Grupna izložba “Stranac” u Dnevnom boravku Rojca

12.02.2018.

Grupna izlož­ba “Stranac” u orga­ni­za­ci­ji Saveza udru­ga Rojca, udru­ge BukaNoise i udru­ge Inkubator bit će otvo­re­na u petak, 16. velja­če, u 20 sati u Dnevnom borav­ku Društvenog cen­tra Rojc.

Koncept i kon­cep­ci­ju izlož­be pot­pi­su­ju Marko Krnjajić i Marko Vojnić, a auto­ri koji će se pred­sta­vi­ti sa svo­jim rado­vi­ma su: Alberto Becherini, Aleks Đakovski, Anna Gaspotić, Helga Goran, Danilo Ilić, Edna Jurcan, Marko Krnjajić, Lovro Lapuh, Miron Milić, Marko Vojnić, Ivana Vojnić Vratarić i Sergej Vutuc.

„Izložba „Stranc“ kroz raz­li­či­te aspek­te tema­ti­zi­ra i pro­ble­ma­ti­zi­ra pojam iden­ti­te­ta i ali­je­na­ci­je kroz priz­mu 12 auto­ra koji se izra­ža­va­ju u raz­li­či­tim medi­ji­ma. Migracija pre­ko gra­ni­ca naci­ja-drža­va pove­za­na je uvi­jek s pot­pu­nom pro­mje­nom soci­jal­nog sis­te­ma rela­ci­ja poje­din­ca. Migranti napu­šta­ju poz­na­ti sis­tem odno­sa i odla­ze u stra­ni sis­tem. Proces uklju­če­nja u nove sis­te­me veza nije nima­lo jed­nos­ta­van, nije vre­men­ski ogra­ni­čen i pre­gle­dan pro­ces koji zavr­ša­va fizič­kim pri­je­la­zom iz jed­nog sis­te­ma u dru­gi; to je kom­pli­ci­ran dugo­tra­jan i težak pro­ces koji u broj­nim slu­ča­je­vi­ma tra­je cije­li život… Novi medi­ji isto­dob­no pri­bli­ža­va­ju i uda­lju­ju ili otu­đu­ju lju­de, čine­ći od njih stran­ce. Virtualni pros­tor nami­je­njen je pre­zen­ta­ci­ji novih iden­ti­te­ta, a u naše doba glo­bal­nog infor­ma­cij­skog druš­tva i kiber­ne­tič­ke kul­tu­re, stran­ci mogu pre­bi­va­ti i u tako­zva­nom kiber­ne­tič­kom pros­to­ru što je sasvim nova poja­va. Sigurnost i sta­bil­nost pona­ša­nja stra­na­ca je uzdr­ma­na sve dok se nisu udo­ma­ći­li u novom soci­jal­nom sis­te­mu i pre­uze­li ove obras­ce stva­ra­nja smis­la, tek tada stran­ci pono­vo dola­ze u pozi­ci­ju smis­le­no doži­vje­ti kom­plek­s­nost svi­je­ta“, piše Marko Krnjajić u tek­s­tu let­ka izložbe.

Izložba u Dnevnom borav­ku DC‑a Rojc osta­je otvo­re­na do 15. ožujka.

Priredio B. V.