Izložba „ČEGA SE BOJIŠ? STRAH U NAŠOJ SVAKODNEVICI“ u Etnografskom muzeju Istre

02.12.2019.

Otvorenje izlož­be „Čega se bojiš? Strah u našoj sva­kod­ne­vi­ci“ bit će odr­ža­no u petak, 13. pro­sin­ca u 18 sati u Etnografskom muze­ju Istre u Pazinu. Otvaranje izlož­be će elek­tro­akus­tič­nim pro­gra­mom upri­li­či­ti auto­ri zvuč­ne ins­ta­la­ci­je za izlož­bu Alen i Nenad Sinkauz.

„Ovom izlož­bom cilj je istra­ži­ti strah kao uni­ver­zal­ni kon­cept, emo­ci­ju poz­na­tu svim lju­di­ma, neo­vis­no o kul­tur­nom, druš­tve­nom i povi­jes­nom kon­tek­s­tu. Realni ili nere­al­ni, subjek­tiv­ni ili objek­tiv­ni, opip­lji­vi ili neo­pip­lji­vi, stra­ho­vi pos­to­je i utje­ču na živo­te poje­din­ca i zajed­ni­ce te nam govo­re pone­što o nji­ma. Jednoznačni odgo­vo­ri na pita­nja o stra­hu, na indi­vi­du­al­noj i kolek­tiv­noj razi­ni, lokal­noj ili glo­bal­noj, teško su doku­či­vi. Stoga ih u ovoj izlož­bi nema potre­be ni tra­ži­ti. Izdvojene situ­aci­je, činje­ni­ce, umjet­nič­ke inter­pre­ta­ci­je i direk­t­na svje­do­čans­tva ispre­pli­ću se u jedan od mogu­ćih moza­ič­nih pri­ka­za i pris­tu­pa ovoj neis­cr­p­noj temi. Pitanja su, s dru­ge stra­ne, mno­ga. A na sva­kom je od nas da ih pove­že s osob­nim iskus­tvom, sa život­nim okol­nos­ti­ma i situ­aci­ja­ma, na koji­ma zajed­ni­ce u koji­ma živi­mo teme­lje svo­je postojanje.

„Od samog počet­ka, glav­na zna­čaj­ka ove izlož­be – u izved­be­nom i izlož­be­nom smis­lu – je nje­zi­na inter­dis­ci­pli­nar­nost. Mreža surad­ni­ka na izlož­bi – su-kre­ato­ra poje­di­nih seg­me­na­ta – je izra­zi­to raz­gra­na­ta. Idejni kon­cept i autor­stvo izlož­be pot­pi­su­je Mario Buletić, viši kus­tos Etnografskog muze­ja Istre. Zvučnu ins­ta­la­ci­ju za potre­be izlož­be napra­vi­li su glaz­be­ni­ci Alen i Nenad Sinkauz. Autorski video rad izra­dio je mul­ti­me­di­jal­ni umjet­nik Davor Sanvincenti, dok se za uvod­nu foto-ins­ta­la­ci­ju pobri­nuo Dejan Štifanić. U izlož­bi su kori­šte­ni i rado­vi dru­gih auto­ra: crte­ži Nadana Rojnića, rad Josipa Pina Ivančića, krat­ki igra­ni film Nine Violić, foto­gra­fi­je Romea Ibriševića. Posebno bi istak­nu­li repor­taž­nu seri­ju foto­gra­fi­ja Sergeya Ponomareva, za koje je autor nagra­đen Pulitzerovom nagra­dom. Postav izlož­be osmis­lio je Emil Jurcan, a gra­fič­ko obli­ko­va­nje pot­pi­su­je Tihana Nalić. Dragan Dimovski, muzej­ski pre­pa­ra­tor, pobri­nuo se za teh­nič­ku reali­za­ci­ju izložbe.

„Međuinstitucionalna surad­nja tako­đer je pri­sut­na. Doprinos izlož­bi dao je Diego Han, povjes­ni­čar s Instituta za povi­jes­na istra­ži­va­nja u Rovinju. Veliki dio izlo­že­nih pred­me­ta dola­zi iz raz­li­či­tih hrvat­skih muze­ja: Muzeja gra­da Pazina, Hrvatskog pri­ro­dos­lov­nog muze­ja, Tehničkog muze­ja Nikola Tesla, Etnografskog muze­ja Zagreb, Povijesnog i pomor­skog muze­ja Istre, Muzeja gra­da Rovinja. Dio izlo­že­ne gra­đe je i iz pri­vat­nih kolek­ci­ja“, navo­de organizatori.

Izložba će biti otvo­re­na do 31. svib­nja 2020. godi­ne. Pokrovitelji su Ministarstvo kul­tu­re Republike Hrvatske i Istarska županija.

Priredio B. V.