Zvona i nari pokrenuli elektronički časopis ZiN Daily

01.02.2017.

Upravo je pokre­nut novi među­na­rod­ni elek­tro­nič­ki časo­pis pod nazi­vom ZiN Daily udru­ge za pro­izvod­nju kul­tu­re Zvona i nari iz Ližnjana. U prvim dani­ma na stra­ni­ca­ma časo­pi­sa objav­lje­ni su, izme­đu osta­lih, pri­je­vo­di na engle­ski jezik pje­sa­ma Sime Mraovića, novi rado­vi Dinka Telećana i mađar­skog kole­ge Zoltana Danyija, pje­sme Neve Lukić, Dennisa Phillipsa i Davora Šalata, foto­gra­fi­je Stana Lafleura…

ZiN Daily logo

U knji­žev­nom svra­ti­štu Zvona i nari u pos­ljed­njih šest godi­na bora­vi­lo je pre­ko sto­ti­nu pisa­ca, pre­vo­di­te­lja, ured­ni­ka, nak­lad­ni­ka, knjiž­ni­ča­ra i dru­gih pro­fe­si­ona­la­ca i umjet­ni­ka koji se u svom radu bave knjigom.

ZiN Daily više­je­zič­ni je časo­pis koji ima ambi­ci­ju kroz spoj for­mi, este­ti­ka, auten­tič­nih gla­so­va i raz­li­či­tih medi­ja ponu­di­ti uvid u kre­ta­nja na među­na­rod­noj knji­žev­noj sce­ni. Smisao časo­pi­sa jest stvo­ri­ti jedins­tve­nu umjet­nič­ku zajed­ni­cu koja pos­to­ji kako vir­tu­al­no tako i na toč­no odre­đe­nom mjes­tu jer svi surad­ni­ci ima­ju pri­li­ku sura­đi­va­ti i u pros­to­ru liž­njan­skog svratišta.

ZiN Daily pozi­va na surad­nju doma­će i ino­zem­ne auto­re. Cilj je izgra­di­ti zajed­nič­ku plat­for­mu za knji­žev­nu, kul­tur­nu i druš­tve­nu raz­mje­nu, mjes­to gdje će se kroz priz­mu umjet­nič­kog rada aktiv­no pro­pi­ti­va­ti druš­tve­no-poli­tič­ka kre­ta­nja, mjes­to među­sob­ne soli­dar­nos­ti i nadahnuća.

Časopis je više­je­zič­ni: tre­nut­no se pri­ma­ju i objav­lju­ju tek­s­to­vi na osam jezi­ka, ali taj će se broj s vre­me­nom pove­ća­va­ti. Engleski jezik u časo­pi­su slu­ži kao povez­ni­ca, no sadr­žaj­no je cilj pred­sta­vi­ti rad auto­ra ne samo u izvor­ni­ku, već i u što većem bro­ju pri­je­vo­da. U svi­je­tu koji se zatva­ra unu­tar uskih gra­ni­ca, u svi­je­tu u kojem strah pos­ta­je osnov­na valu­ta, ZiN Daily nas­to­jat će stvo­ri­ti pros­tor slo­bo­de i spa­ja­nja, pre­ko­ra­če­nja gra­ni­ca koje nas sputavaju…

Uredništvo časo­pi­sa čine Daniel Allen Cox, kanad­ski pisac i pre­vo­di­telj, te Natalija Grgorinić i Ognjen Rađen, pis­ci i pre­vo­di­te­lji iz Istre.

Više infor­ma­ci­ja o časo­pi­su, kao i o nači­nu na koji zain­te­re­si­ra­ni surad­ni­ci mogu pos­la­ti svo­je tek­s­to­ve te audio i vizu­al­ne pri­lo­ge nala­zi se na: https://www.zvonainari.hr/contact.

Priredio B. V.