Jesenski buvljak u Rojcu

18.10.2013.

[lang_hr]U Puli pred Društvenim cen­trom Rojc 20. lis­to­pa­da orga­ni­zi­ra se Jesenski buv­ljak pod motom “Recikliraj, redu­ci­raj i pre­na­mje­ni”. Organizatori poru­ču­ju zain­te­re­si­ra­ni­ma da se pri­dru­že u ponu­di i /ili potraž­nji: “Prekopajte orma­re, škri­nje, tava­ne, šupe i done­si­te ono što ne tre­ba­te jer dru­gi zna­ju što će sa time, a i u Vaš pros­tor će sta­ti neki novi pred­met, lje­po­ta, iskus­tvo ! Slobodno nam se Udruge sa svo­jim rado­vi­ma mogu pri­dru­ži­ti. Mi cije­ni­mo Vaš rad pa sto­ga i indi­vi­du­al­ne kuć­ne ruko­tvo­ri­ne tako­đer slo­bod­no izlo­ži­te na našem buvljaku.”

Sudjelovanje u buv­lja­ku tre­ba naj­a­vi­ti u inbox ili na 098979 4033.
Stolovi i šten­de­ri i dalje su u vlas­ti­tom anga­žma­nu. Sitniš i vre­ći­ce te dobro ras­po­lo­že­nje pože­ljan su doda­tak sva­kom štandu.

Posebna zahva­la Gradskoj Radionicia – Banci Vremena, te Gradu Pula Odjelu za ras­po­la­ga­nje imo­vi­nom .[/lang_hr]

993727_545584802174727_799296347_n

Izvor

Foto