Zborovi Kombinat i Praksa u Dnevnom boravku Rojca

15.12.2016.

plakatbradafinalDnevni bora­vak Rojca ugos­tit će u subo­tu 17. pro­sin­ca u 20.30 sati kon­cert samo­or­ga­ni­zi­ra­nih zbo­ro­va na kojem će nas­tu­pi­ti zbo­ro­vi Kombinat iz Ljubljane i Praksa iz Pule.

Ženski zbor Kombinat dola­zi iz Ljubljane, a osno­van ja na Dan ustan­ka naro­da Slovenije, 27. trav­nja 2008. godi­ne, kada je sku­pi­na dje­vo­ja­ka odlu­či­la da će pje­va­ti pje­sme otpo­ra iz cije­log svi­je­ta. Prvi nas­tup ima­le su 23. svib­nja 2008. u Menzi pri kori­tu, na Metelkovoj u Ljubljani, u sklo­pu pros­la­ve Dana mla­dos­ti. Kako same kažu žele s crve­nom kre­dom napi­sa­ti tra­di­ci­ju otpo­ra uje­di­nje­ne u pje­smi i uvje­re­nju da je otpor jedan od osnov­nih ljud­skih pra­va. Vjeruju da kri­tič­ka misao može pro­izi­ći samo iz bun­tov­nog sta­va i da današ­nje vri­je­me pro­ždi­re ljud­sku dušu, a na oltar stav­lja uspjeh, kon­ku­rent­nost i izgled. Svojim dje­lo­va­njem ne žele mije­nja­ti svi­jet, ali vje­ru­ju da se od goto­vo zabo­rav­lje­nih vri­jed­nos­ti kao što su soli­dar­nost, hra­brost, soci­jal­na prav­da, pri­ja­telj­stvo i hra­brost svi­jet može uči­ni­ti ljep­šim. Iz pošto­va­nja pre­ma svi­ma oni­ma koji su podi­gli svo­je gla­so­ve i dali život, oživ­lja­va­ju pje­sme koje su bile hra­bri duh u revo­lu­ci­ja­ma i ustan­ci­ma diljem svi­je­ta. Te pje­sme nisu samo uglazb­lje­ne rije­či nego vri­jed­no i šokant­no svje­do­čans­tvo ljud­ske vje­re u bolji svi­jet. Za sve ljude.

Prvi album žen­skog zbo­ra Kombinat objav­ljen je 2013., na nje­mu je kom­pi­la­ci­ja par­ti­zan­skih, anti­fa­šis­tič­kih i pro­tes­t­nih pje­sa­ma, od “Ay Carmele” i “Bella Ciao” do “Bandiere Rosse” i “”Bilećanke”, a u prva tri tjed­na bio je naj­pro­da­va­ni­ji CD u Sloveniji. Za neko­li­ko sto­ti­na pro­da­nih koma­da pre­ši­šao je “veli­či­ne” poput Tonija Cetinskog i Justina Biebera. Prvi nas­tup u Hrvatskoj ima­le su nedav­no u Šibeniku na pros­la­vi 72. obljet­ni­ce oslo­bo­đe­nja Šibenika i Dalmacije pri­go­dom koje je otvo­ren Muzej pobjede.

U Dnevnom borav­ku Roja pri­dru­žit će im se i pul­ski Zbor Praksa. Kao i Kombinat i  Zbor Praksa se oku­pio i iza­šao na uli­ce s pje­sma­ma koje govo­re o druš­tve­nim raz­li­ka­ma u koji­ma živi­mo, klas­noj soli­dar­nos­ti te nadi­la­že­nju naci­onal­nih bari­je­ra. Pjevaju pje­sme koje su sto­lje­ći­ma slu­ži­le poli­tič­kom osna­ži­va­nju obes­prav­lje­nih. Zbor bro­ji već 40- ak nas­tu­pa od svog osnut­ka, u ožuj­ku 2014. godi­ne i to u Puli, Zagrebu, Ljubljani, Beču i Beogradu.

Program orga­ni­zi­ra savez udru­ga Rojca u surad­nji sa Zadrugom Praksa, a finan­ci­ran je sred­stvi­ma Ministarstva kul­tu­re Republike Hrvatske i Zaklade Kultura nova.

Izvor