ZBOR PRAKSA ZA RADNICE I RADNIKE TESU‑a

03.07.2015.

Zbor Praksa će danas, 3. srp­nja, u 10 i 30 sati ispred tvor­ni­ce TESU‑a odr­ža­ti kon­cert podr­ške za rad­ni­ce i rad­ni­ke. U ovoj, nekad per­s­pek­tiv­noj pul­skoj tvrt­ci od veli­kog lokal­nog i naci­onal­nog zna­ča­ja, rad­ni­ci­ma još uvi­jek nisu ispla­će­ne četi­ri zaos­ta­le pla­će. Krajem svib­nja ispla­će­na im je pla­ća za sije­čanj čime je nji­hov štrajk stav­ljen u fazu miro­va­nja, zbog čega su odus­ta­li od sutraš­njeg izla­ska na pul­ske uli­ce i naj­av­lje­nog pro­s­vje­da pred Vladom idu­ći tjedan.

Screen Shot 2015-07-03 at 09.23.31

Zbor će ih na sim­bo­li­čan način podr­ža­ti u nji­ho­voj bor­bi za ispla­tu zaos­ta­lih pla­ća izvo­đe­njem dese­tak pje­sma koje su sto­lje­ći­ma slu­ži­le poli­tič­kom osna­ži­va­nju obespravljenih.

Zbor Praksa je osno­van u ožuj­ku 2014. godi­ne. Događaji u gra­du, kao što je štrajk rad­ni­ka i rad­ni­ca te otka­zi u “Glasu Istre”, štrajk i pro­past Arena tri­ko­ta­že te želja grad­skih vlas­ti da se pri­va­ti­zi­ra polu­otok Muzil, potak­nu­li su ih da se nađu i odlu­če što mogu uči­ni­ti da se i nji­hov glas čuje.

Izvor nji­ho­vog neza­do­volj­stva je boga­će­nje vlas­ni­ka pre­ko leđa šire gru­pe sta­nov­niš­tva, što nas već godi­na­ma osi­ro­ma­šu­je i vodi u egzis­ten­ci­jal­nu pro­past. Intimno neza­do­volj­stvo izra­ža­va­ju soci­jal­nim bun­tom izla­ze­ći na uli­ce s pje­sma­ma koje govo­re o druš­tve­nim raz­li­ka­ma u koji­ma živi­mo, klas­noj soli­dar­nos­ti i nadi­la­že­nju naci­onal­nih barijera.

Izvor