Slavenka Drakulić na 10. književnom susretu „Na Baštionu“ u Buzetu

17.05.2016.

U Zavičajnom muze­ju u sta­rom gra­du Buzetu, u petak 13. svib­nja na 10. jubi­lar­nom izda­nju susre­ta „Na Baštionu“ gos­to­va­la je knji­žev­ni­ca i novi­nar­ka Slavenka Drakulić. Pokrovitelj ove mani­fes­ta­ci­je je Grad Buzet, a u ime orga­ni­za­to­ra, Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta „Augustin Vivoda“, mno­go­broj­ne posje­ti­te­lje poz­dra­vi­la je rav­na­te­lji­ca Mirjana Pavletić, nagla­siv­ši da su ovi knji­žev­ni susre­ti pokre­nu­ti na ini­ci­ja­ti­vu knji­žev­ni­ka Miroslava Sinčića i uz podr­šku knji­žev­ni­ka Vladimira Pernića, pro­čel­ni­ce za kul­tu­ru i druš­tve­ne dje­lat­nos­ti Elene Grah Ciliga i nje same. U tih deset godi­na ugos­ti­li su broj­ne knji­žev­ni­ke i upoz­na­li se s nji­ma i nji­ho­vim dje­lom, a s poseb­nim zado­volj­stvom ovo­ga puta ugoš­ću­ju jed­nu od istak­nu­tih europ­skih knji­žev­ni­ca gos­po­đu Slavenku Drakulić.

IMG_4563Mlada vodi­te­lji­ca knjiž­ni­ce Dijana Kolaković pri­hva­ti­la se ulo­ge da vodi raz­go­vor s našom knji­žev­ni­com. Na počet­ku je posje­ti­te­lji­ma ukrat­ko izni­je­la podat­ke o nje­nom živo­tu i dje­li­ma, te nagla­si­la da Slavenka Drakulić pre­tež­no piše o femi­nis­tič­kim tema­ma. U nje­nim je roma­ni­ma sre­diš­nja tema žen­sko tije­lo, čes­to izlo­že­no radi­kal­nom stra­da­nju, boli, zlos­tav­lja­nju, silo­va­nju. Ona spa­da u kate­go­ri­ju hra­brih, poli­tič­ki osvi­je­šte­nih i zain­te­re­si­ra­nih auto­ri­ca, pa je koris­te­ći vlas­ti­to iskus­tvo, uvi­jek s finim osje­ća­jem za deta­lje, ispi­sa­la broj­ne ese­je o padu komu­niz­ma i živo­tu u biv­šoj Jugoslaviji, kao i kas­ni­je o teškim pro­ble­mi­ma tran­zi­ci­je u istoč­no­europ­skim drža­va­ma. Autobiografski sadr­ža­ji koji obi­lje­ža­va­ju pri­po­vjed­ni opus Slavenke Drakulić uklju­ču­ju­ći i nje­zi­ne novin­ske član­ke, ese­je i pri­če odre­đe­ni su pre­la­že­njem iz doku­men­tar­nog u fik­ci­onal­no, iz osob­nog, intim­nog u opće i jav­no. U pos­ljed­njem objav­lje­nom roma­nu „Dora i Minotaur – moj život s Picassom“, na osno­vi Dorine pro­na­đe­ne biljež­ni­ce, Drakulić rekons­tru­ira njen život, nje­nu pat­nju i radost. Mnogi sli­ka­ri, pjes­ni­ci i filo­zo­fi dio su ovog roma­na koji razot­kri­va Dorinu inti­mu i ovis­nost o Pablu Picassu, čovje­ku koji je u sve­mu, od odba­če­ne žice do svo­jih žena i lju­bav­ni­ca, vidio samo mate­ri­jal za svo­je stvaralaštvo.

U smis­lu jav­nog anga­žma­na, Slavenka Drakulić ima izra­zi­to osvi­je­šte­nu pozi­ci­ju da je sva­ko osob­no dje­lo­va­nje ujed­no i poli­tič­no. U cje­li­ni nje­nog publi­cis­tič­kog rada riječ je o ana­li­tič­ko-publi­cis­tič­kom sti­lu izra­zi­to obi­lje­že­nom pole­mič­kim kon­tek­s­tom koji se bavi ključ­nim tema­ma hrvat­ske stvar­nos­ti poseb­no nakon pada komunizma.

I naj­ma­nji deta­lji iz dnev­no­ga živo­ta ula­ze u pri­če Slavenke Drakulić ili pos­ta­ju povo­dom za raz­miš­lja­nje o tome kako živi­mo i što nam se zapra­vo u živo­tu zbi­va. U smis­lu for­mal­nih oso­bi­na u tim se tek­s­to­vi­ma gubi gra­ni­ca izme­đu ese­ja i pri­ča jer se u nji­ma isto­vre­me­no i pri­po­vi­je­da i opi­su­je, raz­miš­lja i zaklju­ču­je. Izuzetan smi­sao za deta­lje, za pre­poz­na­va­nje neke na prvi pogled bez­na­čaj­ne poje­di­nos­ti koja će pos­ta­ti sre­diš­njom sli­kom pri­če osnov­no je obi­ljež­je pri­po­vjed­nog sti­la Slavenke Drakulić u krat­koj for­mi kojom je osvo­ji­la naj­ši­ru svjet­sku publi­ku. Prevagu općeg nad poje­di­nač­nim ponaj­pri­je razot­kri­va u pri­ča­ma o komu­nis­tič­kom raz­dob­lju na čije obli­ke sva­kod­nev­nog živo­ta danas uglav­nom gle­da­mo s ironijom.

Slavenka Drakulić vrlo je anga­ži­ra­na auto­ri­ca čiji su ese­ji, roma­ni i publi­cis­ti­ka pre­ve­de­ni na više od 20 svjet­skih i europ­skih jezi­ka i sma­tra se naj­pre­vo­đe­ni­jom hrvat­skom auto­ri­com. Na knji­žev­noj kon­fe­ren­ci­ji u Pragu 2010. godi­ne pro­zva­na je jed­nim od naj­u­tje­caj­ni­jih europ­skih knji­žev­ni­ka našeg vre­me­na, navo­di Dijana Kolaković, upi­tav­ši knji­žev­ni­cu da nam pojas­ni kad je i zašto poče­la pisa­ti prozu.

IMG_4720

Slavenka Drakulić rek­la je da nije mogla pisa­ti dok nije za to ima­la vre­me­na, no kad je poče­la pisa­ti od toga više nije želje­la odus­ta­ti. Pojasnila je da sma­tra kako je upra­vo nedos­ta­tak vre­me­na zbog podje­le pos­la u patri­jar­ha­tu po nje­nom miš­lje­nju naj­ve­ći uzrok što je žena­ma teško odre­ći se nekih stva­ri i kon­cen­tri­ra­ti na pisa­nje ili dru­go umjet­nič­ko stva­ra­nje, te zato nema veli­kih umjet­ni­ca, sli­ka­ri­ca, spi­sa­te­lji­ca u povi­jes­ti. Završivši kom­pa­ra­tiv­nu knji­žev­nost i soci­olo­gi­ju, radi­la je kao pro­fe­so­ri­ca u gim­na­zi­ji, te nakon toga poče­la pisa­ti u novi­na­ma. U živo­tu joj je samo jed­no bilo važ­no – da piše, te joj nakon toga, za raz­li­ku od mno­gih, nije bio pro­blem pre­ći s male na veli­ku for­mu, a u oda­bi­ru tema za pisa­nje puno joj je pomo­gao njen novi­nar­ski ins­tin­kt. Prvi roman „Hologrami stra­ha“ kojeg je napi­sa­la 1987. godi­ne i koji ima ele­me­na­ta auto­bi­ogra­fi­je, nas­tao je kada je šest mje­se­ci mora­la biti mir­na zbog tran­s­plan­ta­ci­je bubre­ga. Držala je teča­je­ve pisa­nja gdje je polaz­ni­ke, mla­de lju­de, dobro­na­mjer­no savje­to­va­la rekav­ši im: „Nemojte pisa­ti!“, jer sma­tra da uko­li­ko net­ko nema zais­ta straš­nu želju, nema u sebi pokre­tač, ener­gi­ju, neki jaki motiv koji ga tje­ra da to radi i na taj se način izra­zi, bolje da se ne poči­nje bavi­ti tom pro­fe­si­jom punom nesi­gur­nos­ti pogo­to­vo u današ­nje vrijeme.

Nedavno smo na TV‑u mogli vidje­ti doku­men­tar­ni film o njoj pod nazi­vom „Slavenka ili o boli“ u reži­ji Petra Krelje koji govo­ri o nje­noj teškoj boles­ti i odluč­noj bor­bi. Na pita­nje zašto pisa­ti o svo­joj boles­ti kad jako malo lju­di danas govo­ri ili piše o tome budu­ći da je u mno­gi kul­tu­ra­ma to sra­mo­ta, odgo­va­ra da je nje­na moti­va­ci­ja bila je vrlo jed­nos­tav­na. Kada je u svo­jim teškim tre­nu­ci­ma shva­ti­la da pos­to­ji način da se ta bolest pre­bro­di ona joj više nije pred­stav­lja­la psi­ho­lo­ški pro­blem. Od boles­ti je jako puno nauči­la: da pos­to­je dvi­je vrste lju­di – jed­ni koji pad­nu u depre­si­ju, pre­da­ju se i nikad se više ne izvu­ku i dru­gi koji se bore, za što je jako važan karak­ter oso­be. Drugu stvar kojom ju je bolest nauči­la jes­te da pos­to­ji odre­đe­na hije­rar­hi­ja u živo­tu, te kad pre­ži­vi­te bolest, vri­jed­nos­ti vam se pore­da­ju dru­ga­či­je. Odlučila je sni­mi­ti taj film kako bi lju­di­ma dala nadu, svo­jim pri­mje­rom poka­za­la da se mogu u tako teškoj situ­aci­ji pos­ta­vi­ti i neka­ko drugačije.

Upitana o svom izbi­va­nju iz domo­vi­ne, nagla­si­la je da nije emi­gri­ra­la kako se to čes­to zna reći u nas­to­ja­nju da se sve ispo­li­ti­zi­ra. Već je i pri­je rata sura­đi­va­la s izda­va­či­ma iz ino­zem­s­tva, a počet­kom deve­de­se­tih bila je jed­na od onih koji su vrlo kri­tič­no pisa­li o tadaš­njoj vlas­ti (radi­lo se goto­vo isklju­či­vo o žen­skim auto­ri­ca­ma) te im nije bilo dopu­šte­no pisa­ti u raz­nim novi­na­ma, uglav­nom jer su bile anti­na­ci­ona­lis­tič­ki ras­po­lo­že­ne, te se iz tih raz­lo­ga više foku­si­ra­la na već rani­je pokre­nu­te pro­jek­te u inozemstvu.

IMG_4666

„Kad nes­ta­ne­te iz medi­ja, a medij­ski ste čovjek, onda izgle­da kao da ste pokoj­ni, nema vas“, kaže Drakulić. Baš u to vri­je­me uda­la se za svog tre­ćeg muža, šved­skog novi­na­ra i knji­žev­ni­ka Richarda Swartza, te su živje­li su na rela­ci­ji Švedska-Hrvatska uz sva puto­va­nja koja lju­di nje­nog pro­fi­la ima­ju. U Hrvatskoj joj knji­ge nisu bile objav­lji­va­ne osam godi­na, a oko 2000. kada se situ­aci­ja pro­mi­je­ni­la, poče­la je sura­đi­va­ti s izda­vač­kim kuća­ma kao što su Profil, VBZ, Fraktura. No cije­lo to vri­je­me knji­ge su se i dalje objav­lji­va­le u ino­zem­s­tvu, pa čak kas­ni­je iste pre­vo­di­le na hrvat­ski sa stra­nih jezi­ka na koji­ma je bila pri­si­lje­na pisa­ti uko­li­ko je htje­la da joj se knji­ge objavljuju.

U današ­nje vri­je­me pri­mje­ću­je da dos­ta mla­dih auto­ra, poseb­no s podru­čja Istočne Europe, u poku­ša­ju da se afir­mi­ra­ju ne pišu na svom mate­ri­njem jezi­ku, nego na engle­skom kako bi bili objav­lji­va­ni i čita­ni, jer se knji­ge na nji­ho­vim jezi­ci­ma jako malo pre­vo­de, naro­či­to u anglo­sak­son­skom svi­je­tu. Navodi da je jedi­no Njemačka zem­lja u kojoj se čes­to i rado pre­vo­de pis­ci iz našeg podru­čja, pa tako pre­ko nje­mač­kih fon­do­va i nje­mač­kih izda­va­ča dola­ze kas­ni­je i do anglo­sak­son­skog svijeta.

Slavenka Drakulić dobit­ni­ca je Nagrade za europ­sko razu­mi­je­va­nje koja joj je dodi­je­lje­na 2004. godi­ne na saj­mu knji­ga u Leipzigu za zbir­ku ese­ja „Oni ne bi ni mra­va zga­zi­li“. U zbir­ci piše o suđe­nji­ma u Haagu koji­ma je pri­sus­tvo­va­la, jer joj novi­nar­ski ins­tin­kt nije dopu­štao da ne pro­go­vo­ri o zbi­va­nji­ma na ovom podru­čju u vri­je­me domo­vin­skog rata. Ranije pišu­ći o masov­nim silo­va­nji­ma Muslimanki u srp­skim logo­ri­ma za vri­je­me rata u Bosni u knji­zi „Kao da me nema“ dotak­la se tra­gič­nih sud­bi­na žrta­va. Na teme­lju zapi­sa o poči­nje­nim zlo­či­ni­ma prvot­no je pla­ni­ra­la napi­sa­ti knji­gu doku­me­na­ta, no shva­tiv­ši da na taj način neće u pot­pu­nos­ti pri­bli­ži­ti publi­ci te mate­ri­ja­le zbog samog nači­na pisa­nja koji na žalost nakon neko­li­ko pro­či­ta­nih slu­ča­je­va pos­ta­je dosa­dan, odlu­či­la je od svih tih stvar­nih žen­skih oso­ba stvo­ri­ti jedan fik­tiv­ni lik i sta­vi­ti ga u obje­di­nje­ne situ­aci­je koje su se u tim logo­ri­ma zais­ta dogo­di­le. Na teme­lju te knji­ge irska reda­te­lji­ca Juanita Wilson napra­vi­la je 2010. vrlo uspje­šan film koji je bio irski kan­di­dat za nagra­du Oscar 2012. za naj­bo­lji film na stra­nom jezi­ku, no kod nas nije išao u dis­tri­bu­ci­ju već je pri­ka­zan samo jed­nom u sklo­pu Zagrebačkog film­skog festivala.

IMG_4668

S dru­ge stra­ne u zbir­ci ese­ja  „Oni ne bi ni mra­va zga­zi­li“ Slavenka Drakulić bavi­la se zlo­čin­ci­ma koju su kri­vi za sva ta nedje­la, poku­ša­va­ju­ći naći odgo­vor na pita­nja tko su poči­ni­te­lji, tko radi te stva­ri, tko može nare­di­ti uboj­stva, kako se osje­ća čovjek koji ubi­ja? Pišući o lju­di­ma koji su poči­ni­li zlo­či­ne radi­la je to tako da je vrlo indi­vi­du­ali­zi­ra­la zlo­čin­ce, pro­uča­va­la je u kojim okol­nos­ti­ma dola­zi do toga da net­ko pos­ta­ne zlo­či­nac, pita­ju­ći se što je za to pre­sud­no, samo indi­vi­du­al­ne okol­nos­ti ili i karak­ter, te navo­de­ći da joj je to bila naj­te­ža knji­ga za napi­sa­ti. Došla je do zaključ­ka da je ljud­ska pri­ro­da nepro­mje­nji­va, da pos­to­ji u nama nešto što svi ima­mo, a to je moguć­nost da poči­ni­mo i dobro i zlo, a za što ćemo se u nekoj situ­aci­ji u koju smo dove­de­ni odlu­či­ti, stvar je oda­bi­ra nas samih. Specijalist za teške teme u vječ­noj dile­mi bira li pisac teme ili teme bira­ju nje­ga, Slavenka Drakulić se zani­ma­la za psi­ho­lo­ške dimen­zi­je, te pro­uča­va­ju­ći indi­vi­du­al­ne zlo­čin­ce poku­ša­la doz­na­ti koja je naša veza s tim, bi li mi mogli tako nešto napra­vi­ti u odre­đe­noj situaciji.

U nje­zi­nim novin­skim urad­ci­ma pri­sut­na je poli­tič­ka anga­ži­ra­nost, među­tim ona nije poli­tič­ki komen­ta­tor, niti se poli­ti­kom ika­da direk­t­no bavi­la. U svom pisa­nju uvi­jek pola­zi od neke sit­ni­ce, a iz sve­ga oko sebe može išči­ta­ti kak­va je tre­nut­na poli­tič­ka situacija.

Njezina naj­no­vi­ja kolum­na govo­ri o tome kako je odjed­nom kaza­li­šte kod nas doš­lo u cen­tar paž­nje s obzi­rom da to nije neka sre­di­na u kojoj bi se mogao arti­ku­li­ra­ti neki poli­tič­ki pris­tup stva­ri­ma, akti­vi­zam, otpor pos­to­je­ćim situ­aci­ja­ma. Stigao je anga­žman iz podru­čja iz kojeg je neo­če­ki­va­no oče­ki­va­ti, od glu­mi­ca, glu­ma­ca, reda­te­lja, te pov­la­če­ći para­le­lu s Hamletom govo­ri da je kaza­liš­na pozor­ni­ca kod nas pos­ta­la mjes­tom razot­kri­va­nja istine.

IMG_4618Kroz svo­ja dje­la, uklju­ču­ju­ći roma­ne, radi psi­ho­lo­ške stu­di­je, ula­zi u dru­gog čovje­ka, pre­uzi­ma na sebe nje­go­vu ulo­gu. Autorica je dvi­ju fik­tiv­nih roman­si­ra­nih biogra­fi­ja: „Frida ili o boli“ dje­lo je o slav­noj mek­sič­koj sli­ka­ri­ci Fridi Kahlo, o „nje­noj Fridi“ koju je iz poda­ta­ka stvo­ri­la, napi­sa­la njen psi­ho­lo­ški pro­fil, poku­ša­va­ju­ći shva­ti­ti kako je ta oso­ba mora­la mis­li­ti i reagi­ra­ti. Drugi nas­lov iza­šao 2015. u izda­nju nak­lad­nič­ke kuće Fraktura „Dora i Minotaur“ govo­ri o živo­tu slav­ne foto­graf­ki­nje, Picassove muze i lju­bav­ni­ce hrvat­skog podri­je­tla Dore Maar odgo­va­ra­ju­ći na pita­nje kako je doš­lo do toga da uspješ­na nadre­alis­tič­ka foto­graf­ki­nja zbog Picassa, tog umjet­nič­kog geni­ja osta­vi sve do čega joj je sta­lo, odus­ta­ne od sebe. Fasciniralo ju je to samo­žr­tvo­va­nje žene koja se sve­ga odrek­la da bi osta­la s njim, a kad ju je odba­cio kao i sve dru­ge, nije to mogla pri­hva­ti­ti i idu­ćih 40 godi­na živje­la sama goto­vo pot­pu­no povu­kav­ši se od svi­je­ta, žive­ći u sta­nu koji je bio neka vrsta muze­ja ispu­nje­nog stva­ri­ma koje joj je Picasso pok­lo­nio. Ostatak Dorinog živo­ta bio je posve­ćen nje­mu, ništa više nije mogla sa svo­jom kre­ativ­noš­ću, već je osta­la na neki način para­li­zi­ra­na. Paralelno pro­uča­va­ju­ći sna­gu geni­ja i nji­hov odnos pre­ma lju­di­ma oko sebe te ima li u nji­ho­vom živo­tu nešto što ih može oprav­da­ti, doš­la je do zaključ­ka da moral­ne pro­sud­be za geni­je ne vri­je­de. U ovom kon­kret­nom slu­ča­ju nije ga osu­di­la na muško-žen­skoj razi­ni, uvi­djev­ši da sva­ki genij, bilo muški ili žen­ski, sve oko sebe koris­ti kao mate­ri­jal, pa i samog sebe, pos­ta­ju­ći sam svo­ja žrtva, te ne shva­ća­ju da su smrt­na ljud­ska bića, jer u izvjes­nom smis­lu to i nisu.

Slavenka Drakulić pot­vr­di­la da je može­mo oče­ki­va­ti i tre­ću knji­gu posve­će­nu jakom žen­skom liku te je u pri­pre­mi dje­lo o jed­noj fas­ci­nant­noj lič­nos­ti koja se posve izgu­bi­la u povi­jes­ti, a radi se o prvoj ženi Alberta Einsteina novo­sad­skoj mate­ma­ti­čar­ki Milevi Marić Einstein.

Ovu izu­zet­no zanim­lji­vu knji­žev­nu večer upot­pu­ni­lo je čita­nje ulo­ma­ka iz knji­ga „Oni ne bi ni mra­va zga­zi­li“ te „Dora i Minotaur“ koje je auto­ri­ca podi­je­li­la s posjetiteljima.

Tekst i foto­gra­fi­je Lidija KUHAR