Premijera filma “Prašina svakodnevnog života” u Puli

11.05.2011.

Vrijeme: 13. svib­nja 2011.
Mjesto: Pula, Kino Valli
Prasina svakodnevnog zivota
U petak će se u Kinu Valli s poč­t­kom u 19:00 sati, odr­ža­ti pre­mi­je­ra fil­ma Danila-Lole Ilića pod nazi­vom “Prašina sva­kod­nev­nog života”.


„Prašina sva­kod­nev­nog živo­ta“ je dugo­me­traž­ni doku­men­tar­ni film o pul­skim glaz­be­ni­ci­ma, nji­ho­vim ide­ja­ma, o glaz­bi te još nekim život­nim „sit­ni­ca­ma”.
Skup pul­ski auto­ra u pot­pu­nos­ti je sni­mio i pro­du­ci­rao film u Puli, a idej­ni auto­ri i pro­du­cen­ti fil­ma su Danilo – Lola Ilić i Marko Jovanović.
U tra­ja­nju od 77 minu­ta film je zamiš­ljen kao pri­ča među pul­skim glaz­be­ni­ci­ma – prijateljima.
Priča koja kre­ne iz jed­ne toč­ke i vrlo je neiz­gled­no gdje će zavr­ši­ti. Prijatelji, njih sedam­de­se­tak, sta­ri­jih i mla­đih, raz­nih život­nih iskus­ta­va, dije­le svo­ja miš­lje­nja i ide­je o ono­me što je bilo, što jest i što bi tre­ba­lo biti, ne libe­ći se i kri­tič­kog osvr­ta na druš­tve­nu situ­aci­ju u kojoj smo se svi zatek­li te kako je može­mo popraviti.
Film je prot­kan odlič­nom autor­skom glaz­bom koju su upra­vo tih sedam­de­se­tak pri­ja­te­lja, pul­skih glaz­be­ni­ka, poda­ri­li auto­ri­ma filma.