Repetitor i Seven That Spells uz pulske snage na Art&Musicu

18.11.2016.

Art & Music fes­ti­val, glaz­be­nih mani­fes­ta­ci­ja koja svo­je počet­ke bilje­ži još dav­ne 1993. godi­ne, opet će 19. stu­de­nog 2016. u pros­to­ru kul­t­nog klu­ba Hotela Pula otvo­ri­ti svo­ja vra­ta. Ove godi­ne u sma­nje­nom for­ma­tu, obuj­mu i tra­ja­nju, ali i dalje pul­skoj publi­ci pru­ža­ju jedins­tve­nu  pri­li­ku pogle­da­ti rele­vant­ne izvo­đa­če koje ina­če teško da bi u Puli mogli vidje­ti. Dakle, svo­je­vr­s­na edu­ka­cij­ska kom­po­nen­ta ni ovo­ga puta ne izos­ta­je, kao ni uvi­jek pri­sut­no dava­nje pri­go­de lokal­nim i novim  sna­ga­ma. Stoga je i ovo­go­diš­nji line up vrlo inte­re­san­tan. Fifth Abyss i The BlackBellis pred­stav­ljat će doma­će sna­ge koji se publi­ci pred­stav­lja­ju po prvi put, dok će Sick Crap pred­sta­vi­ti mla­đe, ali već zna­ne pul­ske punk/HC sna­ge. Zagrebački Seven That Spells  dola­ze iz nekih dru­gih pros­trans­ta­va i naj­du­ži su i naj­poz­na­ti­ji pro­jekt  Nike Potočnjaka (uz Jastreb i Otrovnu Kristinu). Beogradski Repetitor dola­zi s netom objav­lje­nim tre­ćim albu­mom „Gde ćeš“ i usred su europ­ske tur­ne­je. Album je odlič­no oci­je­njen od stra­ne kri­ti­ča­ra, a pro­mo­vi­rat će ga na fes­ti­va­lu na kojem su pri­je goto­vo 10 godi­na (2007.) pobi­je­di­li i nakon čega, kako sami kažu, više ništa nije bilo kao prije.

a8fbb856-7a96-4f80-a0aa-9a7b5c79ecfbSatnica:


20:00 otva­ra­ju se vra­ta HP‑a
ulaz kod veli­kog parkirališta
20:30 Fifth Abyss
21:15 Sick Crap
22:00 The BlackBellis
22:30 BukaNoise DJ set
23:00 Seven That Spells
00:10 Repetitor
01:15 BukaNoise DJ set

Ulaz je slobodan

Izvor