Druženje s umjetnicima u Gradskoj radionici: THE SYNERGY ENSEMBLE

16.11.2018.

Zajednički autor­ski pro­jekt kanad­skog haiku pjes­ni­ka Michaela Dudleya i gru­pe pul­skih umjet­ni­ka koju čine: haiku pjes­nik Dejan Pavlinović, per­for­ma­tiv­na umjet­ni­ca Ivana Nataša Turković, mul­ti­me­di­jal­ni umjet­ni­ci Marko Jovanović i Vladimir Butković, glaz­be­nik Vanja Sinošić, sli­ka­ri­ca Debora Trusgnach i audi­ovi­zu­al­ni umjet­nik Silvio Belušić bit će pred­stav­ljen u subo­tu, 17. stu­de­nog u 20 sati u pul­skoj Gradskoj radionici.

Okosnicu pro­jek­ta The Sinergy Ensamble čine oda­bra­ne haiku pje­sme iz knji­ge „Pilgrimage“ (2017) Michaela Dudleya te „Mlječnom sta­zom“ (2016) Dejana Pavlinovića. Suradnjom i inte­gra­ci­jom raz­li­či­tih umjet­nič­kih for­mi (glas, glaz­ba, pokret, tekst, vizu­al­nost, impro­vi­za­ci­ja…) ostva­ru­je se per­for­mans u kojem sva­ki poje­di­ni umjet­nik svo­jim inter­pre­ta­tiv­nim izra­zom dopri­no­si grup­nom ostva­re­nju. Na taj način u među­igri raz­li­či­tih umjet­nič­kih for­mi i na teme­lju siner­gi­je zajed­nič­kog rada nas­ta­je obje­di­nje­no i ori­gi­nal­no umjet­nič­ko dje­lo u kome je oču­van duh, namje­ra i evo­ka­ci­ja sva­kog poje­di­nog umjet­ni­ka i nje­go­vog spe­ci­fič­nog izraza.

Michael Dudley rođen je u Torontu, a već 33 godi­ne živi u jugo­za­pad­nom Ontariju. Haiku piše četr­de­set godi­na. Izdao je niz zbir­ki i član je udru­že­nja Haiku Canada. Svoje rado­ve objav­lju­je u nizu časo­pi­sa, novi­na i zbir­ki te je uklju­čen u niz anto­lo­gi­ja u Kanadi i izvan nje. Autor je vrs­nih ese­ja o haikuu. Haiku i puto­va­nje svi­je­tom dove­lo ga je tako i do Hrvatske.

Dejan Pavlinović piše haiku od 2007. godi­ne. Njegove su haiku pje­sme objav­lje­ne u raz­nim doma­ćim i ino­zem­nim haiku časo­pi­si­ma, novi­na­ma, pos­li­je­na­tje­čaj­nim anto­lo­gi­ja­ma i zbor­ni­ci­ma te por­ta­li­ma. Prisutan je i akti­van na hrvat­skoj i među­na­rod­noj haiku sce­ni. Autor je dvo­je­zič­ne zbir­ke haiku pje­sa­ma „Mliječnom stazom/Down the Milky Way“.

Debora Trusgnach dola­zi iz oko­li­ce Udina u Italiji, a čla­ni­ca je Hrvatske udru­ge inter­dis­ci­pli­nar­nih umjet­ni­ka. Osim pri­mi­je­nje­nom oso­bi­tu paž­nju posve­ću­je  šta­fe­laj­nom sli­kar­stvu kao i indi­vi­du­al­nom umjet­nič­kom razvo­ju i pris­tu­pu. Njezin rad uve­li­ke dopri­no­si pre­poz­nat­lji­vos­ti sli­kar­skog dje­lo­va­nja Gradske radionice.

Marko Jovanović je magis­tar glaz­be­ne peda­go­gi­je i pul­ski skla­da­telj, mul­ti­me­di­jal­ni umjet­nik te mul­ti-ins­tru­men­ta­list. Izdaje glaz­be­ne albu­me za raz­ne izdavačke kuće (Soul shift music, Digital lab recor­din­gs, Sound lab itd.). Trenutno sudje­lu­je  u pro­gra­mu Europske uni­je “European Music Incubator” koji je nami­je­njen glaz­be­ni­ci­ma u uspo­nu, na temu “Digitalna pedagogija”.

Ivana-Nataša Turković je per­for­ma­tiv­na umjet­ni­ca s diplo­mom Književnog i filo­zof­skog fakul­te­ta u Bologni, smjer Kazalište i film. Od sred­nje ško­le sudje­lu­je u kaza­liš­noj dru­ži­ni Dr. Inat. S per­for­man­som „OK – ovis­nost kolek­ci­oni­ra­nja“ gos­to­va­la je na vara­ždin­skim Danima hrvat­skog per­for­man­sa, a s „Vraćam se odmah“ i „OH! – 900“ na Sedam dana stva­ra­nja u Pazinu. Pored toga sudje­lo­va­la je u više zajed­nič­kih per­for­man­sa s dru­gim autorima.

Vladimir Butković od 2010. sudje­lu­je u radu kaza­li­šta Dr. Inat kao glu­mac, jed­no vri­je­me i kao vodi­telj glu­mač­ke ško­le. Glumom se zapra­vo poči­nje bavi­ti još u osnov­noj ško­li, da bi tokom 90-tih, uz ama­ter­ski i eks­pe­ri­men­tal­ni film, tome pri­do­dao i foto­gra­fi­ju i to u sklo­pu FK “Pula” u kojem je akti­van do 2010. godi­ne. Bavi se i raz­nim “off” pro­jek­ti­ma koji uklju­ču­ju poezi­ju, per­for­mans, a u pos­ljed­nje vri­je­me sve češ­će i glazbu.

Vanja Sinošić ste­kao je obra­zo­va­nje glaz­be­nik-violi­nist i poha­đao stu­dij glaz­be­ne kul­tu­re na Pedagoškoj aka­de­mi­ji u Puli. Osnovao je glaz­be­nu sku­pi­nu Stabat mater, a sura­đi­vao je na glaz­be­nim pro­jek­ti­ma s više glaz­be­nih sku­pi­na (Gustafi, Livio Morožin bend, Rade Šerbeđija pro­jekt, Franci Blašković) te sudje­lo­vao u radu Simfonijskog orkes­tra u Puli. Kao glaz­be­nik svi­ra violi­nu, bas, uda­ralj­ke i glas (tenor/bariton).

Silvio Belušić s Dariom Krožnjakom – Riom (muzič­ki pro­du­cent i tran­ce DJ) osno­vao je 2013. eks­pe­ri­men­tal­ni rock bend Žgobečena šago­ma, koji je do sad obja­vio tri albu­ma. Bavi se sni­ma­njem zvu­ko­va i videa, foto­gra­fi­jom te obli­ko­va­njem predmeta.

Ulaz na pro­gram­ske aktiv­nos­ti Gradske radi­oni­ce je bes­pla­tan. Program “Gradionica” Gradske radi­oni­ce finan­cij­ski podr­ža­va­ju Ministarstvo kul­tu­re RH, Grad Pula i Zaklada Kultura Nova.

Priredio B. V.