Predstavljanje knjige “Bitka za Trst 1945. – 1954.” u Državnom arhivu Pazin||LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “BITKA ZA TRST 1945. – 1954.” A PISINO

16.12.2014.

[lang_hr]U pazin­skom Državnom arhi­vu, 17. pro­sin­ca s počet­kom u 18 sati, bit će pred­stav­lje­na knji­ga dr. sc. Bojana Dimitrijevića “Bitka za Trst 1945. – 1954.”. O knji­zi će uz auto­ra govo­ri­ti Zvonimir Despot, dr. sc. Elvis Orbanić, Danijel Tatić i Mario Werhas. Organizator je Državni arhiv u Pazinu.[/lang_hr]

[lang_it]Nell’Archivio di Stato a Pisino, il 17 dicem­bre con ini­zio alle ore 18, si ter­rà la pre­sen­ta­zi­one del libro del dr. sc. Bojan B. Dimitrijević inti­to­la­to “Bitka za Trst 1945. – 1954.” (“La bat­ta­glia per Trieste 1945 – 1954”). Il libro sarà pre­sen­ta­to dall’autore e da Zvonimir Despot, dr. sc. Elvis Orbanić, Danijel Tatić e Mario Werhas. L’organizzatore dell’evento è l’Archivio di Stato a Pisino.[/lang_it]

Screen Shot 2014-12-16 at 11.30.10

[lang_hr]Bojan B. Dimitrijević, znans­tve­ni je savjet­nik Instituta za suvre­me­nu povi­jest u Beogradu. Od 2003. do 2009. obna­šao je duž­nost savjet­ni­ka minis­tra obra­ne Državne zajed­ni­ce Srbija i Crna Gora za refor­me, savjet­ni­ka minis­tra vanj­skih pos­lo­va za NATO, savjet­ni­ka pred­sjed­ni­ka Republike Srbije za obranu/vojna pita­nja i pomoć­ni­ka minis­tra obra­ne Republike Srbije za ljud­ske resur­se. Objavio je više od 40 autor­skih i koautor­skih nas­lo­va, pre­ko sto­ti­nu znans­tve­nih članaka.[/lang_hr]

Izvor

Slika