Prezentacija i koncert u Gradskoj radionici

22.05.2018.

„Digitalna pedagogija u glazbi”

• U sklo­pu Dana otvo­re­nih vra­ta udru­ga – DOVU 2018, Gradska radi­oni­ca za subo­tu 26. svib­nja u svom pros­to­ru na Stoji (Lj. Posavskog 10, Pula) naj­av­lju­je dva među­sob­no pove­za­na događanja.

Prvo će u 19 sati biti odr­ža­na pre­zen­ta­ci­ja o digi­tal­nim ala­ti­ma kao nado­pu­ni podu­ča­va­nju glaz­be. Riječ je o ala­tu za uče­nje svi­ra­nja, sol­feg­gia te glaz­be­ne peda­go­gi­je koji se uspješ­no koris­ti u Estoniji, Kanadi i SAD‑u. Više o tome govo­rit će Marko Jovanović te nje­gov gost i men­tor, Kristo Käo, suos­ni­vač apli­ka­ci­je Match My Sound, a raz­go­vor će se odvi­ja­ti na engle­skom jeziku.

Nakon pre­zen­ta­ci­je, publi­ka će u 20.30 sati ima­ti jedins­tve­nu pri­go­du pos­lu­ša­ti kon­cert kla­sič­ne glaz­be na kojem gos­tu­ju cije­nje­ni eston­ski gita­rist i glaz­be­ni peda­gog Kristo Käo (the­or­bo-veli­ka lut­nja, kla­sič­na gita­ra) i pul­ski kom­po­zi­tor i pro­fe­sor violi­ne Silvano Kalagac (violi­na) sa spe­ci­jal­nim pro­gra­mom pri­prem­lje­nim samo za ovu večer.

Prezentacija je dio aktiv­nos­ti unu­tar European music incu­ba­tor eks­pe­ri­men­tal­nog tre­ning pro­gra­ma nami­je­nje­nog glaz­be­ni­ci­ma u uspo­nu, a sufi­nan­ci­ra­nog iz EU pro­gra­ma Kreativna Europa. Na natje­ča­ju za pri­jem u pro­gram od 135 pri­jav­lje­nih, iza­bra­no je sed­me­ro sudi­oni­ka, a sva­ko­me od glaz­be­ni­ka dodi­je­lje­na je poseb­na tema. Pulski umjet­nik te pro­fe­sor glaz­be, Marko Jovanović, jedan je od iza­bra­nih glaz­be­ni­ka, a sudje­lu­je s temom: „Digitalna peda­go­gi­ja u glaz­bi“. On objaš­nja­va oda­bir ove teme slje­de­ćim rije­či­ma: „Obzirom da su se uvje­ti uče­nja pro­mi­je­ni­li, važ­no je da su ala­ti za uče­nje inte­rak­tiv­ni. Bez obzi­ra na dos­tup­ne muzič­ke gad­ge­te, veći­na ins­truk­cij­skog mate­ri­ja­la u muzič­koj edu­ka­ci­ji je jed­no­s­mjer­na jer daje sadr­žaj bez povrat­ne infor­ma­ci­je te nedos­ta­je pri­la­god­ba indi­vi­du­al­nom uče­ni­ku i nje­go­vim potre­ba­ma. Također, digi­tal­na pisme­nost u Hrvatskoj još je uvi­jek na niskom nivou. Kristo Käo, koji je moj men­tor u ovom pro­gra­mu, jedan je od kre­ato­ra plat­for­me koja od 2007. radi na prin­ci­pu inte­rak­tiv­nog podu­ča­va­nja. U surad­nji s nji­me poku­ša­vam takav model uče­nja pri­bli­ži­ti našim uče­ni­ci­ma“. Trenutno se odvi­ja cik­lus radi­oni­ca tije­kom kojeg se glaz­be­ni­ci uklju­če­ni u pro­jekt, zajed­no sa svo­jim men­to­ri­ma sas­ta­ju u Tallinnu, Liverpoolu, Zagrebu, Nantesu i Genovi te uče i razvi­ja­ju nove mode­le izvan tra­di­ci­onal­nih okvi­ra popu­lar­ne glazbe.

Ulaz na pro­gram­ske aktiv­nos­ti Gradske radi­oni­ce je bes­pla­tan. Program “Gradionica” Gradske radi­oni­ce finan­cij­ski podr­ža­va­ju Ministarstvo kul­tu­re RH, Grad Pula i Zaklada Kultura Nova.

Priredio B. V.