Izložba Gorane Težak u Premanturi||LA MOSTRA DI GORANA TEŽAK A PROMONTORE

31.07.2014.

[lang_hr]Fenoliga udru­ga u kul­tu­ri orga­ni­zi­ra izlož­bu Gorane Težak pod nazi­vom ¨ Nema zem­lje za…¨ u pre­man­tur­skoj gale­ri­ji “Škola”, 2. kolo­vo­za u 20 i 30 sati.[/lang_hr]

[lang_hr]Nakon otvo­re­nja sli­je­di kon­cert zbo­ra “Praksa” i nas­tup fla­men­co gita­ris­te Feruccia Polesa koji će se odr­ža­ti na pre­man­tur­skoj pla­ci s počet­kom u 21 i 30 sati. Ulaz slo­bo­dan.[/lang_hr]

[lang_hr]Gorana Težak pred­stav­lja rado­ve čiji se zajed­nič­ki naziv­nik zna­čenj­ski dvo­ja­ko ras­lo­ja­va, kon­tek­s­tu­ali­zi­ra­ju­ći riječ ‘zem­lja’ u raz­li­či­tim sim­bo­lič­kim pre­ple­ti­ma. U nje­zi­nu se cik­lu­su zem­lja čita kao naci­onal­na svo­ji­na i ide­al te kao popri­šte dina­mi­ke koja se ostva­ru­je na rela­ci­ji jav­no dobro-pri­vat­no dobro.  [/lang_hr]

[lang_hr]Tematski se ovi rado­vi pozi­ci­oni­ra­ju na lini­ji goto­vo ima­gi­nar­no­ga doku­men­ta­riz­ma – ostav­lja­ju­ći pros­tor, vri­je­me i subjek­te nenaz­na­če­ni­ma i gene­rič­ki­ma, a opet izno­se­ći jas­nu i sve­pri­sut­nu sli­ku sta­nja druš­tva i svi­jes­ti iz kojih tema­ti­ka ovih rado­va izvi­re. Oni su zabi­lje­ška i pos­lje­di­ca osob­no­ga i zajed­nič­kog neza­do­volj­stva, osje­ća­ja pora­za i bol­ne svjes­nos­ti men­tal­no-emo­tiv­no­ga porob­lja­va­nja. (Martina Bratić)[/lang_hr] 

[lang_hr]Gorana Težak rođe­na je 24.10.1985. godi­ne u Puli. 2000 godi­ne upi­su­je sred­nju ško­lu Primijenjenih umjet­nos­ti i dizaj­na u Puli. 2010. godi­ne diplo­mi­ra­la je na Akademiji likov­nih umjet­nos­ti u Zagrebu, u kla­si prof. Duje Jurića.[/lang_hr]

[lang_hr]Sudjelovala je u neko­li­ko likov­nih rezi­den­ci­ja i huma­ni­tar­nih auk­ci­ja: Art colony, Medana (Slovenija), Art colo­niy, Varese (Italija), Artist in residence,Warberg ob der Aist (Austrija)…[/lang_hr]

[lang_hr]Živi i radi u Zagrebu i Puli.[/lang_hr]

[lang_it]L’associazione Fenoliga orga­ni­zza la mos­tra di Gorana Težak inti­to­la­ta „Nema zem­lje za…“ („Non c’è ter­ra per…“), che si ter­rà il 2 agos­to con ini­zio alle ore 20:30 nel­la gal­le­ria „Škola“ a Promontore.

Gorana Težak è nata nel 1985. Termina la Scuola del­le arti appli­ca­te e del design a Pola, nel 2010 si laurea pre­sso l’Accademia del­le bel­le arti a Zagabria (prof. Duje Jurića). Ha par­te­ci­pa­to a più resi­den­ze artis­tic­he e azi­oni uma­ni­ta­rie:  Art colony, Medana (Slovenia), Art colo­niy, Varese (Italia), Artist in residence,Warberg ob der Aist (Austria)… Vive e lavo­ra a Pola e Zagabria.

Dopo l’i­na­ugu­ra­zi­one del­la mos­tra, alle 21:30, in Piazza Promontore, si esi­birà il coro Praksa ed il chi­tar­ris­ta fla­men­co Feruccio Poles.

L’ingresso è gratuito.[/lang_it]

dmem2846268.jpg.crop_display

 

Izvor

Slika