Rokovi za prijave na međunarodne filmske festivale

02.01.2018.

Tijekom siječ­nja i počet­kom velja­če 2018. godi­ne isti­ču roko­vi za pri­ja­ve na dolje nave­de­ne među­na­rod­ne fes­ti­va­le u Hrvatskoj i ino­zem­s­tvu, jav­lja­ju iz Hrvatskog audi­ovi­zu­al­nog cen­tra. Svi roko­vi za pri­ja­ve na fes­ti­va­le te na radi­oni­ce, natje­ča­je, edu­ka­tiv­ne i networ­king pro­gra­me, foru­me, pit­c­hin­ge i dru­go, mogu­će je redov­no pra­ti­ti na nji­ho­vom Kalendaru doga­đa­nja u sek­ci­ji Infocentar.

Hot Docs – među­na­rod­ni fes­ti­val doku­men­tar­nog fil­ma, Toronto (Kanada)
24th Hot Docs International Documentary Film Festival
26. 4. – 5. 5. 2018.
Rok za pri­ja­vu: 8. 1. (kas­ni rok)
Kategorije: doku­men­tar­ni fil­mo­vi svih trajanja
Naknada za pri­ja­vu: ima
Saznaj više

Festival krat­ko­me­traž­nog fil­ma u Oberhausenu (Njemačka)
64th International Short Film Festival Oberhausen
3. – 8. 5. 2018.
Rok za pri­ja­vu: 1. 2. 2018.
Kategorije: krat­ko­me­traž­ni fil­mo­vi tra­ja­nja do 35′, fil­mo­vi koji pro­go­va­ra­ju vlas­ti­tim vizu­al­nim jezi­kom, otkri­va­ju nove pogle­de i forme
Naknada za pri­ja­vu: nema
Saznaj više

LISFE – Međunarodni fes­ti­val krat­ko­me­traž­nog fil­ma, Leiden (Nizozemska)
10th LISFE – Leiden International Short Film Experience
10. – 12. 5. 2018.
Rok za pri­ja­vu: 31. 12. 2017.
Kategorije: pro­fe­si­onal­ni i stu­dent­ski krat­ko­me­traž­ni fil­mo­vi (do 40 min.)
Naknada za pri­ja­vu: ima
Saznaj više

IndieLisboa – Međunarodni fes­ti­val neza­vis­nog fil­ma u Lisabonu (Portugal)
15th IndieLisboa – International Independant film Festival
26. 4. – 6. 5. 2018.
Rok za pri­ja­vu: 31. 12. 2017.
Kategorije: krat­ko­me­traž­ni i dugo­me­traž­ni igra­ni, ani­mi­ra­ni, doku­men­tar­ni i eks­pe­ri­men­tal­ni filmovi
Naknada za pri­ja­vu: ima
Saznaj više

MECAL – među­na­rod­ni fes­ti­val krat­ko­me­traž­nog fil­ma i ani­ma­ci­je, Barcelona (Španjolska)
21st MECAL – International Short Film and Animation Festival of Barcelona
13. 3. – 1. 4. 2018.
Rok za pri­ja­vu: 31. 12. 2017.
Kategorije: krat­ko­me­traž­ni fil­mo­vi tra­ja­nja do 30’
Naknada za pri­ja­vu: nema
Saznaj više

goEast – fes­ti­val istoč­no­europ­skog i sred­nje­europ­skog fil­ma u Wiesbadenu (Njemačka)
18th goEast – Festival of Central and Eastern European Film
18. – 24. 4. 2018.
Rok za pri­ja­vu: 31. 12. 2017.
Kategorije: dugo­me­traž­ni igra­ni fil­mo­vi, dugo­me­traž­ni i sred­nje­me­traž­ni doku­men­tar­ni fil­mo­vi, eks­pe­ri­men­tal­ni film i video, krat­ko­me­traž­ni fil­mo­vi (natje­ca­telj­ski pro­gram stu­dent­skih filmova)
Naknada za pri­ja­vu: nema
Saznaj više

Međunarodni film­ski fes­ti­val u Hong Kongu (Kina)
42nd Hong Kong International Film Festival
19. 3. – 5. 4. 2018.
Rok za pri­ja­vu: 31. 12. (kas­ni rok)
Kategorije: dugo­me­traž­ni igra­ni i doku­men­tar­ni i krat­ko­me­traž­ni fil­mo­vi svih rodova
Naknada za pri­ja­vu: ima
Saznaj više

Festival krat­ko­me­traž­nog fil­ma u Beču (Austrija)
15th VIS Vienna Independent Shorts
29. 5. – 4. 1. 2018.
Rok za pri­ja­vu: 4. 1. 2018. (redov­ni rok), 31. 1. 2018. (kas­ni rok)
Kategorije: krat­ko­me­traž­ni igra­ni, doku­men­tar­ni i ani­mi­ra­ni fil­mo­vi, glaz­be­ni video
Naknada za pri­ja­vu: nema
Saznaj više

Docaviv – među­na­ord­ni fes­ti­val doku­men­tar­nog fil­ma u Tel Avivu (Izrael)
20th Docaviv International Film Festival
17. – 26. 5. 2018.
Rok za pri­ja­vu: 5. 1. 2018.
Kategorije: doku­men­tar­ni filmovi
Naknada za pri­ja­vu: nema
Saznaj više

East End Film Festival, London (UK)
16th East End Film Festival
TBA
Rok za pri­ja­vu: 7. 1. 2018. (redov­ni rok), 4. 2. 2018. (kas­ni rok)
Kategorije: krat­ko­me­traž­ni i dugo­me­traž­ni igra­ni, doku­men­tar­ni i hibrid­ni žanrovi
Naknada za pri­ja­vu: ima
Saznaj više

Crossing Europe film­ski fes­ti­val u Linzu (Austrija)
15th Crossing Europe Film Festival Linz
25. – 30. 4. 2018.
Rok za pri­ja­vu: 8. 1. 2018.
Kategorije: dugo­me­traž­ni igra­ni i doku­men­tar­ni filmovi
Naknada za pri­ja­vu: nema
Saznaj više

Mobile Film Festival (Francuska)
13th Mobile Film Festival
Veljača 2018
Rok za pri­ja­vu: 9. 1. 2018.
Kategorije: jed­no­mi­nut­ni fil­mo­vi snim­lje­ni mobitelom
Naknada za pri­ja­vu: nema
Saznaj više

Festival neza­vis­nog europ­skog fil­ma ÉCU, Pariz (Francuska)
13th ÉCU The European Independent Film Festival
4. – 6. 5. 2018.
Rok za pri­ja­vu: 14. 1. (redov­ni rok), 4. 2. (kas­ni rok)
Kategorije: dugo­me­traž­ni i krat­ko­me­traž­ni igra­ni fil­mo­vi, doku­men­tar­ni fil­mo­vi, ani­mi­ra­ni fil­mo­vi, eks­pe­ri­men­tal­ni fil­mo­vi, glaz­be­ni video, europ­ski stu­dent­ski fil­mo­vi, komedije
Naknada za pri­ja­vu: ima
Saznaj više

Dani fil­ma na Cipru
16th Cyprus Film Days
19. – 28. 4. 2018.
Rok za pri­ja­vu: 15. 1. 2018.
Kategorije: dugo­me­traž­ni igra­ni filmovi
Naknada za pri­ja­vu: nema
Saznaj više

Filmski fes­ti­val u Briveu (Francuska)
15th Festival du Cinéma de Brive
3. – 8. 4. 2018.
Rok za pri­ja­vu: 15. 1. 2018.
Kategorije: krat­ko­me­traž­ni filmovi
Naknada za pri­ja­vu: nema
Saznaj više

Međunarodni fes­ti­val krat­ko­me­traž­nog fil­ma u Palm Springsu (SAD)
24th Palm Springs International ShortFest
19. – 25. 6. 2018.
Rok za pri­ja­vu: 15. 1. 2018. (rani rok), 15. 3. 2018. (redov­ni rok), 20. 4. 2018. (kas­ni rok)
Kategorije: krat­ko­me­traž­ni igra­ni (do 40 minu­ta), kra­to­me­traž­ni doku­men­tar­ni i ani­mi­ra­ni filmovi
Naknada za pri­ja­vu: ima
Saznaj više

AniFest – među­na­rod­ni fes­ti­val ani­mi­ra­nog fil­ma, Teplice (Češka)
9th International Festival of ani­ma­ted Films – AniFest
1. – 6. 5. 2018.
Rok za pri­ja­vu: 15. 1. 2018.
Kategorije: ani­mi­ra­ni filmovi
Naknada za pri­ja­vu: nema
Saznaj više

Festival europ­skog fil­ma, Lecce (Italija)
19th Festival del cine­ma europeo
9. – 14. 4. 2018.
Rok za pri­ja­vu: 15. 1. 2018.
Kategorije: dugo­me­traž­ni fil­mo­vi (dulji od 60 min.)
Naknada za pri­ja­vu: nema
Saznaj više

Međunarodni film­ski fes­ti­val u Tiburonu (SAD)
17th Tiburon International Film Festival
20. – 27. 4. 2018.
Rok za pri­ja­vu: 15. 1. 2018. (kas­ni rok)
Kategorije: sve vrste i rodovi
Naknada za pri­ja­vu: ima
Saznaj više

Međunarodni fes­ti­val doku­men­tar­nog fil­ma ‘Documentary Edge’, Auckland & Wellington (Novi Zeland)
13th Documentary Edge Film Festival
9. 5. – 4. 6. 2018.
Rok za pri­ja­vu: 15. 1. (kas­ni rok)
Kategorije: doku­men­tar­ni filmovi
Naknada za pri­ja­vu: ima
Saznaj više

Međunarodni film­ski fes­ti­val u Edinburghu (UK)
72th Edinburgh International Film Festival
20. 6. – 1. 7. 2018.
Rok za pri­ja­vu: 18. 1. 2018. (redov­ni rok), 8. 2. 2018. (kas­ni rok)
Kategorije: sve kategorije
Naknada za pri­ja­vu: ima
Saznaj više

Filmski fes­ti­val u Newport Beachu (SAD)
19th Newport Beach Film Festival
26. 4. – 6. 3. 2018.
Rok za pri­ja­vu: 26. 1. 2018. (kas­ni rok)
Kategorije: krat­ko­me­traž­ni i dugo­me­traž­ni fil­mo­vi, igra­ni, ani­mi­ra­ni i doku­men­tar­ni fil­mo­vi, glaz­be­ni video i dr.
Naknada za pri­ja­vu: ima
Saznaj više

Festival krat­ko­me­traž­nog fil­ma u Bruxellesu (Belgija)
21st Brussels Short Film Festival
26. 4. – 6. 5. 2018.
28. 1. 2018.
Rok za pri­ja­vu: 28. 1. 2018.
Kategorije: igra­ni ili ani­mi­ra­ni fil­mo­vi (do 30’)
Naknada za pri­ja­vu: ima
Saznaj više

VAFI & RAFI – inter­na­ci­onal­ni fes­ti­val ani­mi­ra­nog fil­ma dje­ce i mla­dih Varaždin/Rijeka (Hrvatska)
9th VAFI & RAFI – International Children and Youth Animation Film Festival Varaždin and Rijeka
28. 5. – 3. 6. 2018.
Rok za pri­ja­vu: 31. 1. 2018.
Kategorije: ani­mi­ra­ni fil­mo­vi koje su radi­la djeca
Naknada za pri­ja­vu: nema
Saznaj više

GOLDEN KUKER – Međunarodni fes­ti­val ani­mi­ra­nog fil­ma, Sofija (Bugarska)
9th GOLDEN KUKER – International Animation Film Festival
7. – 13. 5. 2018.
Rok za pri­ja­vu: 31. 1. 2018.
Kategorije: ani­mi­ra­ni filmovi
Naknada za pri­ja­vu: nema
Saznaj više

River Film Festival, Padova (Italija)
12th River Film Festival
25. 5. – 9. 6. 2018.
Rok za pri­ja­vu: 31. 1. 2018. (redov­ni rok), 28. 2. 2018. (kas­ni rok)
Kategorije: krat­ko­me­traž­ni fil­mo­vi do 30 minuta
Naknada za pri­ja­vu: ima
Saznaj više

Međunarodni fes­ti­val krat­ko­me­traž­nog fil­ma u New Yorku (SAD)
7th New York International Short Film Festival
svi­banj / lipanj
Rok za pri­ja­vu: 10. 2. (redov­ni rok), 4. 3. (kas­ni rok)
Kategorije: krat­ko­me­traž­ni igra­ni, doku­men­tar­ni i ani­mi­ra­ni filmovi
Naknada za pri­ja­vu: ima
Saznaj više

Međunarodni film­ski fes­ti­val u Melbourneu (Australija)
67th Melbourne International Film Festival
2. – 19. 8. 2018.
Rok za pri­ja­vu: 15. 2. 2018. (redov­ni rok), 30. 3. 2018. (kas­ni rok)
Kategorije: fil­mo­vi svih vrsta i rodova
Naknada za pri­ja­vu: ima
Saznaj više

Priredio B. V