Alberto Becherini u Dnevnom boravku Rojca

22.11.2016.

albertoU petak, 25. stu­de­nog s počet­kom u 20.00 sati, u Dnevnom borav­ku Rojca otvo­rit će se izlož­ba poz­na­tog tali­jan­skog ilus­tra­to­ra Alberta Becherinija na kojoj će pred­sta­vi­ti izbor gra­fi­ka iz nje­go­vog boga­tog opu­sa. Alberto Becherini, rođen 1985. godi­ne, toskan­ski je ilustrator.

Strastveni je fan punk glaz­be sa proš­loš­ću rad­ni­ka “ope­ra­ia” kako bi sam rekao, koji pro­vo­di noć­ne smje­ne u tvor­ni­ci s olov­kom u ruci. Njegov ose­bu­jan crtež nije mogao pro­ći neza­pa­že­no te tako već šest godi­na sura­đu­je sa svjet­ski poz­na­tim ime­ni­ma poput gru­pa Rancid, Flogging Molly i dru­gih, te osta­je snaž­no uko­ri­je­njen unu­tar tali­jan­ske under­gro­und sce­ne. Osim punk sce­ne, tali­jan­ske i među­na­rod­ne, sura­đu­je i s pla­ne­tar­no poz­na­tim ska­te­bo­ard bran­do­vi­ma, raz­li­či­tim odjev­nim mar­ka­ma te mar­ke­tin­škim agen­ci­ja. Njegov je crtež mix digi­tal­nog i ruč­nog crte­ža, a stil je vezan za punk glaz­bu, crti­će, vin­ta­ge rek­la­me, pop art i sta­re postere.

Nakon otvo­re­nja izlož­be sli­je­di after par­ty uz BukaNoise.