ETHNO SOUND BRIDGES u Bujama i Puli

21.11.2019.

Ethno Sound Bridges, cje­lo­ve­čer­nji doga­đaj u orga­ni­za­ci­ji udru­ge PANK koji kroz film i glaz­bu sla­vi moguć­nost otkri­va­nja kul­tur­nih raz­no­li­kos­ti te nji­ho­vih spa­ja­nja bit će odr­ža­na u petak, 22. stu­de­nog u 19.30 sati u Gradskoj gale­ri­ji Orsola u Bujama i u subo­tu, 23. stu­de­nog u 19.30 sati u pul­skoj Galeriji Cvajner. Događaj se sas­to­ji od pro­jek­ci­je krat­kog doku­men­tar­nog fil­ma reda­te­lja Mariana Agudoa nazi­va “Samba, un nom­bre bor­ra­do”, nakon čega sli­je­di kon­cert Zboga Praksa te etno sku­pi­ne Veja.

„Samba, un nom­bre bor­ra­do“ je doku­men­tar­ni film reda­te­lja Mariana Agudoa, koji razot­kri­va stvar­nost puto­va­nja migran­ta iz Afrike u Europu. Dokumentarac govo­ri o nes­ta­lim oso­ba­ma tije­kom pro­ce­sa migra­ci­ja. Posljednjih godi­na, para­lel­no sa podi­za­njem gra­ni­ca, pove­ćao se broj lju­di koji gube svo­je živo­te pri­li­kom poku­ša­va­nja ula­ska u Europu. Te su smr­ti čes­to zabi­lje­že­ne onda kada more izba­ci tije­la na špa­njol­ske pla­že. U veći­ni slu­ča­je­va, pro­to­kol koji sli­je­di s tim poje­din­ci­ma je regis­tri­ra­ti ih na naj­bli­žem grob­lju, s iden­ti­fi­ka­to­rom: Young, Male, Black Race. Samba, Un Nombre Borrado poku­ša­va ime­no­va­ti i opo­ra­vi­ti iden­ti­tet jed­ne od nes­ta­lih oso­ba, Samba Banjai, mla­dog Senegaleza koji je nes­tao 7. velja­če 2014. kada je poku­šao pri­je­ći gra­ni­cu El Tarajala (Ceuta).

Zbor Praksa je nas­tao 2014. godi­ne iz želje da se pje­va­njem iska­že neza­do­volj­stvo sadaš­njom soci­jal­nom i eko­nom­skom situ­aci­jom u gra­du i opće­ni­to u drža­vi. Zbor Praksa se pred­stav­lja pje­sma­ma koje govo­re o druš­tve­nim raz­li­ka­ma u koji­ma živi­mo, klas­noj soli­dar­nos­ti te nadi­la­že­nju naci­onal­nih bari­je­ra. Pjevaju pje­sme koje su sto­lje­ći­ma slu­ži­le poli­tič­kom osna­ži­va­nju obes­prav­lje­nih. Do sada je zbor nas­tu­pio u na broj­nim doga­đa­ji­ma te akci­ja­ma koje su bile pove­za­ne s otpo­rom gra­đa­na, štraj­ko­vi­ma rad­ni­ka i pros­la­vom obljet­ni­ce antifašista.

Etno sku­pi­na Veja dola­zi iz Pazina i bavi se istra­ži­va­njem istar­ske narod­ne tra­di­cij­ske glaz­be te izvo­đe­nje iste u moder­ni­jim aran­žma­ni­ma koris­te­ći raz­ne tra­di­cij­ske ins­tru­men­te iz cije­lo­ga svi­je­ta. Način na koji Veja koris­ti gita­ru, gaj­de, kaval, violi­nu, har­mo­ni­ku u kom­bi­na­ci­ji sa bas gita­rom, djem­be­om i cajo­nom, nadah­nju­je i otva­ra nove moguć­nos­ti za kreativnost.

Projekt su podr­ža­li Grad Pula, Istarska Županija i Pučko otvo­re­no uči­li­šte Buje, a ulaz je besplatan.

Priredio B. V.