Otvorene prijave za 1. Production In

13.06.2014.

[lang_hr]Pulska film­ska tvor­ni­ca pozi­va sve zain­te­re­si­ra­ne da se pri­ja­ve na prvi trod­nev­ni Production In, odnos­no film­ski pro­duk­cij­ski mara­ton, koji će se odr­ža­ti od 3. do 5. srp­nja u Motovunu u sklo­pu Dana Velog Jože. Prijave su otvo­re­ne do 26. lipnja.[/lang_hr]

[lang_hr]Besplatnu radi­oni­cu zamiš­lje­nu kao mjes­to na koje­mu će auto­ri sta­vi­ti na kuš­nju svo­je umi­je­će, vodit će reda­telj i mon­ta­žer Danilo Lola Ilić, sni­ma­telj Marko Krnjajić te mon­ta­žer i film­ski peda­gog Marko Zdravković-Kunac. Ona će se sas­to­ja­ti od tri dje­la – sce­na­ris­tič­kog (razvoj sce­na­ri­ja, podi­je­la ulo­ga, pro­na­la­zak loka­ci­ja…), sni­ma­telj­skog i mon­ta­žer­skog – sva­ki od kojih će tra­ja­ti po dva­na­est sati. Nastali fil­mo­vi bit će pri­ka­za­ni na glav­nom moto­vun­skog trgu pos­ljed­njeg dana fes­ti­va­la. [/lang_hr]

[lang_hr]Sudjelovanje na Production In‑u je ogra­ni­če­no na dva­na­est polaz­ni­ka, sva­ki od kojih će napra­vi­ti vlas­ti­ti krat­ko­me­traž­ni doku­men­tar­ni, igra­ni ili eks­pe­ri­men­tal­ni film u tra­ja­nju od tri do pet minu­ta. Oni će biti podi­je­lje­ni u tri gru­pe, sva­ka pod men­tor­stvom jed­nog vodi­te­lja, te će se osim putem indi­vi­du­al­nog men­tor­stva fil­mo­vi razvi­ja­ti i na zajed­nič­kim sas­tan­ci­ma.[/lang_hr]

[lang_hr]Production In je inte­re­san­tan i mašto­vit način pro­izvod­nje krat­kog fil­ma “from script to scre­en” u 36 sati. Budući da će na ras­po­la­ga­nju ima­ti kra­tak vre­men­ski rok od polaz­ni­ka se tra­ži osnov­no film­sko zna­nje i iskus­tvo, pret­hod­na pri­pre­ma ide­je za film te raz­ra­da pro­ce­sa sni­ma­nja. Sa sobom oni mogu poves­ti oso­be koje će im pomo­ći u nji­ho­voj reali­za­ci­ji (sni­ma­te­lja, mon­ta­že­ra ili glum­ce). Iako će Pulska film­ska tvor­ni­ca osi­gu­ra­ti dvi­je HD kame­re i tri kom­pju­to­ra za mon­ta­žu (Premiere, Edius) poželj­no je da sudi­oni­ci pone­su sa sobom vlas­ti­tu opre­mu (kame­ru, lap­top). [/lang_hr]

[lang_hr]Organizatori su za sudi­oni­ke Production In‑a osi­gu­ra­li pre­hra­nu te bes­plat­no mjes­to za kam­pi­ra­nje s kemij­skim WC-ima i tuše­vi­ma. [/lang_hr]

[lang_hr]Uz pri­jav­ni­cu, koju može­te pro­na­ći ovdje (http://www.pulskafilmskatvornica.hr/edukacija/production-in/prijava/), potreb­no je pos­la­ti i krat­ki sinop­sis. [/lang_hr]

Production In - voditelji

Izvor

Slika