Promoviran CD “Remade in Rojc – Remiks identiteta” u Rojcu

15.12.2014.

[lang_hr]Lokalni repe­ri i pro­du­cen­ti Shadow MC, Maxy, UK, D‑Tox te etno glaz­be­nik i mul­ti­ins­tru­men­ta­list Goran Farkaš, nesva­ki­daš­njim nas­tu­pom obi­lje­ži­li su u petak pro­mo­ci­ju kom­pi­la­cij­skog CD‑a “Remade in Rojc – Remiks iden­ti­te­ta” koja je odr­ža­na u Dnevnom borav­ku Rojca. CD s tra­di­ci­onal­nom glaz­bom naci­onal­nih manji­na i nji­ho­vim remik­si­ra­nim ver­zi­ja­ma u moder­nom elek­tron­skom zvu­ku, pred­stav­ljen je kroz šest sklad­bi: “Oh, quan­ti sfor­tu­nai” (etno-tech remiks) Morskog u inter­pre­ta­ci­ji Gorana Farkaša na tam­bu­ri, “Innerspace” Rinome i Zmije u izved­bi repe­ra UK, Zmije i Farkaša na tam­bu­ri, “Vranac” Morskog i Vela na koju su repa­li Shadow MC i Maxy,  a pra­tio ih je Farkaš na mihu. 

Shadow MC i Maxy izve­li su i inter­pre­ta­ci­ju tra­di­ci­onal­ne mađar­ske pje­sme uz prat­nju Farkaša na mihu. Potom je usli­je­dio live remiks pje­sme “Mama, Piero me toca” Darija Marušića koju je izveo beat­boxer D‑Tox u prat­nji Farkaša na tam­bu­ri i violi­ni. Posljednja izved­ba bila je remiks pro­du­cen­ta Marka Bogovića koji je pos­lu­žio kao ins­tru­men­tal za reci­ti­ra­nje lju­bav­ne poezi­je repe­ra UK‑a. Nastup je popra­ti­la gene­ra­cij­ski šaro­li­ka publika.

Dvostruki CD “Remade in Rojc – Remiks iden­ti­te­ta” Udruge Metamedij nas­tao je kao pro­izvod pro­je­ka­ta Rojc Remiks Lab i Remiks iden­ti­te­ta koji su usmje­re­ni razvo­ju kul­tu­re mla­dih u podru­čju novih medi­ja i tehnologija.[/lang_hr]

Screen Shot 2014-12-15 at 12.51.42

Goran Farkaš

Screen Shot 2014-12-15 at 12.53.09

Maxy, Goran Farkaš i Shadow MC

Screen Shot 2014-12-15 at 12.54.03

Shadow MC

Screen Shot 2014-12-15 at 12.54.15

Goran Farkaš i D‑Tox

Screen Shot 2014-12-15 at 12.54.47

Goran Farkaš, UK i D‑Tox

Screen Shot 2014-12-15 at 12.55.59

UK

Screen Shot 2014-12-15 at 12.56.26

Screen Shot 2014-12-15 at 12.57.47

Goran Farkaš, Zmija i UK

Screen Shot 2014-12-15 at 12.56.38

Tekst i foto Uredništvo Kulturistre