Predavanje “Perceptualno promjenjivi aspekti rada” u Rojcu

26.10.2016.

Predavanje na temu “Perceptualno pro­mje­nji­vi aspek­ti rada” na kojem će biti pred­stav­lje­na istra­ži­va­nja Ivane Rončević i Marka Vojnića bit će odr­ža­no u čet­vr­tak 27. lis­to­pa­da u 19 sati u Dnevnom borav­ku Društvenog cen­tra Rojc. Ovo pre­da­va­nje dru­go je u cik­lu­su „Think Again“. Istraživanje je usmje­re­no na tri širo­ka, ali pove­za­na podru­čja: medi­ta­ci­ju, per­for­ma­tiv­nost umjet­nič­kog rada i tre­ćeg vala psi­ho­te­ra­pe­ut­skih praksi.

plakat-rojc„Počevši od razu­mi­je­va­nja medi­ta­ci­je kao iskus­tva koje ne može biti nauče­no, nego samo doživ­lje­no; zatim sli­je­de­ći razu­mi­je­va­nje umjet­nič­kog rada kao rada koji ne govo­ri, nego je iskus­tven, te zaključ­no s naj­važ­ni­jim psi­ho­lo­škim kon­cep­tom zdra­vog uma – doživ­lja­va­ti sada i ovdje – pos­tav­lja­mo pita­nja: pos­to­ji li cen­tral­na toč­ka u kojoj se sva tri podru­čja dodi­ru­ju i na koji način je tu toč­ku mogu­će opi­sa­ti? Tijekom pro­uča­va­nja sadr­ža­ja veza­nih uz sva tri podru­čja koris­ti­li bi se meto­da­ma spe­ci­ja­li­za­ci­je, gdje bi aps­tra­hi­ra­ni sadr­žaj poku­ša­li kon­kre­ti­zi­ra­ti sin­te­zom zaklju­ča­ka kao mogu­ćim odgo­vo­ri­ma na pos­tav­lje­no pita­nje“, navo­di se u opi­su predavanja.

„Think Again“ je cik­lus pre­da­va­nja o suvre­me­nim umjet­nič­kim prak­sa­ma. Kroz ovaj cik­lus bit će pred­stav­lje­ne teori­je i pri­mje­re za bolje razu­mi­je­va­nje suvre­me­ne umjet­nos­ti. Pokušat će odgo­vo­ri­ti na učes­ta­la i nika­da u pot­pu­nos­ti raz­ri­je­še­na pita­nja: Što je suvre­me­na umjet­nost? Što je autor­stvo umjet­nič­kog dje­la? Koja je ulo­ga umjet­nos­ti u druš­tve­nom sus­ta­vu? U kak­vom su odno­su este­ti­ka i umjet­nost danas, koji je zna­čaj estet­ske kom­po­nen­te umjet­nič­kog dje­la? Kako defi­ni­ra­ti umjet­nost sada, koja nas­ta­je u tre­nut­ku dok o njoj govo­ri­mo? Kako pro­ši­ri­ti pojam “umjet­nič­ko dje­lo” na umjet­nič­ki pro­ces ili projekt?

Ivana Rončević živi u Zagrebu gdje radi kao ples­na umjet­ni­ca i psi­ho­lo­gi­nja. Kroz svo­ju dugo­go­diš­nju umjet­nič­ku prak­su dje­lu­je autor­ski i izvo­đač­ki sura­đu­ju­ći s mno­gim doma­ćim i ino­zem­nim umjet­ni­ci­ma. Od 2014. bli­ska je surad­ni­ca “Najbolje”. Marko Vojnić rođen je 1980 u Puli. Diplomirao je na Akademiji likov­nih umjet­nos­ti u Zagrebu 2007. 2009. upi­su­je pos­li­je­di­plom­ski dok­tor­ski stu­dij pri ALU, Zagreb. Izlagao je na broj­nim skup­nim i samos­tal­nim izlož­ba­ma u Hrvatskoj i ino­zem­s­tvu, a dje­la mu se nala­ze i po muzej­skim zbir­ka­ma. Za svoj rad do sada je bio nagra­đi­van više puta. Samostalno izla­že od 2002.

Organizator doga­đa­ja je Savez udru­ga Rojca. Programi u Dnevnom borav­ku reali­zi­ra­ni su sred­stvi­ma Ministarstva kul­tu­re Republike Hrvatske, Grada Pule i Zaklade Kultura nova.

Izvor