Uskoro izlazi film “Memoari Slomljenog uma”

31.07.2014.

Hrvatski neza­vis­ni dugo­me­traž­ni igra­ni film “Memoari Slomljenog Uma”, auto­ra Danila – Lole Ilića, usko­ro bi tre­bao doži­vje­ti svo­je služ­be­no pred­stav­lja­nje. Film je sni­man na loka­ci­ja­ma u Puli i Istri tije­kom siječ­nja i velja­če 2014. godine.

memoari_slomljenog_uma-620x350

Trenutno je u zavr­š­noj obra­di sli­ke i zvu­ka. Film je pri­jav­lji­van i bit će pri­jav­ljen na mnoš­tvo doma­ćih i stra­nih film­skih festivala.

Autor fil­ma (sce­na­rist, reži­ser, mon­ta­že i pro­du­cent) Danilo – Lole Ilića, živi i radi u Puli. Uz nje­ga film su reali­zi­ra­li i glu­mi­ca Nives Galić, te asis­ten­ti­ca pro­duk­ci­je i foto­graf­ki­nja Anna Gaspotić.

U nas­tav­ku pogle­daj­te trailer:

Izvor

Slika