Točka susreta Vol.1/19 u GRADSKOJ RADIONICI

21.02.2019.

Glazbeni pro­gram Točka susre­ta ove godi­ne dola­zi u novom for­ma­tu, a prvi susret odr­žat će se u pul­skoj Gradskoj radi­oni­ci u nedje­lju, 24. velja­če u 20 sati. Točku susre­ta u novom izda­nju ure­đu­ju i mode­ri­ra­ju glaz­be­ni­ci Vanja Sinošić i Marko Jovanović, a u pro­gra­mu će se ekpe­ri­men­ti­ra­ti s glaz­be­nim ide­ja­ma i tema­ma te nji­ho­vom dalj­njom raz­ra­dom unu­tar par­ti­ci­pa­tiv­nog i kola­bo­ra­tiv­nog okvi­ra. Prisutni glaz­be­ni­ci će koris­te­ći nove teh­no­lo­gi­je poku­ša­ti od glaz­be­ne ide­je napra­vi­ti cje­li­nu, a poseb­nost tre­nut­ka i pos­ta­ve ton­ski zabilježiti.

Program Točka susre­ta je otvo­re­ni glaz­be­ni eks­pe­ri­ment koji nas­ta­je kroz glaz­be­nu komu­ni­ka­ci­ju izvo­đa­ča na sce­ni pri čemu zajed­nič­ka aktiv­nost stva­ra nove vri­jed­nos­ti i valo­ri­zi­ra sadaš­nji tre­nu­tak te emo­ci­ju koja nas­ta­je. Nova glaz­ba nas­ta­je kao plod susre­ta glaz­be­ni­ka i nji­ho­ve inte­rak­ci­je s publi­kom na način da se indi­vi­du­al­ne ulo­ge pro­ži­ma­ju i izmje­nju­ju. Tako Točka susre­ta poti­če i otkri­va nove talen­te ili pak jed­nos­tav­no pri­hva­ća neči­ji volj­ni inte­res da se kre­ativ­no izra­zi. U tom smis­lu publi­ka nije više samo kon­zu­ment kul­tur­nog sadr­ža­ja već pos­ta­je aktiv­ni sudi­onik. Stoga ova­kav kon­cept jav­nog nas­tu­pa pru­ža dodat­nu moti­va­ci­ju i entu­zi­ja­zam glaz­be­ni­ci­ma, ali tako­đer stva­ra nove umjet­nič­ke i soci­jal­ne vri­jed­nos­ti te doda­nu vri­jed­nost kul­tur­ne ponu­de. U konač­ni­ci ima­mo radost stva­ra­nja i uži­tak slu­ša­nja, a Točka susre­ta pos­ta­je mjes­to okup­lja­nja glaz­be­ni­ka i radoz­na­le publi­ke koja tra­ži nešto novo, koja pro­na­la­zi moti­va­ci­ju za sebe i koja sudje­lu­je kao refe­ren­ca za glaz­be­ni­ke ili se sama uklju­ču­je u glaz­be­no stvaranje.

Ulaz na pro­gram­ske aktiv­nos­ti Gradske radi­oni­ce je bes­pla­tan. Program Gradske radi­oni­ce finan­cij­ski podr­ža­va­ju Ministarstvo kul­tu­re RH i Grad Pula.

Priredio B. V.