Druženje s umjetnicima: Đurica Ciganović u GRADSKOJ RADIONICI

05.07.2019.

Večer s likov­nim umjet­ni­kom Đuricom Ciganovićem odr­žat će se u subo­tu, 6. srp­nja u 20.30 sati u Gradskoj radi­oni­ci u Puli. Bit će pro­či­ta­ne četi­ri Ciganovićeve pri­če i epi­log kao jedi­ni smi­sao živo­ta ljud­skog roda, a u inter­pre­ta­ci­ji sudje­lu­ju pre­zen­te­ri: Isus VII, Slobodan Libero Kokotović, Šandor Šani Slacki i Berislav Bero Mudrovčić.

„Sramite se ljud­ski rode! Vi deka­dent­ni šljam, koji već sedam mile­ni­ja ponav­lja­te istu gre­šku. Vi koji ste osta­li na nivou bar­bar­skih ple­me­na, koji glo­ri­fi­ci­ra­te živo­tinj­ske nago­ne. Vi anti­po­di, fari­ze­ji, lice­mje­ri, pre­ne­ma­ga­la, pri­je­tvor­ni, filis­tri, tjes­no­grud­ni, malo­gra­đa­ni, ćif­te, pur­ge­ri, samo­za­do­volj­ni, neetič­ni… Vi koji ne poštu­je­te obi­ča­je, nava­de, ćud. Vi koji ne daje­te zna­čaj moral­nim sudo­vi­ma. Vi anti­bit­ci ne zas­lu­žu­je­te život i bla­go­da­ti ovog pla­ne­ta“. Ovo je citat klo­ni­ra­nog Isusa sed­me gene­ra­ci­je koji se susreo sasvim slu­čaj­no s Đuricom Ciganovićem i dogo­vo­rio knji­žev­nu večer u Gradskoj radi­oni­ci Pula.

Ulaz na pro­gram­ske aktiv­nos­ti Gradske radi­oni­ce je bes­pla­tan. Program Gradske radi­oni­ce finan­cij­ski podr­ža­va­ju Ministarstvo kul­tu­re RH i Grad Pula.

Priredio B. V.