ZBOR PRAKSA PRIMA NOVE ČLANOVE

20.09.2016.

Pulski zbor Praksa tra­ži nove čla­no­ve, a svi zain­te­re­si­ra­ni pozva­ni su na pro­bu zbo­ra koja će biti odr­ža­na u nedje­lju 9. lis­to­pa­da u 18 sati u pros­to­ri­ja­ma Zadruge Praksa (Prolaz kod zden­ca 1).

praksa„Zbor Praksa se oku­pio i iza­šao na uli­ce s pje­sma­ma koje govo­re o druš­tve­nim raz­li­ka­ma u koji­ma živi­mo, klas­noj soli­dar­nos­ti te nadi­la­že­nju naci­onal­nih bari­je­ra, pje­sma­ma koje su sto­lje­ći­ma slu­ži­le poli­tič­kom osna­ži­va­nju obes­prav­lje­nih. Zbor bro­ji već 40-ak nas­tu­pa od svog osnut­ka, u ožuj­ku 2014. godi­ne i to po Puli, Zagrebu, Ljubljani, Beču i Beogradu. Možete slo­bod­no pri­sus­tvo­va­ti pro­bi i odlu­či­ti želi­te li nam se pri­dru­ži­ti. Za sve infor­ma­ci­je, javi­te nam se na mail: zborpraksa@gmail.com. Zapjevajmo zajed­no – čeka­mo vas“, poru­ču­ju iz Prakse.

Priredio B. V.