“Nostalgija” Tarkovskog i performans – Klubodrom Pulske filmske tvornice

16.05.2017.

Projekcijom fil­ma “Nostalgija” (Nostalghia, 1983.) Andreja Tarkovskog po oda­bi­ru Libera Kokotovića te per­for­man­som nadah­nu­tim ovim popri­lič­no zapos­tav­lje­nim dje­lom nas­tav­lja se ovo­ga čet­vrt­ka, 18. svib­nja, u 20 sati pro­gram Kluba Pulske film­ske tvor­ni­ce. Kokotović će biti uvod­ni­čar, a ulaz je slobodan.

nostalgija1-e1494866132309

“Nostalgija” je pret­po­s­ljed­nji film Andreja Arsenijeviča Tarkovskog, ruskog film­skog i oper­nog reda­te­lja, pis­ca i glum­ca, koji je u potra­zi za boljim okol­nos­ti­ma emi­gri­rao u Italiju, gdje je dra­ma snim­lje­na. I ovdje on zadr­ža­va spo­ri ritam i duge kadro­ve koji pobu­đu­ju svo­je­vr­s­ni trans i ostav­lja­ju gle­da­te­lja na samoj gra­ni­ci izme­đu real­nos­ti i fan­ta­zi­je. U fil­mu pra­ti­mo ruskog pis­ca Andreia Gorčakova za vri­je­me nje­go­va borav­ka u Italiji, gdje istra­žu­je život Pavela Sosnovskog, ruskog kom­po­zi­to­ra iz 18. sto­lje­ća, koji je ondje živio i poči­nio samo­uboj­stvo po povrat­ku u domo­vi­nu. S Gorčakovim je nje­go­va pre­vo­di­te­lji­ca, lije­pa i nemir­na Eugenia, a ubr­zo upoz­na­je i Domenica, lokal­nu ludu koja stra­hu­je od sma­ka svi­je­ta. Nostalgija u fil­mu je ona pjes­ni­ka emi­gran­ta, kao i raz­nih liko­va koji poku­ša­va­ju pre­va­zi­ći vlas­ti­tu duhov­nu ali­je­na­ci­ju i pono­vo se spo­ji­ti s drugima.

Performans koje­ga će izves­ti Šandor Slacki, Đurica Ciganović i Libero Kokotović pri­je pro­jek­ci­je upra­vo govo­ri o gub­lje­nu ljud­skos­ti i otu­đe­nju današ­njeg vre­me­na, koje se od 1983. do danas znat­no pro­du­bi­lo i ne vidi mu se kraja.

nostalgija2-e1494866169573

ANDREJ TARKOVSKI: NOSTALGIJA (Nostalghia), dra­ma, 1983., 125′, SSSR/Italija
Scenarij: Tonino Guerra, Andrei Tarkovsky
Glavne ulo­ge: Oleg Yankovsky, Erland Josephson, Domiziana Giordano, Delia Boccardo
Kamera: Giuseppe Lanci
Montaža: Erminia Marani, Amedeo Salfa