DOKUMENTARNI FILM “143°” DANILA – LOLE ILIĆA U KINU VALLI

04.05.2017.

Projekcija doku­men­tar­nog fil­ma „143°“ pul­skog reda­te­lja Danila – Lole Ilića bit će odr­ža­na u petak, 5. svib­nja, u 21 sat u pul­skom kinu Valli.

Plakat 143

Riječ je o pro­jek­tu i ide­ji mla­de, samo­dis­ci­pli­ni­ra­ne i posve­će­ne spor­ta­ši­ce Aide Šehić koja je odlu­či­la pomak­nu­ti vlas­ti­te limi­te i upus­ti­ti se u zah­tjev­ni, dva­de­set kilo­me­tar­ski pli­vač­ki podu­hvat pove­zu­ju­ći dva svje­ti­oni­ka. Tijekom nje­zi­nih inten­ziv­nih psi­ho­fi­zič­kih pri­pre­ma, Aida pro­go­va­ra o osob­nom razvo­ju kroz sport, kre­ativ­noj ener­gi­ji i osje­ća­ju ispu­nje­nog živ­lje­nja kojeg je potreb­no ima­ti, pri­ja­telj­stvu kao bit­nom ele­men­tu, isho­di­štu vlas­ti­te moti­va­ci­je te o važ­nos­ti pali­ja­tiv­ne skr­bi čiji su sim­bo­li upra­vo svje­ti­oni­ci. Inicijalna pove­za­nost s morem kao kom­plek­s­nim medi­jem Aidi isto­dob­no pred­stav­lja vječ­ni iza­zov i ins­pi­ra­ci­ju, a u naj­te­žim tre­nut­ci­ma i utjehu.

Puljanin Danilo ‑Lola Ilić je diplo­mi­rao na Odsjeku za film i TV mon­ta­žu Umjetničke aka­de­mi­je u Beogradu, pod men­tor­stvom Andrije Zafranovića, te je magis­tri­rao film­sku reži­ju na Ohio University’s School Of Film. Prethodno je reži­rao dugo­me­traž­ne doku­men­tar­ne fil­mo­ve „Pula je i moj grad“ (2014.) i „Prašina sva­kod­nev­nog živo­ta“ (2011.), dugo­me­traž­nu dra­mu “Distortion” (2007.) nagra­đe­nu na Accolade Competition 2007., te igra­ni film “Memoari slom­lje­nog uma” (2015.).

Priredio B. V.