Izložba Andija Pekice, Denisa Sardoza i Marka Vojnića u KarloBaru DC‑a Rojc

20.05.2020.

Prvi kul­tur­ni doga­đaj nakon „loc­k­downa“ u Društvenom cen­tru Rojc, u petak 22. svib­nja s počet­kom u 19 sati pred­sta­vit će rado­ve tro­ji­ce kole­ga, pri­ja­te­lja, umjet­ni­ka i peda­go­ga, Andija Pekice, Denisa Sardoza i Marka Vojnića. Izložba će biti pos­tav­lja­na u KarloBaru, a ulaz posje­ti­te­lji­ma biti će omo­gu­ćen iz unu­tar­njeg dvo­ri­šta Rojca tj. s boč­ne stra­ne zgra­de DC‑a Rojc.

„Izložba je nefor­mal­nog karak­te­ra, bez odre­đe­nog kon­cep­ta i teme. Ipak, auto­ri i sami rado­vi koji su izlo­že­ni na ovoj izlož­bi, for­mom i sadr­ža­jem ima­ju mno­ge slič­nos­ti. Na nji­ma se može pri­mi­je­ti­ti sklo­nost pre­ma post kon­cep­tu­al­nom izri­ča­ju i ana­li­tič­kom sli­kar­stvu. Takve sklo­nos­ti i pris­tu­pi dio su slič­nih nači­na gra­đe­nja sli­ka, sli­ka koje u ovom slu­ča­ju nisu cilj nego pos­ta­ju sred­stvo.  Na svim rado­vi­ma tro­ji­ce auto­ra mogu se rekons­tru­ira­ti pute­vi nji­ho­vih nas­tan­ka i okvi­ri miš­lje­nja o reali­za­ci­ji sli­ke. Prevladavanje boje (ili bolje reče­no ne boje), ges­ta, trag, pod­lo­ga, tek­s­tu­ra i upo­ra­ba tek­s­ta dodat­ni su momen­ti koji ih uje­di­nju­ju u ovoj izlož­bi manjeg formata.

„Iako pri­mje­ri ana­li­tič­kog sli­kar­stva nas­ta­ju isto­vre­me­no sa pos­t­mi­ni­ma­liz­mom i kon­cep­tu­al­nom umjet­noš­ću u povi­jes­nom smis­lu, vid­ljiv je trag koji je ova­kav pris­tup u umjet­nos­ti obi­lje­žio i dje­lo­va­nje ovo tro­je auto­ra. Također, vid­lji­vi su i tra­go­vi dru­gih avan­gard­nih sti­lo­va i pra­va­ca poput kon­kret­ne poezi­je, supre­ma­tiz­ma i novog realiz­ma koje auto­ri koris­te kao nas­ljed­stvo u vlas­ti­tom dje­lo­va­nju i osla­nja­nja na teori­je jezič­kog obra­ta tj. tauto­lo­ške mode­le, logič­ke ispraz­nos­ti, auto­re­flek­siv­ne pro­po­zi­ci­je i semi­olo­gi­ju. U ide­olo­škom smis­lu auto­ri nas­tav­lja­ju tra­di­ci­ju moder­nis­tič­ke umjet­nos­ti“, piše u opi­su izložbe.

Andi Pekica rođen je 1968. godi­ne u Puli. 1987. godi­ne zavr­šio je sred­nju ško­lu, smjer gra­fič­ki dizajn kod pro­fe­so­ra Ivana Obrovca u Puli. Diplomirao je na gra­fič­kom odje­lu Pedagoškog fakul­te­ta u Rijeci 1992. godi­ne. Od 1996. godi­ne radi kao pro­fe­sor u Školi pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti i dizaj­na u Puli. Član je HDLU Istre od 1994. godi­ne. Od 1996. god. Izlagao je na više samos­tal­nih, te na mno­go­broj­nim skup­nim izlož­ba­ma. Za svoj je rad šest puta nagrađivan.

Denis Sardoz rođen je 1969. godi­ne u Puli. Završio je Školu pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti kod pro­fe­so­ra Ivana Obrovca. Diplomirao je na gra­fič­kom odje­lu Pedagoškog fakul­te­ta u Rijeci 1994. god. Radi u Školi pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti i dizaj­na u Puli. Izlagao je na više samos­tal­nih i skup­nih izlož­bi, te bio sudi­onik na neko­li­ko likov­nih kolo­ni­ja. Dobitnik je neko­li­ko diplo­ma i nagra­da za svoj rad.

Marko Vojnić rođen je 1980. godi­ne u Puli. Završio je Školu pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti i dizajn u Puli. Studirao na Filozofskom fakul­te­tu u Rijeci a diplo­mi­rao na Akademiji likov­ne umjet­nos­ti u Zagrebu 2007. Izlagao je na broj­nim samos­tal­nim i skup­nim izlož­ba­ma u Hrvatskoj i ino­zem­s­tvu, a dje­la mu se nala­ze po mno­gim muzej­skim zbirkama.

Priredio B. V.