Multimedijalni događaj „Društvo otpora“ u Klubu KOTAČ u DC‑u Rojc

23.02.2018.

Deset godina Mreže anarhista

• Multimedijalni doga­đaj „Društvo otpo­ra“ povo­dom 10 godi­na pos­to­ja­nja Mreže anar­his­ta bit će odr­žan u petak, 23. velja­če, s počet­kom u 20 sati u klu­bu Kotač u Društvenom cen­tru Rojc.

U sklo­pu doga­đa­ja publi­ka će moći pogle­da­ti izlož­bu foto­gra­fi­ja na temu druš­tve­nog otpo­ra uglav­nom se foku­si­ra­ju­ći na aktiv­nos­ti od 2008. godi­ne do danas u Puli i Rijeci (isto­vre­me­no “izla­žu­ći” iskus­tva raz­nih ulič­nih pro­s­vje­da, rad­nič­kih štraj­ko­va, stu­dent­skih oku­pa­ci­ja fakul­te­ta i osta­lih akci­ja) te zaple­sa­ti na rit­mo­ve Foreigners Everywherea, te gos­ta iz Zagreba, Prancing D‑a. Tijekom tra­ja­nja pro­gra­ma na dva plat­na pro­ji­ci­rat će se anar­his­tič­ki fil­mo­vi kao i videa nas­ta­la na već spo­me­nu­tim akcijama.

Obilježavanje deset­lje­ća pos­to­ja­nja Mreže (anar­ho­sin­di­ka­lis­ta 2008 – 2013, anar­his­ta 2013 – 2018) rezul­tat je želje akti­vis­ta i anar­his­ta da se obi­lje­ži kon­ti­nu­ira­no dje­lo­va­nje u opu­šte­noj, ali i koris­noj atmo­sfe­ri kako bi olak­ša­li dalj­nja dje­lo­va­nja, šire­nje surad­nje i anar­his­tič­ki utje­caj u društvu.

Izvor