HR – SLO Umrežavanje

13.05.2014.

[lang_hr]Zaklada za poti­ca­nje part­ner­stva i razvo­ja civil­nog druš­tva zajed­no s orga­ni­za­ci­ja­ma civil­nog druš­tva iz Slovenije: Središće Rotunda iz Kopra, Mladinski cen­ter Postojna i Ustanova fun­da­ci­ja Bit Planota iz Nove Gorice orga­ni­zi­ra jed­nod­nev­no umre­ža­va­nje kojim se želi oku­pi­ti poten­ci­jal­ne part­ne­re iz Hrvatske i Slovenije te potak­nu­ti iste na kre­ativ­no osmiš­lja­va­nje pro­jek­t­nih ide­ja u sklo­pu EU pro­gra­ma “Europa za gra­đa­ne”. Umrežavanje će se odr­ža­ti 23. svib­nja u Gradskoj vijeć­ni­ci gra­da Umaga.[/lang_hr]

[lang_hr]Umrežavanje je orga­ni­zi­ra­no uz podr­šku Ureda Vlade Republike Hrvatske za udru­ge kao naci­onal­ne kon­takt toč­ke za pro­gram Europa za gra­đa­ne 2014. – 2020. i Grada Umaga.[/lang_hr]

[lang_hr]Sudionici – pred­stav­ni­ci jedi­ni­ca lokalne/regionalne samo­upra­ve i pred­stav­ni­ci civil­nog druš­tva ima­ti će pri­li­ku upoz­na­ti poten­ci­jal­ne part­ne­re iz HR/SLO te zajed­nič­kim sna­ga­ma osmis­li­ti part­ner­ske pro­jek­t­ne pri­jed­lo­ge uz struč­nu faci­li­ta­ci­ju pred­stav­ni­ka udru­ge PiNA iz Kopra te uz podr­šku Vladinog Ureda za udru­ge i orga­ni­za­to­ra doga­đa­nja.[/lang_hr]

[lang_hr]Koristit će se Open Space meto­da (teh­no­lo­gi­ja “Otvorenog pros­to­ra”, eng. Open Space Technology),  ino­va­tiv­na meto­da rada u većim i veli­kim gru­pa­ma sudi­oni­ka koja omo­gu­ću­je jed­nos­ta­van i leže­ran način rada, a ne zah­tje­va pret­hod­nu pri­pre­mu sudi­oni­ka. Svi su sudi­oni­ci isto­vre­me­no pre­da­va­či i uče­ni­ci koji uče jed­ni od dru­gih. Ovom meto­dom želi se pos­ti­ći da sudi­oni­ci kroz akti­van rad i uz struč­no usmje­ra­va­nje dođu do zajed­nič­kih rje­še­nja, pre­po­ru­ka i mogu­ćih obli­ka i nači­na surad­nje. [/lang_hr]

Print

Izvor

Slika