Radionica 5Ritmova u Poreču (4. – 6. 10. 2019.)

27.08.2019.

Udruga Ars.Polis iz Poreča pozi­va sve zain­te­re­si­ra­ne na među­na­rod­nu radi­oni­cu 5Ritmova, dina­mič­ke prak­se „medi­ta­ci­je u pokre­tu“ koju je razvi­la ame­rič­ka ple­sa­či­ca i glaz­be­ni­ca Gabrielle Roth kra­jem 70-ih, naj­pri­je kroz svoj rad na Esalen ins­ti­tu­tu u Big Suru, Kaliforniji te kas­ni­je u The Moving Centeru koji je osno­va­la u New Yorku. Radionicu će vodi­ti Zdenka Sajko, jed­na od prvih uči­te­lji­ca 5Ritmova u ovim kra­je­vi­ma, s dugo­go­diš­njim iskus­tvom i dubo­kom iskre­noš­ću kojom nadah­nju­je polaz­ni­ke radionica.

„Ova prak­sa je za sva­ko­ga tko čez­ne za ple­som i slo­bo­dom, bez obzi­ra je li isku­san ili neisku­san ple­sač ili je do sada ple­sao samo potaj­no, u mašti ili iza zatvo­re­nih vra­ta. Za sudje­lo­va­nje nije potreb­no nikak­vo pred­z­na­nje, dobro­doš­le su sve puno­ljet­ne oso­be bez obzi­ra na spol, rod, fizič­ku kon­di­ci­ju, talent ili zani­ma­nje. Dovoljna je samo volja za kre­ta­njem i pro­mje­nom. Ovo je ples bez kore­ogra­fi­je, uče­nje bez gurua i, poten­ci­jal­no, slo­bo­da bez gra­ni­ca“, navo­de organizatori.

Radionica će se odr­ža­va­ti u petak, subo­tu i nedje­lju, od 4. do 6. lis­to­pa­da u Maloj sali Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Poreč iako je mogu­će je da zbog veli­kog inte­re­sa i bro­ja pri­ja­va (pre­ko tri­de­set i pet) bude pre­ba­če­na u veću dvo­ra­nu. U petak će biti odr­žan jedan večer­nji blok, a u subo­tu i nedje­lju po dva dnev­na u tra­ja­nju od po tri sata, s pauzom za ručak i odmor.

Cijena je 592 kn za blic pri­ja­ve do 12. kolo­vo­za ili 666 kn za rane pri­ja­ve do 4. ruj­na, uz oba­vez­nu upla­tu akon­ta­ci­je od 222 kn na račun Udruge (nakon tog zad­njeg datu­ma cije­na je 888 kn).

Priredio B. V.