Talijanski umjetnik Zolferino izlaže u Dnevnom boravku Rojca

27.03.2019.

Izložba “Insurrection of the Invisible” koju pot­pi­su­je tali­jan­ski under­gro­und umjet­nik Zolferino bit će otvo­re­na u petak, 29. ožuj­ka u 20 sati u Dnevnom borav­ku Društvenog cen­tra Rojc.

Zolferino je tali­jan­ski under­gro­und umjet­nik iz Sardinije s adre­som u Bolzanu. Djeluje u medi­ju crte­ža, sli­kar­stva, stre­etar­ta, gra­fi­ke u raz­li­či­tim kolek­ti­vi­ma diljem Italije. Povezan je s likov­nom sce­nom (Zolferino, Perle ai Porci) i glaz­be­nom sce­nom (Roots A Spread, Botheration HI-FI, Radio Tandem, Mountain Top Peggae Station) te svoj rad veže uz druš­tve­ne cen­tre, skvo­to­ve i anar­his­tič­ke pokrete.

Izložba „Insurrection of the Invisible“ pri­ka­zat će auto­ro­ve crte­že veli­kog for­ma­ta iz istog nazi­va nas­ta­le 2019. godi­ne. Zolferinovi rado­vi govo­re o deka­den­ci­ji našeg vre­me­na, o eko­lo­škoj katas­tro­fi, o prev­las­ti stro­ja nas­pram čovje­ka, o poti­ski­va­nju bor­be i poli­tič­ke kri­ti­ke, ali uvi­jek pos­tav­lja­ju­ći pri­rod­ni otpor tim poja­va­ma koji nije sklon da bude pod­vrg­nut zako­ni­ma, gra­ni­ca­ma i preprekama.

Nakon otvo­re­nja sli­je­di after par­ty uz Foreigners Everywhere, a od pono­ći par­ty se nas­tav­lja u pros­to­ri­ma Studentske udru­ge Pula na kojem Zolferino vrti glaz­be­nu selek­ci­ju pod pse­udo­ni­mom Arkanu. Domaći selek­to­ri za after par­ty su Rafiki Selector, Bepo i Foreigners Everywhere.

Izložbu orga­ni­zi­ra­ju Savez udru­ga Rojca i kolek­tiv BukaNoise. Programi u Dnevnom borav­ku reali­zi­ra­ni su sred­stvi­ma Ministarstva kul­tu­re Republike Hrvatske, Grada Pule i Zaklade Kultura nova.

Priredio B. V.