o kulturnom menadžmentu u zemljama Jugoistočne Europe

23.07.2010.

Dana 19. i 20. lis­to­pa­da 2010., u Muzeju suvre­me­ne umjet­nos­ti u Zagrebu, Centar za izved­be­ne umjet­nos­ti J.F. Kennedy, Američko vele­pos­lans­tvo u Zagrebu i Ministarstvo kul­tu­re Republike Hrvatske u surad­nji s Festivalom Perforacije pozi­va­ju na Simpozij o kul­tur­nom menadž­men­tu u zem­lja­ma jugo­is­toč­ne euro­pe. Simpozij ce vodi­ti gosp. Michael Kaiser, rav­na­telj Centra J.F. Kennedy i gosp. David Kitto, zamje­nik rav­na­te­lja za mar­ke­ting i pro­da­ju. Sudjelovanje je bes­plat­no za sve zain­te­re­si­ra­ne. Važna napo­me­na: sim­po­zij će biti na engle­skom jezi­ku, bez pre­vo­đe­nja. Rok za pri­ja­vu je 17. rujan 2010.

Prijave za Simpozij šalju se na inter­net­sku adresu:

SEEArtsSymposium@state.gov

ili

NIKOLINA PAIC

AMERICKO VELEPOSLANSTVO U ZAGREBU

UL. THOMASA JEFFERSONA 2

10010 ZAGREB

tel: 01 – 6612240

Obrazac za pri­ja­ve može­te naći kli­kom na ovdje…