Predstavljanje knjige i filma Miloša Meljanca „Prilepski kontrasti“ u SKUC‑u

29.03.2017.

Projekcija doku­men­tar­nog fil­ma i pred­stav­lja­nje knji­ge „Prilepski kon­tras­ti“ auto­ra Miloša Meljanca bit će odr­ža­no u petak 31. ožuj­ka s počet­kom u 20 sati, u Srpskom kul­tur­nom cen­tru u Puli. Radi se o kom­ple­men­tar­nim dje­li­ma pa će nakon pro­jek­ci­je fil­ma autor govo­ri­ti o knji­zi i fil­mu te pred­sta­vi­ti emi­nent­ne povjes­ni­ča­re koji su sura­đi­va­li na stva­ra­nju istih.

https://www.youtube.com/watch?v=hVD9Qu4o-zI

Prilepski-kontrasti-56960.jpgTekst Miloša Meljanca, ina­če potom­ka dal­ma­tin­skih Srba kolo­nis­ta iz Makedonije, pred­stav­lja poku­šaj pro­ble­ma­ti­za­ci­je odno­sa vlas­ti pre­ma proš­los­ti, ili ono­ga što u suvre­me­noj huma­nis­tič­koj zna­nos­ti spa­da u dome­nu kul­tu­re sje­ća­nja. Autor je kom­bi­ni­rao kla­sič­nu his­to­ri­ograf­sku meto­do­lo­gi­ju s rezul­ta­ti­ma svo­jih iscr­p­nih teren­skih istra­ži­va­nja, koris­te­ći se i usme­nim svje­do­čans­tvi­ma kao legi­tim­nim povi­jes­nim izvo­rom. U sre­di­štu nje­go­ve paž­nje je odnos make­don­skih vlas­ti pre­ma spo­men-obi­ljež­ji­ma raz­li­či­te pro­ve­ni­jen­ci­je, prem­da je ova tema bila više povod za sve­obu­hvat­ni­ju ras­pra­vu nego­li jedi­na tema kojom se autor zanimao.

Izvor