2. rođendan Radio Rojca

04.03.2020.

Na među­na­rod­ni Dan žena, 8. ožuj­ka, Radio Rojc obi­lje­ža­va dru­gu godiš­nji­cu rada.

„Međunarodni Dan žena u mno­gim je gra­do­vi­ma rezer­vi­ran za mar­še­ve koji­ma se uka­zu­je na sto­ljet­ne bor­be žena za svo­ja i sva ljud­ska pra­va. Upravo željom da svo­jim radom ne dis­kri­mi­ni­ra i ne zane­ma­ru­je, već otkri­va pros­to­re komu­ni­ka­ci­je i surad­nje, 8. ožuj­ka 2018. godi­ne Radio Rojc zapo­čeo je s redo­vi­tim emi­ti­ra­njem. Povodom dru­ge godiš­nji­ce Radio Rojc emi­ti­ra pose­ban pro­gram od 8 sati uju­tro pa sve do pono­ći. Osim u radij­skim gla­so­vi­ma i emi­si­ja­ma koje su obi­lje­ži­le pro­tek­lu godi­nu, 8. ožuj­ka može­te uži­va­ti i u kon­cer­ti­ma zbo­ra Praksa u pod­ne i jed­nom od naj­z­na­čaj­ni­jih kan­ta­uto­ra ovih pros­tor, Damiru Avdiću koji će nas­tu­pa­ti u 19 sati u Dnevnom borav­ku DC‑a Rojc“, navo­de organizatori.

Priredio B. V.