7. Legendfest – Poziv

17.02.2012.

TT_Legendfest

U mjes­tu Pićan će se u raz­dob­lju od 17. do 29. srp­nja 2012. odr­ža­ti 7. Legendfest – fes­ti­val legen­di, mito­va i narod­nih pri­ča Istre.
Pozivaju se umjet­ni­ci raz­no­vr­s­nih podru­čja da pri­ja­ve svo­je pro­jek­te na ovo­go­diš­nji Legendfest, a naj­kas­ni­je do 15. trav­nja 2012. godine.


Cilj i svr­ha fes­ti­va­la je popu­nja­va­nje kul­tur­no umjet­nič­ke ponu­de Istre, oživ­lja­va­nje gra­da Pićna i Istarskih legen­di. Posjetitelji mogu saz­na­ti pone­što o Istri, obi­ča­ji­ma, legen­da­ma, pri­ča­ma i dobro se zabaviti.
Festival je poseb­no inte­re­san­tan dje­ci posje­ti­te­lja, koja se mogu tokom tra­ja­nja istog uklju­či­ti u cje­lod­nev­ne radi­oni­ce i na taj način sudje­lo­va­ti u izvo­đe­nju pred­sta­ve koja se pri­pre­ma sa struč­nim voditeljima.


Središnja tema ovo­go­diš­njeg Legendfesta su štri­ge i štri­gu­ni, sto­ga svi pro­jek­ti na tu temu ima­ju pred­nost pri oda­bi­ru, ali pri­hva­ća­ju se i teme koje mora­ju sadr­ža­va­ti pro­jek­ti: gusa­ri – kape­tan Morgan, Kelti, Druidi, čarob­njaš­tva, zma­je­vi, vile, vile­nja­ci, divo­vi, legen­de, mito­vi, narod­ne priče/pripovjetke, narod­na astro­lo­gi­ja, dak­le, sve pri­ja­ve pove­za­ne sa legen­da­ma, mito­vi­ma i narod­nim pri­ča­ma Istre ima­ju pred­nost, no nisu isklju­če­ne i one iz dru­gih kra­je­va. Na fes­ti­val se može pri­ja­vi­ti više projekata.


Projekti se mogu pri­ja­vi­ti na adre­su: Kulturni cen­tar Kalvarija, Kalvarija 8, 51000 Rijeka (za 7. Legendfest), ili na: +38551375866, +385912538991 ili e‑mail: ri.teatar@ri.t‑com.hr

Foto