On line izložbe – nužda, eksperiment ili neizbježan prezentacijski oblik u vremenima „novog normalnog“

29.04.2020.

Lajkam ti postav

• Nedugo nakon uvo­đe­nja mje­ra koje ogra­ni­ča­va­ju kre­ta­nje i okup­lja­nje gra­đa­na, vodi­te­lji i dje­lat­ni­ci gale­ri­ja i muze­ja – ins­ti­tu­ci­onal­nih i onih koji funk­ci­oni­ra­ju izvan tih okvi­ra – naš­li su se pred jed­nos­tav­nim pita­njem: hoće­mo li nas­ta­vi­ti s našim pre­zen­ta­cij­skim pro­gra­mi­ma on-line ili ne? Budući da je sve što se moglo pre­ba­ci­ti na inter­net na nje­ga i pre­ba­če­no bilo je samo pita­nje vre­me­na hoće li se i kul­tu­ra odva­ži­ti i odra­di­ti taj skok u vir­tu­al­no. Sudeći po dosad viđe­nom mogli bi zaklju­či­ti da mno­gi niti ne raz­ma­tra­ju moguć­nost tak­vog obli­ka pre­zen­ta­ci­je, ali ima tu i šači­ca hra­brih pioni­ra koji­ma je bilo kakav (pa i vir­tu­alan) oblik komu­ni­ka­ci­je s publi­kom dra­ži od iner­ci­je i čeka­nja boljih vre­me­na. Nada da će sve biti kao pri­je u ovom vre­me­nu „novog nor­mal­nog“ (što god to zna­či­lo u odno­su na „sta­ro nor­mal­no“) je popri­lič­no ilu­zor­na pa je fokus ovog tek­s­ta na akci­ja­ma i reak­ci­ja­ma onih koji na pro­ble­me i limi­te sadaš­njos­ti i buduć­nos­ti reagi­ra­ju pro-aktivno.

Kako su se u tom „vrlom novom svi­je­tu“ snaš­li i koje su lek­ci­je iz nje­ga izvuk­li upi­ta­li smo Kristinu Nefat iz gale­ri­je HUiU, Eugena Borkovskog iz Gradske gale­ri­je Fonticus i Marija Buletića iz Etnografskog muze­ja Istre. Da zaokru­ži­mo pri­ču za miš­lje­nje smo pita­li i pred­stav­ni­ke publi­ke koja tak­ve mani­fes­ta­ci­je ina­če vjer­no pra­ti – a neki od njih su i umjet­ni­ci pa nas je zani­ma­lo i jesu li volj­ni da se i nji­ho­vi rado­vi pred­sta­ve u tom obliku.

No kre­ni­mo redom: Kristina Nefat iz gale­ri­je HUiU nas je prvo pod­sje­ti­la da je nji­ho­va gale­ri­ja zatvo­re­na neko­li­ko dana nakon otva­ra­nja izlož­be foto­gra­fi­ja Igora Dražića „Po Puli(zam)“. S obzi­rom da je datum ponov­nog otva­ra­nja HUiU gale­ri­je veli­ka nepoz­na­ni­ca sma­tra­li su da je sad tre­nu­tak za akti­vi­ra­nje on-line izlož­bi kako bi nji­hov gale­rij­ski pro­gram bio dos­tu­pan široj publi­ci. HUiU gale­ri­ja otvo­ri­la je YouTube kanal na kojem su dos­tup­ne on line izlož­be od tre­nut­ka zatva­ra­nja gale­ri­je na dalje.

- Do sad smo pred­sta­vi­li izlož­bu foto­gra­fi­ja Igora Dražića, a u ovom peri­odu tre­ba­li smo ima­ti i otvo­re­nje izlož­be Manuela Šumberca pod nazi­vom “32” koja je sad tako­đer dos­tup­na na našem YouTube kana­lu. Nova situ­aci­ja zah­tje­va nove meto­de i pri­la­god­bu tre­nut­noj situ­aci­ji. Nismo sla­li naj­a­ve medi­ji­ma već smo se foku­si­ra­li na druš­tve­ne mre­že i YouTube kanal te Facebook gru­pe u koji­ma se dije­le kul­tur­ni sadr­ža­ji. Imamo velik broj pra­ti­te­lja na FB‑u i Instagramu te putem tih kana­la širi­mo infor­ma­ci­je o tre­nut­nim on line sadr­ža­ji­ma. U svr­hu nas­tav­ka kul­tur­nog dje­lo­va­nja u novo­nas­ta­loj situ­aci­ji usli­jed COVID-19 stva­ra­mo digi­tal­nu plat­for­mu putem koje ćemo omo­gu­ćit nas­ta­vak umjet­nič­kog dje­lo­va­nja umjet­ni­ka i gale­ri­ja te nji­ho­vu pro­mo­ci­ju i dos­tup­nost publi­ci putem vir­tu­al­nih kana­la na podru­čju cije­le Europe. Platforma će omo­gu­ći­ti stva­ra­nje novih surad­nji, lak­šu raz­mje­nu sadr­ža­ja te direk­t­nu komu­ni­ka­ci­ju s umjet­ni­ci­ma, kul­tur­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma i gra­do­vi­ma unu­tar čla­ni­ca EU, kaže Nefat.

Ona doda­je da je oda­ziv publi­ke već s pos­tav­lja­njem dru­ge on line izlož­be bio puno veći te da je i nji­ma tre­ba­lo malo više vre­me­na da se uklju­če u vir­tu­al­ni svi­jet izlož­bi i da tre­nut­no zabo­ra­ve dru­že­nje u gale­ri­ji koje ipak nije mogu­će pres­li­ka­ti u vir­tu­al­ni svijet.

- Trenutno smo u pro­ce­su stva­ra­nja digi­tal­ne plat­for­me. Sve izra­že­ni­ja potre­ba za moguć­nost umjet­nič­kog dje­lo­va­nja i pre­zen­ta­ci­ju umjet­nič­kog rada široj publi­ci u tre­nut­ku ote­ža­nog jav­nog dje­lo­va­nja nuž­no se pre­mje­šta u vir­tu­al­ni svi­jet. Autori su se tako­đer pri­la­go­di­li tre­nut­noj situ­aci­ji i spre­mi­li mate­ri­ja­le za on-line for­mat. Svima nama tre­ba­lo je jed­no odre­đe­no vri­je­me pri­la­god­be i pri­hva­ća­nja tre­nut­ne situ­aci­je, a s obzi­rom da ne zna­mo kad će biti moguć povra­tak u “realan gale­rij­ski svi­jet” narav­no da raz­ma­tra­mo dodat­ne ide­je kako još više potak­nu­ti auto­re, kako uspos­ta­vi­ti komu­ni­ka­ci­ju izme­đu auto­ra i publi­ke te kako pri­vu­ći neku novu publi­ku, kaže Nefat i dodaje:

- Stvaranjem digi­tal­ne mre­že malih gale­ri­ja i samos­tal­nih umjet­ni­ka stav­lja­mo u fokus nji­hov rad i pro­mo­ci­ju te edu­ka­ci­ju za dje­lo­va­nje i pro­mo­vi­ra­nje vlas­ti­tog rada u digi­tal­nom for­ma­tu dos­tup­nog široj publi­ci. Stvaranje novih surad­nji gale­ri­je-umjet­ni­ci-publi­ka-gra­do­vi-medi­ji, bez gra­ni­ca na nivou Europe. Platforma je zamiš­lje­na kao mul­ti­funk­ci­onal­ni i demo­kra­tič­ni vir­tu­al­ni jav­ni pros­tor koji će biti slo­bo­dan od geograf­skih i naci­onal­nih ogra­ni­če­nja fizič­kog jav­nog pros­to­ra koja su u situ­aci­ji tre­nut­ne kri­ze izra­že­ni do kraj­njih gra­ni­ca, stva­ra­ju­ći pote­ško­će ne samo u među­sob­noj komu­ni­ka­ci­ji i soli­dar­nos­ti među kul­tur­nim akte­ri­ma zema­lja europ­ske uni­je, nego i dos­lov­no one­mo­gu­ću­ju­ći nji­ho­vo pri­mar­no dje­lo­va­nje u izvor­noj fizič­koj for­mi, zaklju­ču­je ona.

Zabrana jav­nih kul­tur­nih doga­đa­nja, res­trik­tiv­ne mje­re rada gale­ri­ja, nemo­guć­nost pre­zen­ta­ci­je umjet­ni­ka i nji­ho­vog rada te sve veće pro­vo­đe­nje slo­bod­nog vre­me­na kod kuće dove­li su do toga je jedi­ni kon­takt sa svi­je­tom naš vir­tu­al­ni pro­zor kuć­nog računala.

- Stvaranjem dina­mič­ne plat­for­me putem koje umjet­ni­ci pos­ta­ju digi­tal­no dos­tup­ni gle­da­te­lji­ma omo­gu­ćit ćemo novi način dje­lo­va­nja i pro­mo­vi­ra­nja samih umjet­ni­ka te umjet­nič­kog sadr­ža­ja koji je tre­nut­no moguć jedi­no u vir­tu­al­nom svi­je­tu. Ta nepri­li­ka pos­ta­je pri­li­ka za nova umre­ža­va­nja i surad­nje kao i za pro­na­la­zak umjet­nič­kih sadr­ža­ja na jed­nom mjes­tu. Digitalna plat­for­ma tako pos­ta­je moćan alat za pro­mo­ci­ju i osna­ži­va­nje umjet­nič­kog dje­lo­va­nja u tre­nut­noj situ­aci­ji, ujed­no osta­je vir­tu­al­ni medij koji će i dalje pos­to­ja­ti kao nado­pu­na umjet­nič­kom dje­lo­va­nju i pro­mo­ci­ji i u buduć­nos­ti kad se ponov­no pokre­nu jav­ni kul­tur­ni doga­đa­ji, pre­dvi­đa Nefat.

Eugen Borkovsky iz grož­njan­ske Gradske gale­ri­je Fonticus kaže da je kao vodi­telj pro­gra­ma gale­ri­je odlu­čio nas­ta­vi­ti njen pro­gram jer je Grožnjan Grad umjet­ni­ka te da je gale­ri­ja tije­kom svih godi­na od osni­va­nja 1965., raz­li­či­tim tem­pom, odr­ža­va­la jav­ne programe.

- Tako su se i sada, u vri­je­me viru­sa, pos­ta­vi­le i pre­zen­ti­ra­le dvi­je samos­tal­ne likov­ne izlož­be iz pro­gra­ma koje su bile rani­je dogo­vo­re­ne. Radovi su dos­tav­lje­ni uz mini­mal­ne kon­tak­te, a pos­tav rado­va je naprav­ljen bez tre­ćih oso­ba – sis­tem: ura­di sam… Autori i nazi­vi tre­nut­nih pro­je­ka­ta su Branko Kolarić „Metonimija zna­kov­lja“ i Patricija Purgar „Hologrami memo­ri­je“. S auto­rom videa, Željkom Bobanovićem dogo­vo­re­no je da kame­rom zabi­lje­ži­mo ispu­nje­ne pros­to­re gale­ri­je: pos­ta­ve obje izlož­be, poje­di­ne rado­ve, a da kroz cije­li pri­kaz ide izgo­va­ra­ni, pone­što skra­će­ni tekst komen­ta­ra kus­to­sa o sva­koj poje­di­noj izlož­bi. Dokumentarni video omo­gu­ću­je doživ­ljaj među­sob­nog odno­sa rado­va i ritam pos­ta­va. Također je uoč­lji­vo iz snim­ke što je dip­tih, što trip­tih, a koji rad je izdvo­jen kao samos­tal­na jedi­ni­ca poje­di­nog pro­jek­ta. Zumiranje na pone­ki rad biva, uvi­jek, poma­lo povr­š­no zbog rit­ma sni­ma­nja i for­ma­ta ekra­na pro­ma­tra­ča. Detalji se mogu razgledati/percipirati s foto­gra­fi­ja poje­di­nog rada ili čita­njem komentara/kritike o poje­di­noj izlož­bi. To ovi­si o zain­te­re­si­ra­nos­ti pro­ma­tra­ča, pojaš­nja­va Borkovsky.

On doda­je da nije želio samo sni­mi­ti rado­ve i pre­zen­ti­ra­ti ih, dak­le napra­vi­ti obi­čan sli­de­show jer je po nje­mu naj­jed­nos­tav­ni­je pre­zen­ti­ra­ti niz foto­gra­fi­ja rado­va bez nji­ho­va suod­no­sa, bez ener­gi­je pros­to­ra, bez među­sob­ne inte­rak­ci­je rado­va, karak­te­ra osvjet­lje­nja, same ide­je pre­zen­ta­ci­je ili postava.

- Samo poka­za­ti niz rado­va, bez obzi­ra na komen­tar, je laki posao, ali tako se gubi dojam i ide­ja izlož­be­ne pre­zen­ta­ci­je jer sva­ki je pos­tav dru­ga­či­ji, ovis­no o tom konač­nom izbo­ru rado­va, pros­to­ru i osvjet­lje­nju. Nizanje foto­gra­fi­ja rado­va ne govo­ri o for­ma­ti­ma i odno­si­ma for­ma­ta, kolo­ra i rit­ma… Informacija o izlož­ba­ma objav­lje­na je u neko­li­ko jav­nih medi­ja: u tiska­nim s nave­de­nom moguć­noš­ću gle­da­nja na ekra­nu, a u web medi­ji­ma s direk­t­nim lin­kom na video pre­zen­ta­ci­ju, kaže Borkovsky.

Po bro­ju laj­ko­va ili po evi­den­ci­ji pre­gle­da­nos­ti, samo na nje­go­voj stra­ni­ci i stra­ni­ci gale­ri­je Fonticus, infor­ma­ci­ju o izlož­bi je vidje­lo naj­ma­nje tisu­ću oso­ba. Ispod videa na YouTubeu sto­ji da je sam video gle­da­lo nešto pre­ko 400 oso­ba, ali toč­nu sta­tis­ti­ku je teško utvr­di­ti jer se video dije­lio i web-tran­sfe­rom i slič­nim načinima.

- Što se auto­ra tiče oni su, na neki način, dove­de­ni pred gotov čin. No, kad sam rekao da neće biti otvo­re­nja, nisu odus­ta­li od dos­ta­ve rado­va i ovog nači­na pre­zen­ta­ci­je. Nešto kas­ni­je su iska­za­li zado­volj­stvo i zahva­li­li se na tru­du. Također, dije­li­li su infor­ma­ci­ju svo­jim kana­li­ma, pa je doga­đaj zasi­gur­no obil­no viđen… Iskustva su sva­ka­ko zanim­lji­va, ali ide­ja umjet­nič­kog, autor­skog izla­ga­nja je do sada podra­zu­mi­je­va­la pri­sut­stvo publi­ke. Snimatelj, pos­li­je mon­ta­žer videa, i ja smo dos­ta raz­go­va­ra­li, pla­ni­ra­li, dogo­va­ra­li moguć­nos­ti pre­zen­ta­ci­je: zumi­ra­nje, oda­bir zna­čaj­ni­jih rado­va za duži, paž­lji­vi­ji pri­kaz, pred­stav­lja­nje gru­pe rado­va (dip­tih, trip­tih), cije­li pos­tav, pano­ram­ski snim­ci i sl. Nismo puno pla­ni­ra­li, stva­ri su neka­ko potek­le spon­ta­no. Takav je i video, ne dra­ma­tič­no reži­ran, priz­na­je Borkovsky.

Ovo iskus­tvo je po nje­mu šar­mant­no, ali doda­je da pred­stav­lja­nje izlož­be podra­zu­mi­je­va pri­sut­nost lju­di, pro­ma­tra­nje rado­va uži­vo, doživ­ljaj pro­jek­ta bez (medij­skog) posred­ni­ka. Također, otvo­re­nje kao druš­tve­ni jav­ni doga­đaj, pred­stav­lja važ­nu kari­ku izme­đu kre­ativ­nog čina umjet­ni­ka i pred­stav­lja­nja, pla­sma­na nje­go­vih vizu­al­nih rado­va. Čak je važ­no vidje­ti i/ili osob­no upoz­na­ti autoricu/autora rado­va, popri­ča­ti s nji­ma. Ovakva su jav­na doga­đa­nja uži­vo, s lju­di­ma, ipak nezamjenljiva.

Na pita­nje ima li u pla­nu orga­ni­zi­ra­ti još tak­vih pro­gra­ma u bli­skoj buduć­nos­ti Bopprkovsky odogovara:

- Da, moram! Jer je umjet­nost živa stvar! Kreativci stva­ra­ju, una­toč ovim zabra­na­ma koje ne pres­ta­ju! Kao kus­tos i likov­ni komen­ta­tor, sa reali­zi­ra­nih sto­ti­njak selek­ti­ra­nih, temat­skih, kolek­tiv­nih likov­nih pro­je­ka­ta i obra­đe­nih više od 400 samos­tal­nih izlož­bi, osje­ćam duž­nost pred­stav­lja­ti novos­ti, nove ide­je, nove rado­ve, nova autor­ska pro­miš­lja­nja. Sretna je okol­nost da umjet­ni­ci, una­toč lošoj finan­cij­skoj i komu­ni­ka­tiv­noj situ­aci­ji i dalje, nepres­ta­no i neza­us­tav­lji­vo stva­ra­ju, zaklju­ču­je Borkovsky.

Izložba „Čega se bojiš? Strah u našoj sva­kod­ne­vi­ci“ otvo­re­na je u Etnografskom muze­ju Istre sre­di­nom pro­sin­ca 2019. a nje­no pre­dvi­đe­no tra­ja­nje je do kon­ca svib­nja 2020. Kustos izlož­be Mario Buletić napo­mi­nje da je izra­da on-line ver­zi­je izlož­be bila u pla­nu i pri­je izbi­ja­nja pan­de­mi­je COVID-19.

- Kako bi izlož­ba bila dos­tup­na široj publi­ci i ovoj novoj situ­aci­ji u kojoj je muzej bio pri­mo­ran zatvo­ri­ti svo­ja vra­ta, odlu­či­li smo ubr­za­ti taj pro­ces te smo je u krat­ko vri­je­me po zatva­ra­nju muze­ja pri­re­di­li i vir­tu­al­no. Koristili smo se naj­ba­zič­ni­jom, bes­plat­nom ver­zi­jom koju nudi WordPress plat­for­ma. Dva su raz­lo­ga za taj oda­bir ključ­na: finan­cij­ski i teh­nič­ki. Kao muzej, nismo bili u pri­li­ci za dodat­nim izda­ci­ma kako bi uslu­gu pos­tav­lja­nja vir­tu­al­ne izlož­be radio net­ko tko se pro­fe­si­onal­no bavi izra­dom tak­vog sadr­ža­ja. Tehnički, kao autor izlož­be, to je jedi­na plat­for­ma za koju sam znao da u krat­ko vri­je­me mogu kako-tako sadr­žaj izlož­be pre­ba­ci­ti vir­tu­al­no. Sadržajno, sve što je mogu­će raz­gle­da­ti fizič­ki dos­tup­no je i vir­tu­al­no. Naravno, u nešto druk­či­jem, pri­la­go­đe­nom obli­ku. Tematski je izlož­ba podjed­na­ko podi­je­lje­na, a svi mate­ri­ja­li – tek­s­to­vi, izlo­že­na gra­đa, vizu­al­ni i doku­men­tar­ni mate­ri­ja­li, mul­ti­me­di­ja – dos­tup­ni su i u on-line ver­zi­ji izlož­be, pojaš­nja­va Buletić.

Tematski je izlož­ba dos­ta aktu­al­na pa Buletić sma­tra da je i oda­ziv zado­vo­lja­va­ju­ći. Lokalni medi­ji su to u više navra­ta istak­nu­li u svo­jim pri­lo­zi­ma na stra­ni­ca­ma kul­tu­re. I naci­onal­no je vijest o izlož­bi izaš­la na nekim posje­će­ni­jim por­ta­li­ma. Ono što je dodat­na vri­jed­nost ove web ver­zi­je je i dos­tup­nost na engle­skom jezi­ku koja zbog teh­nič­ke izved­be nije mogla biti ostva­re­na u fizič­kom pros­to­ru. Time je izlož­ba i dos­tup­ni­ja široj publi­ci izvan hrvat­skog i tali­jan­skog govor­nog podru­čja. Posjete su moni­to­ri­ra­ne putem sta­tis­tič­kog ala­ta kojeg nudi sama plat­for­ma, a u mje­sec dana koli­ko je izlož­ba dos­tup­na on-line, zabi­lje­že­no je pre­ko 2.000 posje­ta. Nešto više od pola iz Hrvatske, a osta­tak ponaj­vi­še iz Italije, SAD‑a, Srbije i dru­gih EU zemalja.

- Interakcija s publi­kom je mogu­ća, no nije u prvom pla­nu. Postoji jedan temat­ski on-line upit­nik kojem je mogu­će pris­tu­pi­ti u jed­nom dije­lu vir­tu­al­ne izlož­be kao i poziv na sla­nje impre­si­ja i osob­nih pri­ča. Autori čiji su rado­vi zas­tup­lje­ni u izlož­bi su oba­vi­je­šte­ni da je u pri­pre­mi on-line ver­zi­ja. Dali su suglas­nost da se sla­žu i to je to. Sam pro­ces struk­tu­ri­ra­nja stra­ni­ca i teh­nič­ke reali­za­ci­je radio sam samos­tal­no kao autor izlož­be. Nije mi prvi put da sudje­lu­jem u stva­ra­nju muzej­skog sadr­ža­ja u vir­tu­al­nom obli­ku. Dostupnost muzej­skog sadr­ža­ja na webu, komu­ni­ka­ci­ja s publi­kom, kom­ple­men­tar­nost sa sadr­ža­ji­ma dos­tup­nim fizič­ki, sva­ka­ko je važ­no i neo­p­hod­no razvi­ja­ti, bez obzi­ra na ovu situ­aci­ju. Osobno, dobro bi mi doš­lo bolje teh­nič­ko poz­na­va­nje i kori­šte­nje ala­ta za izra­du raz­li­či­tog web sadr­ža­ja, kako bi neo­vis­no o pru­ža­te­lji­ma tak­vih uslu­ga mogli samos­tal­no pri­re­đi­va­ti tak­ve i slič­ne sadr­ža­je. Barem u obi­mu koji je moguć i izve­div. U pro­tiv­nom, stva­ra­nje tak­vih sadr­ža­ja bude sku­po s obzi­rom na pos­to­je­će budže­te (pogo­to­vo u ovak­vim kriz­nim aus­te­rity situ­aci­ja­ma), a čes­to i dugo­traj­no. Svakako mis­lim da ćemo radi­ti on-line izlož­be i u buduć­nos­ti. Bilo samos­tal­ne, bilo kom­ple­men­tar­ne s pos­to­je­ćim u fizič­kom obli­ku ili neke dru­ge on-line for­ma­te. Temeljna ide­ja koja sto­ji goto­vo iza sva­kog pro­jek­ta je da dos­tup­nost rezul­ta­ta i sadr­ža­ja, u nekom od mogu­ćih obli­ka i for­ma­ta, bude dos­tu­pan i na webu, zaklju­ču­je Buletić.

Vjerne posje­ti­te­lje izlož­bi u Puli (ali i Istri) mogu­će je nabro­ja­ti na prste dvi­je ruke, a jedan od njih je i Danilo Lola Ilić koji priz­na­je da na žalost nije pogle­dao ni ispra­tio ni jed­nu on-line izložbu.

- Jednostavno sam ona gene­ra­ci­ja koja je sadr­ža­je nauči­la upi­ja­ti na dru­ga­či­ji način, u nepo­sred­nom kon­tak­tu s izlo­že­nom umjet­ni­nom, auto­rom, i posje­ti­oci­ma. Volim taj način dru­že­nja i raz­la­ga­nja viđe­nog. On-line svi­jet nije za mene. Cijenim napo­re koji se ula­žu da se i u ovoj neda­ći nađe način da kul­tu­ra živi, no meni doživ­ljaj jed­nos­tav­no nije isti i ne odgo­va­ra mi taj način upi­ja­nja sadr­ža­ja. Energije i kore­la­ci­je su dru­ga­či­je kad je čovjek u zaine­ter­si­ra­noj gru­pi, nego kad je sam, zatvo­ren u četi­ri zida. Možda mla­đe gene­ra­ci­je dru­ga­či­je gle­da­ju i doživ­lja­va­ju, nji­ma je ova struk­tu­ra pre­zen­ta­ci­je sadr­ža­ja puno bli­ža i puno je bolje upi­ja­ju nego ja. Možda je ovo način na koji će sve funk­ci­oni­ra­ti u buduć­nos­ti, ne znam i ne kažem da je i ovaj način pre­zen­ta­ci­je loš, nipo­što, ja jed­nos­tav­no više volim fizič­ku od vir­tu­al­ne kave, napo­mi­nje Ilić.

Olivera Jović je tako­đer jed­na od onih čla­no­va publi­ke bez koje otvo­re­nje izlož­be (ili bilo kojeg dru­gog kul­tur­nog doga­đa­ju u Puli i Istri) goto­vo pa i nije mogu­će zamis­li­ti. Ona kaže da joj se opće­ni­to on-line izlož­be naro­či­to ne svi­đa­ju jer više voli kon­takt s umjet­ni­kom na fizič­kom otvo­re­nju izložbe.

Slobodan Libero Kokotović kaže da nije gle­dao on-line izlož­be istar­skih gale­ri­ja i muze­ja, ali je raz­gle­dao broj­ne vir­tu­al­ne izlož­bu umjet­ni­ka okup­lje­nih oko HDLU‑a Zagreb.

- Smatram da je plat­for­ma na kojoj su izlož­be pri­ka­za­ne isko­ri­šte­na na dobar način, s obzi­rom na okol­nos­ti i sprem­nost auto­ra da anga­ži­ra­no sudje­lu­ju u ne-vre­me­nu koje nas je zade­si­lo doka­zu­ju­ći da je umjet­nič­ka kre­ativ­nost u tak­vim okol­nos­ti­ma spa­so­nos­na za odr­ža­va­nje psi­ho-men­tal­ne i egzis­ten­ci­jal­ne sta­bil­nos­ti i odr­ža­nja pri­seb­nos­ti duha. Osobno bih želio reali­zi­ra­ti per­for­mans na „Crnim ljes­tva­ma“ koji je idej­no pla­ni­ran pri­je ove kri­ze, a dogo­vo­ren s eta­bli­ra­nim auto­ri­ma koji bi video-foto urad­ci­ma obi­lje­ži­li doga­đa­nje koji bi se pre­zen­ti­rao sad adek­vat­no upra­vo u ovom vre­me­nu na on-line plat­for­mi, kaže Kokotović.

Đurica Ciganović, tako­đer umjet­nik i stal­ni posje­ti­telj izlož­bi u Puli i šire kaže da je pogle­dao on-line izlož­bu grad­ske gale­ri­je Fonticus Branka Kolarića i Patricije Purgar, zatim izlož­be grad­ske gale­ri­je Pula i to Ivana Obrovca, Robert Paulette, Antuna Motike, Fulvia Juričića i Erosa Čakića i na kra­ju gale­ri­je HUiU Igora Dražića i Manuela Šumberca.

- Izložbe su vrlo dobre iako nisam pobor­nik vir­tu­al­ne stvar­nos­ti. Ja nisam isklju­či­vo vizu­alan tip, već volim koris­ti­ti i osta­la osje­ti­la kad ih već posje­du­jem. Iako neki pri­bje­ga­va­ju zabra­na­ma, volim ih krši­ti pa tako volim dje­lo ne samo pogle­da­ti, već i opi­pa­ti, pomi­ri­sa­ti, čuti i oku­si­ti. Zašto dola­zim na otva­ra­nja bilo koje izlož­be? Osim gore nave­de­nog jako mi je bit­no dru­že­nje s umjet­ni­ci­ma i osta­lim obo­ža­va­te­lji­ma umjet­nos­ti, zagr­li­ti ih, polju­bi­ti, popri­ča­ti o naoko efe­mer­nim stva­ri­ma, nešto nauči­ti i u kraj­njem slu­ča­ju nešto popi­pa­ti. Uz piće i zaku­sku razvi­jam emo­ci­onal­nu inte­li­gen­ci­ju koja je kod čovje­ka bit­ni­ja od kog­ni­tiv­ne. Kad se lju­di nala­ze u zajed­nič­kom pros­to­ru tad se osje­ća i sek­su­al­na priv­lač­nost htje­li mi to ili ne. U tak­voj magli lju­di se obič­no ira­ci­onal­no pona­ša­ju, jer se „kemi­ja“ ne može se odglumiti.

On doda­je kako čeka da se ovo kuž­no vri­je­me sta­bi­li­zi­ra te da će u bli­skom kon­tak­tu raz­mi­je­ni­ti sve ono što posje­du­jem u gla­vi i oko nje jer je to je jedi­na inte­rak­ci­ja koju poštu­je. Dodaje i da mu se naj­vi­še dopao način na koji je izlož­bu pre­zen­ti­rao Eugen Borkovsky jer je seci­rao umjet­nič­ke dose­ge i sva­ki rad pojedinačno.

- Poput povjes­ni­ča­ra-pato­lo­ga, dak­le izvrsno.

Tekst Boris VINCEK

Fotografije Boris VINCEK i arhi­va gale­ri­je Fonticus