Star wars day u Puli

29.04.2016.

Udruga Zaigrana Koza pozi­va zain­te­re­si­ra­ne na Međunarodni dan druš­tve­nih iga­ra 2016. – Star Wars Day. Događaj će se odr­ža­ti 30. trav­nja u Zajednici Talijana U Puli i, kako naj­av­lju­ju orga­ni­za­to­ri, bit će naj­ve­će okup­lja­nje Star Wars fano­va u Hrvatskoj ove godine.

Bogat pro­gram koji su orga­ni­za­to­ri pri­pre­mi­li s trš­ćan­skom udru­ga I Cavalieri dell’Esagono, zagre­bač­kom udru­gom Mos Croatia Spaceport, slo­ven­skom udru­gom Animov iz Izole, te spon­zo­ri­ma Istratech, CartaMagica i Lego sto­re Hrvatska, zasi­gur­no će odu­še­vi­ti posje­ti­te­lje koji će moći cije­li dan uži­va­ti u dije­lo­vi­ma Star Wars sage. Od druš­tve­nih i video iga­ra, pre­ko RPG‑a, Lego izlož­be i radi­oni­ce robo­ti­ke, do kos­ti­mi­ra­nog pro­gra­ma i nagrad­nog kvi­za znanja.

xyzM7AZ

Program

10:00 ‑21:00 – Igraonica druš­tve­nih iga­ra, igra­oni­ca retro video iga­ra, pre­zen­ta­ci­ja X‑Wing i Star Wars: Armada mini­ja­tu­ra, Lego izlož­ba i kos­ti­mi­ra­ni program.

17:00 – sessi­oni Star Wars role playing gameova

18:00 Nagradni Star Wars pub quiz

11:00, 15:00 i 18:00 – Radionica Lego Star Wars robotike

Organizator je Zaigrana Koza u surad­nji sa Zajednicom Talijana Grada Pule.