PREZENTACIJA RADA „PRVI RED DO MORA“ LIBERTE MIŠAN

05.10.2017.

Prezentacija rada „Prvi red do mora“ auto­ri­ce Liberte Mišan bit će odr­ža­na ove subo­te, 7. lis­to­pa­da, na bro­du „Martinabela“ koji kre­će u 18 sati s pul­ske Rive. Izvedba zavr­ša­va na moru, nasu­prot Perojske šume u 19 sati, od kud je orga­ni­zi­ran povra­tak auto­bu­som do Pule. Događaj uklju­ču­je i artist talk koji će biti odr­žan u Galeriji Cvajner s počet­kom u 20 sati.

Liberta_Misan-mapa„Prvi red do mora“ dio je među­na­rod­nog pro­jek­ta „Inverting Battlefields – for a bor­der­less futu­re“ koji umjet­nič­kim meto­da­ma i kul­tur­nim prak­sa­ma nas­to­ji ispi­ta­ti raz­ne vrste tra­uma koje obi­lje­ža­va­ju pros­to­re povi­jes­no pogo­đe­ne ratom te nji­ho­vih pos­lje­di­ca na for­ma­ci­ju i tre­nut­nu kons­ti­tu­ci­ju europ­skog iden­ti­te­ta. Projekt vodi aus­trij­ska orga­ni­za­ci­ja XENOS u surad­nji s umjet­ni­com Nayari Castillo te osam orga­ni­za­ci­ja iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Hrvatske i Slovenije, a uklju­ču­je devet umjet­ni­ka. U pro­jek­tu sudje­lu­je i pul­ska udru­ga Metamedij.

„„Prvi red do mora“ izved­ba je sje­ća­nja utka­nog u činje­nič­nu i post-činje­nič­nu stvar­nost. Bavi se neis­tra­že­nim podru­čjem boj­nih polja unu­tar proš­los­ti moje obi­te­lji i doživ­lja­jem svi­je­ta deve­de­se­tih. Mjesto koje pove­zu­je pros­tor­no-vre­men­ske kon­tek­s­te sje­ća­nja, doživ­lja­ja, pri­ča i mis­li o buduć­nos­ti je Perojska šuma, odnos­no pla­ža gdje smo se kupa­li kao klin­ci. Mjesto, oki­dač za izvr­ta­nje boj­nog polja, ujed­no je i zavr­š­na toč­ka našeg mor­skog puto­va­nja – turis­tič­ke ture koja poči­nje u Puli, a zavr­ša­va na moru, nasu­prot Perojske šume.“, objaš­nja­va autorica.

(Mirta Polanović – vodič; Liberta Mišan – auto­ri­ca; Robert Maloić- izvo­đač; Margerita Rakić- kos­tim; Dominik Grdić  – doku­men­ta­ci­ja; Sara Salamon  – montaža)

abyss_beachfrontLiberta Mišan magis­tri­ra­la je 2015. na stu­di­ju Medijskih umjet­nos­ti i prak­si unu­tar modu­la Scenografski pros­to­ri, pri Akademiji pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti Sveučilišta u Rijeci. Izlagala je na skup­nim izlož­ba­ma u Muzeju suvre­me­ne umjet­nos­ti Zagreb, Muzeju moder­ne i suvre­me­ne umjet­nos­ti u Rijeci, VN gale­ri­ji u Zagrebu, Muzeju gra­da Splita, gale­ri­ji Kortil u Rijeci, Medienhaus gale­ri­ji pri ber­lin­skom UdK, gale­ri­ji Forum Stadtpark u Grazu. Prvu samos­tal­nu izlož­bu ima­la je 2017.godine u gale­ri­ji Singular u Puli. Kazališne sce­no­gra­fi­je ostva­ri­la je unu­tar HNK I.pl. Zajca u Rijeci, Satiričkog kaza­li­šta Kerempuh u Zagrebu, HNK u Varaždinu i Slovenskog narod­nog gle­da­liš­ča Nova Gorica.

Više o pro­jek­tu Inverting Battlefields-for a bor­der­less future“

Događaj je bes­pla­tan. Potrebno je naj­a­vi­ti dola­zak na e‑mail contact@metamedia.hr jer su mjes­ta ogra­ni­če­na. Artist talk je otvo­ren za sve i nije se potreb­no najaviti.

Donatori: BKA, the Cultural Department of the Region of Styria, the Alps-Adriatic-Alliance and in coope­ra­ti­on for the Institut of Art in Public Space Styria, Istarska županija.

Priredio B. V.