Održan prvi Ethno Sound Bridges festival u Bujama i Puli

26.11.2019.

Zajedničkom izved­bom pje­sme „Sebben che siamo don­ne“, etno sku­pi­na Veja i Zbor Praksa zatvo­ri­li su prvi fes­ti­val nazi­va Ethno Sound Bridges, ili Note raz­li­či­tos­ti koji se odr­žao pro­tek­log vikenda.

Ovaj fes­ti­val u orga­ni­za­ci­ji udru­ga PANK i TradInEtno kroz dvi­je veče­ri, u Galeriji Orsola u Bujama i gale­ri­ji Cvajner u Puli oku­pio je više od sto­ti­nu posje­ti­te­lja. Program je zapo­čeo pro­jek­ci­jom fil­ma „Samba, un Nombre Borrado“ (hr. Samba, izbri­sa­no ime) koji govo­ri o afrič­kim migran­ti­ma koji se odlu­ču­ju na dug i opa­san Put (El Camino) do gra­ni­ce sa Španjolskom, gdje pre­ska­ču šest meta­ra viso­ku žicu kako bi kro­či­li na tlo Europske uni­je. Sve se to već dese­ci­ma godi­na uz mno­ge žrtve doga­đa na gra­ni­ci špa­njol­skog gra­da Ceute i Maroka.

Predsjednica Udruge PANK Iva Brajković istak­nu­la je važ­nost tole­ran­ci­je i pošti­va­nja ljud­skih pra­va u migrant­skoj ili huma­ni­tar­noj kri­zi u kojoj se već godi­na­ma nala­zi­mo. Osim toga, pozva­la je sve okup­lje­ne da podr­že nas­tav­ni­ke i dru­ge škol­ske dje­lat­ni­ke koji se štraj­kom bore za svo­ja pra­va, a zbor Praksa dao je svoj dopri­nos pje­va­njem poz­na­tih akti­vis­tič­kih i bor­be­nih pjesama.

Zbor Praksa već se pet godi­na pred­stav­lja pje­sma­ma koje govo­re o druš­tve­nim raz­li­ka­ma, klas­noj soli­dar­nos­ti te nadi­la­že­nju naci­onal­nih bari­je­ra. Pjevaju pje­sme koje su sto­lje­ći­ma slu­ži­le poli­tič­kom osna­ži­va­nju obespravljenih.

Nakon Zbora Praksa publi­ku je ras­ple­sa­la Etno sku­pi­na Veja iz Pazina. Zvuk istar­ske narod­ne tra­di­cij­ske glaz­be u moder­nom aran­žma­nu ovog pete­ro­čla­nog sas­ta­va odu­še­vio je publi­ku. Osim istar­skih ins­tru­me­na­ta, Veja koris­ti tra­di­cij­ske ins­tru­men­te iz cije­log svi­je­ta i tako stva­ra zbi­lja uni­ka­tan doživ­ljaj. Obje veče­ri Festivala zavr­ši­le su u vese­loj atmo­sfe­ri, zajed­nič­kom pje­smom Prakse, Veje i publike.

Udruga PANK – Platforma aktiv­nih neza­vis­nih kre­ati­va­ca iz Pule tru­di se raz­li­či­tim kul­tur­nim doga­đa­ji­ma radi­ti na osvješ­ći­va­nju gra­đa­na o važ­nos­ti bor­be za jed­na­kost i ljud­ska pra­va. Za slje­de­ću godi­nu čla­no­vi ove udru­ge pri­pre­ma­ju nove pro­gra­me koji­ma će nas­ta­vi­ti poti­ca­ti svo­je sugra­đa­ne na pro­miš­lja­nje i aktiv­no dje­lo­va­nje u lokal­noj zajed­ni­ci. U orga­ni­za­ci­ji fes­ti­va­la pri­dru­ži­la im se Udruga TradInEtno koja se bavi oču­va­njem i pro­mi­ca­njem kul­tur­ne bašti­ne sre­diš­nje Istre.

Organizatori se zahva­lju­ju Galeriji Cvajner, Gradu Puli, Istarskoj Županiji i Pučkom otvo­re­nom uči­li­štu Buje što su pre­poz­na­li važ­nost i podr­ža­li fes­ti­val Ethno Sound Bridges.

Priredio B. V.