Hrvatska premijera „Memoara slomljenog uma“ Danila-Lole Ilića u Pulskoj filmskoj tvornici

12.01.2016.

Siječanjski pro­gram Klubodroma Pulske film­ske tvor­ni­ce nas­tav­lja se ovo­ga čet­vrt­ka, 14. siječ­nja, hrvat­skom pre­mi­je­rom dugo­me­traž­nog igra­nog fil­ma „Memoari slom­lje­nog uma“ Danila-Lole Ilića, koji će u Klubu PFT‑a biti pri­ka­zan s počet­kom u 19 sati. Gosti veče­ri bit će Danilo-Lola Ilić, Nives Galić i Anna Gaspotić, dok će mode­ra­to­ri­ca biti Ivana-Nataša Turković. Ulaz na pro­gram je slobodan!

Memoari slomljenog uma - plakat

Ova pri­ča o čovje­ku i druš­tvu kom­pi­la­ci­ja je mis­li o živo­tu i vre­me­nu u kojem živi­mo. Glavni liko­vi istra­žu­ju uzro­ke i pos­lje­di­ce suvre­me­ne inte­rak­ci­je te ujed­no poku­ša­va­ju doku­či­ti pra­vu vri­jed­nost ljud­skog postojanja.

Svakodnevno „sivi­lo“ uze­lo je svoj danak – zarob­lje­ni smo u besmis­lu i samo­na­met­nut­nom zatvo­ru. Naša sva­kod­nev­na opte­re­će­nja naiz­gled su bes­kraj­na, a stva­ri se samo pogor­ša­va­ju. Što više vidi­mo to smo svjes­ni­ji ljud­skih nedos­ta­ta­ka. Film je svo­je­vr­s­no samo­pro­pi­ti­va­nje te pred­stav­lja emo­ci­onal­no i pone­kad nadre­al­no „puto­va­nje“ kroz sta­nja svi­jes­ti ono­ga koji se ne ukla­pa u svi­jet, te poku­ša­va shva­ti­ti je li on slom­ljen ili se to svi­jet raspada.

Memoari slomljenog uma

„Memoari slom­lje­nog uma“ pre­mi­jer­no su pri­ka­za­ni na 43. FEST‑u, odnos­no Međunarodnom film­skom fes­ti­va­lu u Beogradu, a potom na 8. Leskovačkom među­na­rod­nom fes­ti­va­lu film­ske reži­je LIFFE.

Puljanin Danilo ‑Lola Ilić je diplo­mi­rao na Odsjeku za film i TV mon­ta­žu Umjetničke aka­de­mi­je u Beogradu, pod men­tor­stvom Andrije Zafranovića, te je magis­tri­rao film­sku reži­ju na Ohio University’s School Of Film. Prethodno je reži­rao dugo­me­traž­ne doku­men­tar­ne fil­mo­ve „Pula je i moj grad“ (2014.) i „Prašina sva­kod­nev­nog živo­ta“ (2011.), te dugo­me­traž­nu dra­mu “Distortion” (2007.) nagra­đe­nu na Accolade Competition 2007.

Izvor