Predavanje „Art and text“ Marka Vojnića u Dnevnom boravku Rojca

05.10.2016.

Predavanje „Art and text“ Marka Vojnića u sklo­pu novog cik­lu­sa “Think aga­in” bit će odr­ža­no u čet­vr­tak 6. lis­to­pa­da u 19 sati u Dnevnom borav­ku Društvenog cen­tra Rojc.

art-and-text-1200x699Dnevni bora­vak Rojca zapo­či­nje s cik­lu­som pre­da­va­nja o suvre­me­noj umjet­nič­koj prak­si pod nazi­vom “Think aga­in”. Autor i pre­da­vač Marko Vojnić kroz cik­lus pred­sta­vit će razu­mi­je­va­nje suvre­me­ne umjet­nos­ti. Pokušat će odgo­vo­ri­ti na učes­ta­la i nika­da u pot­pu­nos­ti raz­ri­je­še­na pita­nja: Što je suvre­me­na umjet­nost? Što je autor­stvo umjet­nič­kog dje­la? Koja je ulo­ga umjet­nos­ti u druš­tve­nom sus­ta­vu? U kak­vom su odno­su este­ti­ka i umjet­nost danas, koji je zna­čaj estet­ske kom­po­nen­te umjet­nič­kog dje­la? Kako defi­ni­ra­ti umjet­nost sada, koja nas­ta­je u tre­nut­ku dok o njoj govo­ri­mo? Kako pro­ši­ri­ti pojam “umjet­nič­ko dje­lo” na umjet­nič­ki pro­ces ili projekt?

Prvo pre­da­va­nje pod nazi­vom “Art and Text” bavi se ulo­gom tek­s­ta u suvre­me­noj umjet­nos­ti (tekst, kon­tekst, semi­otekst, tek­s­tu­al­nost). “Art and Text”, umjet­nost i tekst, pra­ti širok spek­tar umjet­nič­kih aktiv­nos­ti s podru­čja vizu­al­nih umjet­nos­ti u koji­ma je riječ bila sas­tav­ni dio dje­la, počev­ši od prvih pri­mje­ra avan­gard­nih umjet­ni­ka iz dva­de­se­tih godi­na proš­log sto­lje­ća pa sve do danas.

Odnos diskur­ziv­nog i nedi­skur­ziv­nog aspek­ta umjet­nič­kog dje­la tre­ba tra­ži­ti u sva­kom poje­di­nom opu­su, sto­ga je pre­da­va­nje sas­tav­lje­no od četi­ri dje­la (tekst, kon­tekst, semi­otekst, tek­s­tu­al­nost) koji obra­đu­ju sva­ki svo­je dopri­no­se, ali i vode raču­na i o povi­jes­nom sli­je­du kojim su se kre­ta­li umjet­ni­ci: dada­izam, kons­truk­ti­vi­zam, nadre­ali­zam, kon­kret­na poezi­ja, neo­avan­gar­da, kon­cep­tu­al­na umjet­nost, tran­sfor­ma­ci­je kon­cep­tu­al­ne umjet­nos­ti, “nova umjet­nič­ka prak­sa”, umjet­nost pos­t­mo­der­ne itd.

Slova, rije­či, sin­tag­me… jav­lja­ju se u struk­tu­ri sli­ke čes­to kao citat, kolaž ili mon­ta­ža, što je svoj­stve­no pri­mje­ri­ma kons­truk­ti­viz­ma i nadre­aliz­ma. Konkretna je poezi­ja od 1950. godi­ne gene­ri­ra­la shva­ća­nje da su jezik i zna­če­nje rije­či i slo­va vizu­al­na sup­s­tan­ci­ja. U kon­cep­tu­al­noj se umjet­nos­ti umjet­nič­ki pred­met ili doga­đa­nje zamje­nju­ju tek­s­tom, a u prak­si koja pre­ko­ra­ču­je medij­ske okvi­re i pove­zu­je raz­li­či­te medi­je, karak­te­ris­tič­no za reci­mo sedam­de­se­te godi­ne proš­log sto­lje­ća, dola­zi do plod­nog susre­ta ver­bal­nog i vizu­al­nog. Prijenos tek­s­ta u kon­tekst likov­ne umjet­nos­ti s nagla­še­nom isto­vri­jed­nos­ti jed­nog i dru­gog čest je u našem pos­t­mo­der­nom vremenu.

Marko Vojnić rođen je 1980. u Puli. Diplomirao je na Akademiji likov­nih umjet­nos­ti u Zagrebu 2007. godi­ne, a 2009. upi­su­je pos­li­je­di­plom­ski dok­tor­ski stu­dij pri ALU, Zagreb. Izlagao je na broj­nim skup­nim i samos­tal­nim izlož­ba­ma u Hrvatskoj i ino­zem­s­tvu, a dje­la mu se nala­ze i po muzej­skim zbir­ka­ma. Za svoj rad do sada je bio nagra­đi­van više puta. Samostalno izla­že od 2002. godine.

Organizator doga­đa­ja je Savez udru­ga Rojca. Programi u Dnevnom borav­ku reali­zi­ra­ni su sred­stvi­ma Ministarstva kul­tu­re Republike Hrvatske, Grada Pule i Zaklade Kultura nova.

Izvor