Irsko – mađarska književna večer u Zvona i Nari

16.09.2015.

Irsko-mađar­ska knji­žev­na večer u knjiž­ni­ci i knji­žev­nom svra­ti­štu Zvona i Nari u Ližnjanu bit će odr­ža­na u petak, 18. ruj­na, s počet­kom u 17 i 30 sati. O svo­jem radu govo­rit će Denyse Woods iz Corka u Irskoj te Zoltán Danyi, spi­sa­telj iz Vojvodine i Mađarske.

pic

Denyse Woods je irska spi­sa­te­lji­ca, auto­ri­ca šest roma­na i dugo­go­diš­nja vodi­te­lji­ca poz­na­tog knji­žev­nog fes­ti­va­la u Corku. Rođena u Bostonu 1958. godi­ne, odras­ta­la je u Belgiji, Australiji, Italiji te na zele­nom oto­ku, Irskoj. Diplomirala je engle­ski i arap­ski jezik u Dublinu nakon čega je 1980-ih radi­la kao pre­vo­di­te­lji­ca u Iraku. Njezini se roma­ni doga­đa­ju u arap­sko­me svi­je­tu, a među nji­ma se naro­či­to isti­če Overnight to Innsbruck iz 2002. godi­ne koji je naišao na dobar pri­jem kod  kri­ti­ke i publi­ke. Tri komer­ci­jal­no uspješ­na roma­na obja­vi­la je kod poz­na­te nak­lad­nič­ke kuće, Penguin i to pod pse­udo­ni­mom Denyse Devlin. Redovni je posje­ti­telj hrvat­ske oba­le, a jedan od svo­jih roma­na pod nazi­vom Hopscotch iz 2006. godi­ne smjes­ti­la je na hrvat­sku Korčulu. Prevođena je na nje­mač­ki, špa­njol­ski, dan­ski i ruski, a usko­ro se za dva nje­zi­na roma­na oče­ku­je i pri­je­vod na tur­ski. Denyse zajed­no sa supru­gom Williamom Merivaleom bora­vi u Ližnjanu cije­li mje­sec rujan gdje radi na roma­nu o javan­skoj narod­noj glazbi.

Zoltán Danyi mađar­ski je spi­sa­telj rođen 1972. godi­ne u Senti, u Vojvodini. Nakon stu­di­ja hun­ga­ro­lo­gi­je u Novom Sadu i nakon stje­ca­nja zva­nja magis­tra knji­žev­nos­ti, upi­su­je dok­tor­ski stu­dij u Szegedu, u Mađarskoj, i posve­ću­je se istra­ži­va­nju dje­la Béle Hamvasa. Autor je više knji­ga i dobit­nik više nagra­da među koji­ma se isti­ču nagra­de Ervin Sinkó 2002. i nagra­da Miklós Radnóti 2010, za pjes­niš­tvo. Novi roman Zoltána Danyija pod nazi­vom „Šinter“  iza­šao je nedav­no u Budimpešti kod ugled­nog izda­va­ča Magvető. Roman govo­ri o sje­ća­nju na rat te o nas­to­ja­nji­ma poje­din­ca da se oslo­bo­di rat­nih trauma.

Na pred­stav­lja­nju će se pri­dru­ži­ti i ugled­na pre­vo­di­te­lji­ca s mađar­skog Angela Pataki koja je rod­nu Vojvodinu zami­je­ni­la živo­tom u Istri te svo­jim vrs­nim pre­vo­di­telj­skim radom upoz­na­je hrvat­sku knji­žev­nu jav­nost s naj­no­vi­jim ime­ni­ma knji­žev­nos­ti na mađar­skom jezi­ku. Ona će pred­sta­vi­ti svoj pri­je­vod Danyijeve knji­ge pro­ze poetič­na nas­lo­va „Nakon valo­va glat­ka povr­ši­na jeze­ra“ objav­lje­ne 2010. godine.

Izvor