Koncert i promocija albuma Zbora Praksa u Gradskoj radionici

22.10.2019.

Promocija prvog albu­ma zbo­ra Praksa bit će odr­ža­na u subo­tu, 26. lis­to­pa­da u 19 sati u pul­skoj Gradskoj radionici.

Zbor Praksa oku­pio se i iza­šao na uli­ce s pje­sma­ma koje govo­re o druš­tve­nim raz­li­ka­ma u koji­ma živi­mo, klas­noj soli­dar­nos­ti te nadi­la­že­nju naci­onal­nih bari­je­ra, pje­sma­ma koje su sto­lje­ći­ma slu­ži­le poli­tič­kom osna­ži­va­nju obes­prav­lje­nih. Zbor je nas­tao 2014.godine. U pet godi­na dje­lo­va­nja bro­ji pre­ko 80 nas­tu­pa, radi­oni­ca, sudje­lo­va­nja na pro­tes­ti­ma  u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Makedoniji, Austriji, Francuskoj i Švedskoj.

Album je snim­ljen u ožuj­ku ove godi­ne, u rad­noj sobi Pionir – Rojc. Za sni­ma­nje, mix i edi­ting zas­luž­ni su Edi Cukerić i Branko Crnogorčić, za gra­fič­ko obli­ko­va­nje Vjeran Juhas a za foto­gra­fi­ju  Anna Gaspotić. Autorska pra­va ustu­pi­li su: Franci Blašković i Arinka Šegando, Darko Rundek i Predrag Kraljević (Termiti). Logo dizajn: Emil Jurcan, Zadruga Praksa.

Ulaz na pro­gram­ske aktiv­nos­ti Gradske radi­oni­ce je bes­pla­tan. Program Gradske radi­oni­ce finan­cij­ski podr­ža­va­ju Ministarstvo kul­tu­re RH i Grad Pula

Priredio B. V.