Produžuju se prijave na 1. Production In

27.06.2014.

[lang_hr]Prijave na 1. Production In Pulske film­ske tvor­ni­ce pro­du­žu­ju se do 30. lip­nja. 1. Production In je trod­nev­ni film­ski pro­duk­cij­ski mara­ton koji će u sklo­pu Dana Velog Jože odr­ža­ti od 4. do 6. srp­nja u Motovunu.

Production In je bes­plat­na radi­oni­ca zamiš­lje­na kao mjes­to na koje­mu će sudi­oni­ci sta­vi­ti na kuš­nju svo­je umi­je­će, a vodit će je reda­telj i mon­ta­žer Danilo Lola Ilić, sni­ma­telj Marko Krnjajić te mon­ta­žer i film­ski peda­gog Marko Zdravković-Kunac. Ona će se sas­to­ja­ti od tri dje­la – sce­na­ris­tič­kog (razvoj sce­na­ri­ja, podi­je­la ulo­ga, pro­na­la­zak loka­ci­ja…), sni­ma­telj­skog i mon­ta­žer­skog – sva­ki od kojih će tra­ja­ti po dva­na­est sati. Nastali fil­mo­vi bit će pri­ka­za­ni na glav­nom moto­vun­skog trgu pos­ljed­njeg dana festivala.

Sudjelovanje na Production In‑u je ogra­ni­če­no na dva­na­est polaz­ni­ka, sva­ki od kojih će napra­vi­ti vlas­ti­ti krat­ko­me­traž­ni doku­men­tar­ni, igra­ni ili eks­pe­ri­men­tal­ni film u tra­ja­nju od tri do pet minu­ta. Oni će biti podi­je­lje­ni u tri gru­pe, sva­ka pod men­tor­stvom jed­nog vodi­te­lja, te će se osim putem indi­vi­du­al­nog men­tor­stva fil­mo­vi razvi­ja­ti i na zajed­nič­kim sastancima.

Production In je inte­re­san­tan i mašto­vit način pro­izvod­nje krat­kog fil­ma “from script to scre­en” u 36 sati. Budući da će na ras­po­la­ga­nju ima­ti kra­tak vre­men­ski rok od polaz­ni­ka se tra­ži osnov­no film­sko zna­nje i iskus­tvo, pret­hod­na pri­pre­ma ide­je za film te raz­ra­da pro­ce­sa sni­ma­nja. Sa sobom oni mogu poves­ti oso­be koje će im pomo­ći u nji­ho­voj reali­za­ci­ji (sni­ma­te­lja, mon­ta­že­ra ili glum­ce). Iako će Pulska film­ska tvor­ni­ca osi­gu­ra­ti dvi­je HD kame­re i tri kom­pju­to­ra za mon­ta­žu (Premiere, Edius) poželj­no je da sudi­oni­ci pone­su sa sobom vlas­ti­tu opre­mu (kame­ru, laptop).

Organizatori su za sudi­oni­ke Production In‑a osi­gu­ra­li pre­hra­nu te bes­plat­no mjes­to za kam­pi­ra­nje s kemij­skim WC-ima i tuševima.
Uz pri­jav­ni­cu, koju može­te pro­na­ći na inter­net adre­si http://www.pulskafilmskatvornica.hr/edukacija/production-in/prijava/, potreb­no je pos­la­ti i krat­ki sinopsis.[/lang_hr]

[lang_hr]Voditelji:
Danilo Lola Ilić je zavr­šio Filmsku i TV mon­ta­žu na Akademiji Umetnosti Beograd, dok je film­sku reži­ju magis­tri­rao na Ohio University School Of Film. Radi kao fre­elan­cer mon­ta­žer, sce­na­rist i reda­telj. Dugometražni doku­men­tar­ni film „Prašina sva­kod­nev­nog živo­ta“ (2011), za koje­ga pot­pi­su­je sce­na­rij, reži­ju, mon­ta­žu i pro­duk­ci­ju, ušao je u ofi­ci­jal­nu selek­ci­ju više doma­ćih i ino­zem­nih festivala.

Marko Krnjajić je stu­di­rao foto­gra­fi­ju na beograd­skoj Akademiji umet­nos­ti BK te film­sku reži­ju pri Centru za vizu­el­nu komu­ni­ka­ci­ju “Kvadrat”. Radio je kao foto­graf, direk­tor foto­ga­fi­je i kamer­man za dugo­me­traž­ne igra­ne te doku­men­tar­ne fil­mo­ve. Također, kao foto­graf je sudje­lo­vao na više grup­nih izlož­bi. Za eks­pe­ri­men­tal­ni film “Clay People” dobio je 2002. prvu nagra­du na “Yorkton film fes­ti­val” (Kanada).

Marko Zdravković-Kunac je bio koor­di­na­tor i vodi­telj pro­gra­ma Autonomne tvor­ni­ce kul­tu­re Attack te osni­vač Festivala Alternativnog Kazališnog Izričaja (FAKI). Bio je osni­vač i prvi pred­sjed­nik Fantastično dobre ins­ti­tu­ci­je Fade In, u sklo­pu koje­ga je kao pro­du­cent i novi­nar reali­zi­rao pre­ko 150 repor­ta­ža za HRT-ovu emi­si­ju „Dobro Jutro, Hrvatska“. Producirao je TV seri­jal „Treći sek­tor“ , kopro­du­ci­rao s udru­gom B.a.B.e. doku­men­tar­ni film „Iskrivljeni odra­zi“ Tatjane Božić te niz krat­kih pro­mo­tiv­nih fil­mo­va. Godine 2004. pokre­nuo je Pulsku film­sku tvor­ni­cu unu­tar koje je vodio 20-ak raz­li­či­tih radi­oni­ca i pro­du­ci­rao pre­ko 70 fil­mo­va. Ujedno je radio kao pro­fe­si­onal­ni mon­ta­žer u raz­nim stu­di­ji­ma te na lokal­nim i držav­nim televizijama.[/lang_hr]

Production In - voditelji

Izvor

Slika