Druženje s umjetnicima: Marko Jovanović u Gradskoj radionici

19.08.2020.

Program Druženje s umjet­ni­ci­ma pul­ske Gradske radi­oni­ce nas­tav­lja se u petak, 21. kolo­vo­za u 20.30 sati kada će Marko Jovanović, magis­tar glaz­be­ne peda­go­gi­je, pul­ski skla­da­telj, mul­ti­me­di­jal­ni umjet­nik te mul­ti-ins­tru­men­ta­list pred­sta­vi­ti rezul­ta­te svog rada.

Osim rada u ško­li, iz nje­go­vog dugo­go­diš­njeg glaz­be­nog stva­ra­laš­tva ističe se kaza­liš­na glaz­ba za broj­ne pred­sta­ve, vođe­nje glaz­be­nih radi­oni­ca. Izdaje glaz­be­ne albu­me za raz­ne izdavačke kuće. Djeluje u vlas­ti­tom stu­di­ju u koje­mu pos­tav­lja live seto­ve te sni­ma, pro­du­ci­ra, skla­da i obra­đu­je glaz­bu. Potaknut iskus­tvom sudje­lo­va­nja u European music incubator‑u, Markova je želja digi­tal­na dje­la nas­ta­lih tije­kom godi­na ana­log­no rekons­tru­ira­ti kako bi se ponov­no pri­bli­žio sviranju.

Ulaz na pro­gram­ske aktiv­nos­ti Gradske radi­oni­ce je bes­pla­tan. Programske aktiv­nos­ti Gradske radi­oni­ce finan­cij­ski podr­ža­va­ju Ministarstvo kul­tu­re RH i Grad Pula.

Priredio B. V.