Izložba fotografija “Kina trećeg milenija” u Novigradu||La mostra fotografica “La Cina del terzo millennio” a Cittanova

21.11.2011.

Vrijeme: 25. stu­de­nog 2011.
Mjesto: Novigrad

Data: 25 novem­bre 2011

Luogo: Comunità degli Italiani di Cittanova
-1
U petak, 25. stu­de­nog, u pros­to­ri­ja­ma Zajednice Talijana Novigrad će se u 19:00 sati odr­ža­ti otvo­re­nje izlož­be foto­gra­fi­ja Virgilia Giuricina, “Kina tre­ćeg milenija”.

Venerdì, 25 novem­bre 2011, negli spa­zi del­la Comunità degli Italiani di Cittanova alle ore 19:00 si ter­rà l’apertura del­la mos­tra foto­gra­fi­ca “La Cina del ter­zo mil­len­nio” di Virgilio Giuricin.Izložba je orga­ni­zi­ra­na povo­dom obi­lje­ža­va­nja 60. godiš­nji­ce jav­nog umjet­nič­kog dje­lo­va­nja među­na­rod­nog Majstora foto­gra­fi­je Virgilija Giuricina, a otvo­rit će ju povjes­ni­čar umjet­nos­ti Tulio Vorano.

La mos­tra è sta­ta orga­ni­zza­ta in occa­si­one del 60esimo anni­ver­sa­rio di ope­ra­to artis­ti­co e cul­tu­ra­le del “Maestro inter­na­zi­ona­le del­la foto­gra­fia” Virgilio Giuricin. La mani­fes­ta­zi­one ver­rà ina­ugu­ra­ta dal­lo sto­ri­co dell’arte Tulio Vorano.